Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67188822

Aktualna strona: 94585

Wydrukowano: 0

Obwieszczenia dla społeczeństwa

CCIC Intermodal Depo Dunikowo - podanie do publicznej wiadomości inf. o wydanej decuyzji środowiskowej


Nasz znak: WGKiOŚ-II.6220.1.53.2017.JS.16                                           

UNP:63756/WGKiOŚ/-XLV/17

 
 
      O B W I E S Z C Z E N I E
 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

    z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

Na podstawie art. 38, art.  85 ust. 3, art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 j.t. ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

 następującą informację:

 

 

Na wniosek  CCIC Intermodal Depo Dunikowo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tadeusza Wendy 14, Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję z dnia  29 grudnia 2017 r., znak: WGKiOŚ-II.6220.1.53.2017.JS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

CCIC Intermodal Depo Dunikowo”.

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z właściwymi organami oraz opiniami właściwych organów, w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. nr 5 w godz. 1000do 1400.


Data wygaśnięcia: 29.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin