Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67333542

Aktualna strona: 73574

Wydrukowano: 0

Obwieszczenia dla stron postępowania

zmiana dec.Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.07.2017 r. znak: WGKiOŚ-II.6220.1.16.2017.DMł


Nasz znak: WGKiOŚ-II.6220.1.57.2017.DMł.23

UNP:  68591/WGKiOŚ/-XLV/17

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 06 marca 2018 r.

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4 oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r, poz. 1405 ze zm.)

z a w i a d a m i a    s i ę

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e,

iż w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 23.10.2017 r. Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.07.2017 r. znak: WGKiOŚ-II.6220.1.16.2017.DMł
o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przyłączenia nowego osiedla mieszkaniowego planowanego w rejonie ul. „Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w rejonach ulic Duńska – Szczecińska - Kalinowa oraz od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych
w Warzymicach”– pełnomocnik Inwestora przedłożył wyjaśnienia do wezwania Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14.02.2018 r.. Zatem Prezydent Miasta Szczecin, jako organ prowadzący postępowanie, przekazał do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW  Wody Polskie ul. Firlika 19, 71-637 Szczecin przedłożone wyjaśnienia z ponowna prośbą
o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. planowanego przedsięwzięcia oraz zakresu ewentualnego raportu oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

Jednocześnie informuję, że sprawę prowadzi w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i  Ochrony Środowiska tut. Urzędu – Dorota Młynarczyk, pokój nr 5  tel. 091 42 45 470.


Data wygaśnięcia: 22.03.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin