Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Obwieszczenia dla społeczeństwa

Plac pod instalację do przetwarzania odpadów budowlanych wraz infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Szczawiowej w Szczecinie


WOŚr-VII.6220.1.37.2021.MR.9

38851/WOŚr/-XLV/21

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 7 września 2021 r.

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247
z późn. zm.)

 

podaję się do publicznej wiadomości:

 

1.Prezydent Miasta Szczecin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

            „Plac pod instalację do przetwarzania odpadów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”zlokalizowany przy ul. Szczawiowej 69a, 70 – 010 Szczecin, działki nr 3/55 i 3/54 z obrębu 10632

2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia przeprowadzana jest w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3.Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzone jest na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Hydrotechnicznych „Rusiecki” – ul. Szczawiowa 69a, 70-010 Szczecin.

4.Planowane przedsięwzięcie polega na przetwarzaniu odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 oraz 17 05 04 za pomocą instalacji do przetwarzania (przesiewanie i kruszenie) a następnie wywóz przetworzonych materiałów do miejsca przeznaczenia.

5. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Szczecin. Natomiast organami właściwymi do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i Dyrektor RZGW PGW Wody Polskie, a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie.

6. Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego postępowania, w tym z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko z 2 czerwca 2021 roku w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od 09.09.2021 r. do 09.10.2021 r. w Urzędzie Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska – pok. 5 (tel. 091 435 11 30) w godz. 07:30 – 15:30.

7. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. Wnioski i uwagi można składać w ciągu 30 dni tj. od dnia 09.09.2021 r. do dnia 09.10.2021 r. drogą pocztową, złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP lub wrzucić bezpośrednio do specjalnie przygotowanych urn znajdujących się na pl. Armii Krajowej 1 i przy ul. Rydla 39-40 w Szczecinie lub w Urzędzie Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów w godz. 07:30 – 15:30.

Sprawę w Urzędzie Miasta Szczecin, prowadzi Marika Rostkowska, Tel. 91 43 51 130,
e-mail: mrostkow@um.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 09.10.2021

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2021/09/09, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Marika Rostkowska, dnia: 2021/09/09 08:08:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marika Rostkowska 2021/09/09 08:08:27 nowa pozycja