Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80336969

Aktualna strona: 88319

Wydrukowano: 0

Obwieszczenia dla stron postępowania

Budowa zespołu budynków w zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Chmielewskiego w Szczecinie


WOŚr-VII.6220.1.15.2019.JS.48                                                         

UNP:24419 /WOŚr/-XLV/19

 
      O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

    z dnia 27 sierpnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 49, art. 10 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a    s i ę

 

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e,  i ż

 

Prezydent Miasta Szczecin, w trybie art. 71 ust.2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096  z późn. zm.), wydał decyzję z dnia 26 sierpnia 2019 r., znak: WOŚr-VII.6220.1.15.2019.JS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa zespołu budynków w zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej
z towarzyszącą funkcją usługową

przy ul. Chmielewskiego w Szczecinie”.

 

W związku z tym informuje się wszystkie strony w sprawie:

  • Przedmiotowa decyzja jest do wglądu w Urzędzie Miasta Szczecin, Wydziale Ochrony Środowiska (pokój 5), codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00.
  • Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin,  wniesione w terminie 14 dni od daty zawiadomienia.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Dzień publicznego ogłoszenia – 27.08.2019 r.


Data wygaśnięcia: 10.09.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin