Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Obwieszczenia dla społeczeństwa

Punkt zbierania i magazynowania opadów oraz przetwarzania gruzu przy ul. Nadbrzeżnej 1 w Szczecinie


WOŚr-VII.6220.1.26.2021.JR.15

UNP: 27425/WOŚr/-XLV/21

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
    z dnia   21      września  2021 r.

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości:

 

Prezydent Miasta Szczecin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania i magazynowania opadów oraz przetwarzania gruzu przy ul. Nadbrzeżnej 1 w Szczecinie”.

 

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia przeprowadzana jest w ramach postępowania  w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08.01.2021 r. znak: WOŚr-VII.6220.1.9.2020.DD dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania i magazynowania opadów oraz przetwarzania gruzu przy ul. Nadbrzeżnej 1 w Szczecinie prowadzonym na wniosek Pani Magdaleny Jakubowskiej-Dorsz będącej pełnomocnikiem inwestora – Recykling Grup Sp. z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą Szczecinie przy ul. Nadbrzeżnej 1.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Szczecin. Organ na podstawie art. 59 ust. 1 pkt.1, art. 71 ust.1 ust.2 pkt. 1, art. 77 ust.1 pkt.1-4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) po otrzymaniu złożonych przez Pełnomocnika Inwestora w dniu 02.09.2021 r. wyjaśnieniach do raportu wystąpił ponownie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  Szczecinie PGW Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o opinie i uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia przed decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

 

Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego postępowania, w tym z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz złożonymi wyjaśnieniami, w terminie 30 dni tj.     21.09.2021 r. do dnia    21.10.2021 r. 

 

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. Wnioski i uwagi można składać w ciągu 30 dni tj. od dnia      21.09.2021 r. do dnia       21.10.2021 r. Urzędzie Miasta, drogą pocztową, złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Szczecin.

 

Sprawę w Urzędzie Miasta Szczecin, prowadzi Jakub Rybkiewicz, Tel. 91 424 56 16,
e-mail: jrybkiew@um.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 21.10.2021

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin , wytworzono: 2021/09/21, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Marika Rostkowska, dnia: 2021/09/21 14:02:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marika Rostkowska 2021/09/21 14:02:31 modyfikacja wartości
Jakub Rybkiewicz 2021/09/21 13:58:35 nowa pozycja