Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67333466

Aktualna strona: 94719

Wydrukowano: 0

Obwieszczenia dla społeczeństwa

obwieszczenie o Centrum Produkcyjno-Magazynowe: Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno-magazynowej B z częściami socjalno-biurowymi, budowa


Nasz znak:WGKIOŚ-II.6220.1.61.2017.MP.9

UNP:76165/WGKiOŚ/-XLV/17 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 27 lutego 2018 r.

 

Na podstawie art. 79, art. 30, art. 33 ust.1, art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 j.t. ze zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości:

 

  1. Prezydent Miasta Szczecin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

 

Centrum Produkcyjno-Magazynowe: Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno-magazynowej B z częściami socjalno-biurowymi, budowa hali produkcyjno-magazynowej E i niezbędną infrastrukturą”, na działkach ew. nr 1/6, 1/10, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/25, 1/26, 1/29, 1/31, 1/32 obręb 4003 Szczecin

 

  1. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzana jest w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzone jest na wniosek Panattoni Development Europe Sp. z o. o reprezentowanej przez P. Jakuba Kucharzyka, z firmy Ferma Kresek.
  3. Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie istniejącego Centrum Produkcyjno-Magazynowego zlokalizowanego przy ul. Kablowej w Szczecinie. Przedsięwzięcie będzie obejmowało rozbudowę istniejącej hali B oraz budowę hali E wraz z towarzyszącą infrastrukturą, realizację terenów zielonych, zbiornika retencyjnego rurowego. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania  w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Szczecin. Natomiast organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie.
  4. Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowegopostępowania, w tym z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko z lutego 2018 r., w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od 07.03.2018 r. do 06.04.2018 r., w Urzędzie Miasta Szczecin, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pok. 7, codzienne w godzinach od 8ºº - 15ºº.
  5. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do Prezydenta Miasta Szczecin, w wymienionym postępowaniu administracyjnym. Wnioski i uwagi można składać, w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od 07.03.2018 r. do 06.04.2018 r. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecina, pl. Armii Krajowej 1, bądź korespondencyjnie. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Szczecin.

Data wygaśnięcia: 07.04.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin