Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 73248203

Aktualna strona: 100525

Wydrukowano: 0

Obwieszczenia dla społeczeństwa

Centrum Logistyczne w Transcargo sp. z o.o. przy ul. Szosa Stargardzka 20/22 - podanie do publicznej wiadomości inf. o wydanej decyzji środowiskowej


WGKiOŚ-II.6220.1.30.2018.JS.20                                                        

UNP: 57012/WGKiOŚ/-XLV/18

 
 
      O B W I E S Z C Z E N I E
 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

    z dnia 10 stycznia 2018 r.

 

Na podstawie art. 38, art.  85 ust. 3, art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 j.t. ze zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości

 następującą informację:

 

 

Na wniosek  Transcargo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pomorskiej 138 w Szczecinie, Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję z dnia  10 stycznia 2018 r., znak: WGKiOŚ-II.6220.1.30.2018.JS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa Centrum Logistycznego obejmującego budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę istniejących obiektów
wraz z niezbędna infrastrukturą oraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów w TRANSCARGO Sp. z o.o. w Szczecinie,
ul. Szosa Stargardzka 20/22”.

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z właściwymi organami oraz opiniami właściwych organów, w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. nr 5 w godz. 1000do 1400.


Data wygaśnięcia: 11.02.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin