Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Obwieszczenia dla społeczeństwa

Centrum przemysłowo – magazynowo – usługowe z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą


Nasz znak: WOŚr-VII.6220.1.66.2020.MR.27

UNP: 688211/WOŚr/-XLV/20

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 listopada 2021 r.

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości:

 

Prezydent Miasta Szczecin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Centrum  przemysłowo – magazynowo
– usługowe z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą”.

 

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia przeprowadzana jest w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pani Marty Szczepkowskiej
ul. Gerberowa 62, 60-175 Poznań, złożony za pośrednictwem Pełnomocnika Pani Donaty Budzyńskiej.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie Centrum przemysłowo – magazynowo – usługowego z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 27/4, 28,4, 29/4, 30/4, 31/1, 32/1, 33/1, 34/1 z obrębu 4214 oraz na działkach nr: 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 18/2, 24/2, 25/2, 26/2, 27/2, 30/2, 33/4
z obrębu 4014.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Szczecin. Natomiast organami właściwymi do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i Dyrektor RZGW PGW WP, a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                         w Szczecinie.

 

Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego postępowania, w tym z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w terminie 30 dni tj. od dnia 25-11-2021 r. do dnia 27-12-2021 r.

 

Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. Wnioski i uwagi można składać w ciągu 30 dni tj. od dnia 25-11-2021 r. do dnia 27-12-2021 r. drogą pocztową, złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP lub wrzucić bezpośrednio do specjalnie przygotowanych urn znajdujących się na pl. Armii Krajowej 1 i przy ul. Rydla 39-40 w Szczecinie.

 

Sprawę w Urzędzie Miasta Szczecin, prowadzi Marika Rostkowska, Tel. 91 435 11 30, e-mail: mrostkow@um.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 27.12.2021

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2021/11/25, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Damian Daciuk, dnia: 2021/11/25 07:33:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Damian Daciuk 2021/11/25 07:33:51 nowa pozycja