Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Obwieszczenia dla społeczeństwa

Budowa kontenerowego magazynu substancji niebezpiecznych dla środków nawaniających – magazyn THT wraz z wyposażeniem na terenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.


Znak: WOŚr-VII.6220.1.12.2019.DMł                                           

UNP: 21495/WOŚr/-XLV/19

 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
P R E Z Y D E N T A   M I A S T A  S Z C Z E C I N
z dnia  11 października  2019 r.

 

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości

 następującą informację:

 

na wniosekPolską Spółkę Gazownictwa – Zakład Gazowniczy w Szczecinie,organ wydał decyzję w dniu  08.10.2019 r., znak: WOŚr-VII.6220.1.12.2019.DM
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa kontenerowego magazynu substancji niebezpiecznych dla środków nawaniających – magazyn THT wraz z wyposażeniem na terenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie” realizowanego na działce nr 9/22 obr. 1052 z dojazdem na działce nr 9/21, obr. 1052.

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się
z treścią wyżej wymienionej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, w tym
opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecnie,
w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska, pok. nr 5 w godz. 7.30 do 15.00.


Data wygaśnięcia: 14.11.2019

IV
udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2019/10/15, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Dorota Młynarczyk, dnia: 2019/10/15 12:20:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Młynarczyk 2019/10/15 12:20:12 nowa pozycja