Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80337071

Aktualna strona: 109802

Wydrukowano: 0

Obwieszczenia dla społeczeństwa

Budowa zespołu budynków w zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Chmielewskiewgo w Szczecinie


WOŚr-VII.6220.1.15.2019.JS.50                                                          

UNP:24419 /WOŚr/-XLV/19

 
 
      O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

    z dnia 27 sierpnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 38, art.  85 ust. 3, art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

 

podaje się do publicznej wiadomości

 następującą informację:

 

  Na wniosek Totem Kamiński Szuliński Snarski Kamiński Sp. j. z siedzibą w Szczecinie, Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję z dnia  26 sierpnia 2019 r., znak: WOŚr-VII.6220.1.15.2019.JS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa zespołu budynków w zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej
z towarzyszącą funkcją usługową

przy ul. Chmielewskiego w Szczecinie”.

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z właściwymi organami oraz opiniami właściwych organów, w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska, pok. nr 5 w godz. 1000do 1400.


Data wygaśnięcia: 26.09.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin