Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla stron postępowania

"Budowa budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 8/17, 8/18, 8/19 obręb 3207 oraz w zakresie budynków istniejących na dz. nr 8/16 obręb 3207 przy ul. 1 Maja w Szczecinie"


Znak: WOŚr-VII.6220.1.23.2022.KM.10

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 23 czerwca 2022 r.

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4 oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)

zawiadamia się

wszystkie strony w sprawie,

 

iż w postępowaniu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 8/17, 8/18, 8/19 obręb 3207 oraz w zakresie budynków istniejących na dz. nr 8/16 obręb 3207 przy ul. 1 Maja w Szczecinie” Prezydent Miasta Szczecin na podstawie art. 59 ust. 1 pkt. 1, art. 71 ust. 2 pkt. 1, art. 77 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskaw Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o opinię odnośnie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawyw Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska, pok. 386a w godz. 7.30 do 15.30 oraz złożyć pisemne uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta Szczecin, Biurze Obsługi Interesanta.

 

Kontakt do pracownika zajmującego się sprawą: Katarzyna Marciniak, tel.: 91 433 15 51, e-mail: k.marciniak@um.szczecin.pllub sekretariat: 91 42 45 838, e-mail: wosr@um.szczecin.pl.

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Dzień publicznego ogłoszenia - 23-06-2022 r.

 

 


Data wygaśnięcia: 07.07.2022

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/06/23, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Katarzyna Marciniak, dnia: 2022/06/23 09:12:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Marciniak 2022/06/23 09:12:58 nowa pozycja