Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Obwieszczenia dla stron postępowania

Realizacja toru motokrosowego w rejonie ulicy Kluczborskiej w Szczecinie (dz. nr 11/6 i 12 obręb 4176)


Nasz znak: WOŚr-VII.6220.1.34.2021.JR.13

UNP: 35772/WOŚr/-XLV/21

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia    14   października  2021 r.

 

Na podstawie art. 49, oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a    s i ę

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e,

 

iż w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja toru motokrosowego w rejonie ulicy Kluczborskiej w Szczecinie (dz. nr 11/6 i 12 obręb 4176)” organ, na podstawie art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW Wody Polskie, o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.            

W związku z powyższym Strony zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją dotyczącą ww. sprawy w Urzędzie Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska pok. nr 4A, w godz. 7:30– 15:30.

Zainteresowane Strony mogą składać wnioski i uwagi pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, w godz. 7:30 -15:30.

Sprawę prowadzi w Wydziale Ochrony Środowiska tut. Urzędu: Jakub Rybkiewicz,  pokój nr 4 A (lewe, boczne wejście gmachu Urzędu), tel. 91 424 56 16.

Dzień publicznego ogłoszenia -    14.10.2021 r.

 

 

 


Data wygaśnięcia: 28.10.2021

udostępnił: Prezydent miasta Szczecin , wytworzono: 2021/10/14, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału , wprowadził/a: Jakub Rybkiewicz, dnia: 2021/10/14 14:15:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jakub Rybkiewicz 2021/10/14 14:15:08 modyfikacja wartości
Jakub Rybkiewicz 2021/10/14 14:12:00 nowa pozycja