Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67352206

Aktualna strona: 94737

Wydrukowano: 0

Obwieszczenia dla społeczeństwa

CCIC Intermodal Depo Dunikowo - podanie do publicznej wiadomości inf. o przystąpieniu do OOŚ


Nasz znak: WGKIOŚ-II.6220.1.53.2017.JS.10

UNP: 63756/WGKiOŚ/-XLV/17

                                                                                                                     

                   O B W I E S Z C Z E N I E

 

                   PREZYDENTA  MIASTA  SZCZECIN

                          z dnia  10 listopada 2017 r.

 

Na podstawie art. 79, art. 33 ust.1, art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 j.t. ze zm.)                     

podaje się do publicznej wiadomości

  1. Prezydent Miasta Szczecin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„CCIC Intermodal Depo Dunikowo”.

  1. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na  środowisko przeprowadzana jest w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzone jest na wniosekCCIC Intermodal Depo Dunikowo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tadeusza Wendy 14.
  3. Planowane przedsięwzięcie obejmuje realizację terminala intermodalnego CCIC Intermodal Depo Dunikowo, z funkcją odpraw celnych. Terminal ten będzie służył do przeładunku oraz składowania jednostek transportowych (kontenerów) przy wykorzystaniu transportu drogowego oraz transportu kolejowego. Obszar inwestycyjny obejmuje powierzchnię ok. 6,1 ha, zlokalizowaną w rejonie ul. Tczewskiej i na południe od nowo wybudowanej ul. Wolframowej, która została wykonana dla obsługi strefy ekonomicznej „Dunikowo”.
  4. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania  w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Szczecin. Natomiast organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie.
  5. Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowego postępowania, w tym z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od 10.11.2017 r. do 11.12.2017 r.,
    w Urzędzie Miasta Szczecin, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pok. 5, codzienne w godzinach od 9ºº - 14ºº.
  6. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do Prezydenta Miasta Szczecin, w wymienionym postępowaniu administracyjnym. Wnioski i uwagi można składać, w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. . od  10.11.2017 r. do 11.12.2017 r., w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecina, pl. Armii Krajowej 1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Szczecin.

Data wygaśnięcia: 11.12.2017

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin