Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla stron postępowania

"Budowa budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 8/17, 8/18, 8/19 obręb 3207 oraz w zakresie budynków istniejących na dz. nr 8/16 obręb 3207 przy ul. 1 Maja w Szczecinie"


znak: WOŚr-VII.6220.23.2022.KM.4

 

 

 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 20 maja 2022 r.

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)

zawiadamiam 

wszystkie strony w sprawie,

 

iż dnia 13 maja 2022 r. wpłynął wniosek JW. Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie w  imieniu której występuje Pełnomocnik Pan Krzysztof Słomiany o wydanie  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na  dz. nr 8/17, 8/18, 8/19 obręb 3207 oraz w zakresie budynków istniejących na dz. nr 8/16 obręb 3207 przy ul. 1 Maja w Szczecinie”

W związku z powyższymPrezydent Miasta Szczecin wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie.

 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska, pok. 4a w godz. 7.30 do 15.30 oraz złożyć pisemne uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta Szczecin, Biurze Obsługi Interesanta.

 

Kontakt do pracownika zajmującego się sprawą:

Katarzyna Marciniak, tel.: 91 43 51 130, e-mail: k.marciniak@um.szczecin.pl lub sekretariat: 91 42 45 838, e-mail: wosr@um.szczecin.pl.

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Dzień publicznego ogłoszenia – 20.05. 2022 r.


Data wygaśnięcia: 03.06.2022

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/05/20, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Katarzyna Marciniak, dnia: 2022/05/20 08:42:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Marciniak 2022/05/20 08:42:56 nowa pozycja