Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Obwieszczenia dla stron postępowania

Budowa osiedla 34 budynków (w tym 7 budynków usługowych, 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 17 budynków jednorodzinnych dwulokalowych) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktu


znak: WOŚr-VII.6220.1.40.2021.DMł.4

UNP: 42075/WOŚr/-XLV/21

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 09 września 2021 r.

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

zawiadamiam 

wszystkie strony w sprawie,

iż na wniosek F.B.U. DOM-BUD Łucja Udziela za pośrednictwem Miłosza Stachera Pracownia Projektowa  Milo7- Prezydent Miasta Szczecin wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa osiedla 34 budynków (w tym 7 budynków usługowych, 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 17 budynków jednorodzinnych dwulokalowych) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, ul. Nad Strumieniem, jednostka ewidencyjna Szczecin, obręb Dąbie 4195, dz. nr 343/7, 343/8, 343/9, 343/10, 343/11, 343/12, 343/13, 343/14, 343/15, 343/16, 343/17, 343/18, 343/19, 343/20, 343/21, 343/22, 343/23, 343/24, 343/25, 343/26, 343/27, 343/28, 343/29, 343/30, 343/31, 343/32, 343/33, 343/34, 343/35, 343/36, 343/37, 343/38, 343/39, 343/40, 343/41, 343/42, 343/43, 343/44, 343/45, 343/46, 343/47, 343/48, 343/49”.

Jednocześnie zawiadamiam, że Prezydent Miasta Szczecin stwierdzi zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania miasta Szczecin aprzed rozstrzygnięciem w sprawie obowiązku bądź braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
w postępowaniu j.w.wystąpi o opinię w tej sprawie do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Kontakt do pracownika zajmującego się sprawą:

Dorota Młynarczyk, tel.: 91 42 45 470, e-mail: dmlynar@um.szczecin.pllub sekretariat: 91 42 45 838, e-mail: wosr@um.szczecin.pl.

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dzień publicznego ogłoszenia –   15-09-2021 r.


Data wygaśnięcia: 29.09.2021

Załączniki:

udostępnił: , wytworzono: 2021/09/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dorota Młynarczyk, dnia: 2021/09/15 11:58:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Młynarczyk 2021/09/15 11:58:52 nowa pozycja