Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75715691

Aktualna strona: 103656

Wydrukowano: 0

Obwieszczenia dla społeczeństwa

Zakład produkcji składników odżywczych z łososia dz. 4/5 obręb 3052 Skolwin Szczecin - inf. o rozpoczęciu udziału społeczneństwa w postępowaniu


WOŚr-II.6220.1.16.2019.JS.15                                                  

UNP:24421 /WOŚr/-XLV/19

                             O B W I E S Z C Z E N I E

                   PREZYDENTA  MIASTA  SZCZECIN

                        z dnia 24 maja 2019 r.

Na podstawie art. 79, art. 33 ust.1, art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 j.t. ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

  1. Prezydent Miasta Szczecin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa zakładu produkcji składników odżywczych z łososia,
wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną”,
planowanego na fragmencie działki ewidencyjnej nr 4/5 w obrębie Nad Odrą 52.”.

2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na  środowisko przeprowadzana jest w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzone jest na wniosek  Mowi Poland  S. A. (dawniej Morpol S.A.) z siedzibą w Duninowie 39, 76-270 Ustka.

3. Planowane przedsięwzięcie obejmuje  budowę zakładu produkcyjnego do wytwarzania składników odżywczych z łososia – bulionów rybnych, protein (białek rybnych)  oraz oleju z łososia. Linia technologiczna znajdować się będzie w nowoprojektowanym budynku, zlokalizowanym w pobliżu fabryki papieru Skolwin.

4. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania  w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Szczecin. Natomiast organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie.

5. Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowego postępowania, w tym z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko  w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od 28.05.2019 r. do 27.06.2019 r., w Urzędzie Miasta Szczecin, w Wydziale  Ochrony Środowiska – pok. 5, codzienne w godzinach od 9ºº - 14ºº.

6. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do Prezydenta Miasta Szczecin, w wymienionym postępowaniu administracyjnym. Wnioski i uwagi można składać, w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od 28.05.2019 r. do 27.06.2019 r., w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecina, pl. Armii Krajowej 1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Szczecin.


Data wygaśnięcia: 27.06.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin