Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/ID/2010/012
Nazwa organizacji:
UKS Wiking
Nazwa zadania:
Chopin w kajaku I transgraniczno-metropolitalny gwiaździsty spływ kajakowy na betonowiec. Kajakowa masa krytyczna
Wnioskowana dotacja:
10 000 zł
Przyznana dotacja:
0 zł

BOP-10

................................................
(pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty)
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
URZĄD MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Chopin w kajaku I transgraniczno-metropolitalny gwiaździsty spływ kajakowy na betonowiec.
Kajakowa masa krytyczna
(rodzaj zadania)
w okresie od ...10.07.2010 do ...11.07.2010
składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
W FORMIE
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*( Dni Odry)
Gmina, Miasto Szczecin
(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 10000,00
I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*
1) pełna nazwa Międzyszkolny Klub Sportowy „Wiking”
2) forma prawna uczniowski klub sportowy - stowarzyszenie
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* rejestr uczniowskich klubów sportowych Urzędu Miasta w Szczecinie nr 66
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia 18.09.2002 rok
5) nr NIP 852-23-73-856 nr REGON 812540624
6) dokładny adres: miejscowość Szczecin ul. Dworcowa 6 gmina Szczecin powiat Szczecin
województwo Zachodniopomorskie – ADRES DO KOREPSONDENCJI MKS „WIKING”
7) faks e-mail: wiking@wiking.szczecin.pl
http:// www.wiking.szczecin.pl
8) nazwa banku i numer rachunku: PKOBP Oddział 1 w Szczecinie Al. Niepodległości 40, 70-952
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
Robert Filipski – Prezes Klubu
Jacek Woch – Sekretarz Klubu
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie ruch KaYak Szczecin (w organizacji).
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Sprawy formalne: Prezes MKS „WIKING” Robert Filipski, prezes@wiking.szczecin.pl

Sprawy merytoryczne - Komandor imprezy Marek Gruszczyński kayak.szczecin@gb.home.pl ,

12) przedmiot działalności statutowej:
a) działalność statutowa nieodpłatna
- Stwarzanie warunków do wszechstronnego, społecznego i fizycznego rozwoju człowieka.
- Upowszechnianie sportu, rekreacji, turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa poprzez rozwijanie i organizację różnych form turystycznych
- Organizacja pozaszkolnego życia turystycznego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe, terenowe i finansowe, poprzez tworzenie i prowadzenie szkolnych kół krajoznawczo turystycznych
- Organizacja i przygotowanie wyjazdowych form uczestnictwa w imprezach turystycznych i rekreacyjnych na terenie województwa, kraju i za granicą
- Prowadzenie czytelni krajoznawczych
- Pozostałe cele i formy zastosowane w statucie z wyłączeniem punktów zawartych w działalności odpłatnej.

b) działalność statutowa odpłatna
- pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania
- kształcenie kadry, szkolenia na zlecenie oraz pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie niesklasyfikowane
- pozostała działalność związana z turystyka kwalifikowaną i rekreacją
- działalność wydawnicza
- organizowanie turystyki wyjazdowej i przygranicznej
- uczestnictwo w projektach i zadaniach, w tym imprezach, obozach, szkoleniach, zgrupowaniach, warsztatach itp.


II. Opis zadania
1. Nazwa zadania
.Chopin w kajaku

I transgraniczno-metropolitalny gwiaździsty spływ kajakowy na betonowiec.
Kajakowa masa krytyczna

2. Miejsce wykonywania zadania

Wody Międzyodrza
Biwak na cyplu vis a vis betonowca w pobliżu Ińskiego nurtu.
Kajakowa kumulacja na Wyspie Grodzkiej
Finał Masy Krytycznej Odra Zachodnia vis a vis Wałów Chrobrego


3. Cel zadania

 umożliwienie kajakarzom z obszaru metropolitalnego wzięcia udziału w organizowanym w dn. 10 lipca koncercie Chopin na betonowcu.
 integracja społeczeństwa obszaru metropolitalnego, (jak wykazują doświadczenia przy pomocy wymagających współpracy kajaków dokonuje się ona znacznie szybciej)
 stworzenie Kajakowej Masy Krytycznej, która skupi strumyki kajakowej aktywności i eksploduje impulsem popularyzującym rekreację kajakową;
 umożliwienie wzięcie udziału w koncercie i szczecińskiej masie krytycznej kajakarzom turystom z terenu polski i zagranicy.

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/
Betonowiec to kadłub betonowego statku "Urlich Finsterwalde" zbudowanego przez Niemców pod kierunkiem inżyniera Urlicha Finsterwaldera w trakcie II wojny światowej do przewozu sztucznej benzyny z Polic do Świnoujścia. Statek ten celem blokady został zatopiony na torze wodnym a po wojnie osadzony na dnie jeziora Dąbie w okolicy Inoujścia. Obecnie betonowiec i jego okolice, jako atrakcja turystyczna są celem rejsów żeglarzy i kajakarzy.
W dn. 10 lipca 2010 (sobota) na betonowcu odbędzie się organizowany jako impreza towarzysząca Dniom Odry koncert jazzowy „Chopin na betonowcu”. Koncert Chopina w aranżacjach jazzowych to nowoczesne ujęcie tradycyjnego tematu adresowane zarówno do młodych entuzjastów muzyki, zwykle traktujących klasykę z obojętnością lub pewnym lekceważeniem, jak i melomanów, dla których interesującym będzie świeże spojrzenie na znaną im twórczość polskiego kompozytora, a których nie brak przecież również wśród kajakarzy. Niecodzienne okoliczności koncertu jak i nowoczesne ujęcie sprawią zapewne, że koncert zainteresuje też tych kajakarzy, którzy rzadziej bywają w filharmonii.
Koncert realizuje Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Boogie Brain". W jego ramach muzykę klasycznego kompozytora interpretować będą polscy artystów tacy jak: Antoni Gralak, Włodzimierz Kiniorski, Alek Korecki, Bronisław Duży, Mateusz Pospieszalski, Darek Sawka, Klaudiusz Kłosek, Ola Rzepka, Sławomir Jaskuła, Darek Makaruk, Piotr Pawlak, Dorota Jabłońska, Kazimierz Gładysz, a także światowej sławy artyści jazzowi (Jim Black, Chris Speed, Trilok Gurtu), co zapewne znacząco podniesie walory artystyczne koncertu.
Kajakarze mają swoją kulturę, swoją tradycję, swoje rytuały i swoją muzykę. Stanowią one bardzo istotny element kajakowych spływów. Będą grać i śpiewać ją przy ognisku na cyplu przed koncertem. Są też wśród nich kajakarze miłośnicy jazzu, miłośnicy Chopina. Natomiast pozostali uwrażliwieni działaniem niecodziennych okoliczności i scenerii odbiorą koncert jako niezapomniane przeżycie duchowe i zapewne również dołączą do grona melomanów.
Spływ odbędzie się gwiaździście na wielu trasach o różnej długości i różnym stopniu trudności i uciążliwości z różnych wodnych zakątków obszaru metropolitarnego na pole vis a vis betonowca, przygotują biwak, wezmą udział we własnym ognisku, wezmą udział w koncercie, a następnego dnia w dn. 11.07.2010 wszyscy razem spłyną na wyspę Grodzką (od strony Łasztowni) gdzie na Kajakowym Pikniku odbędzie się kumulacja masy krytycznej, która wybuchnie wpływając na Wały Chrobrego (o godz. 16.00). Po wybuchu część masy rykoszetem odbije na Dziewoklicz, część do Polic i Stepnicy, a część zwodowując się na tratwę Flisu Odrzańskiego odłamkami będzie razić kajakarstwem niezainfekowane a obecne na Wałach osoby postronne. Kajaki tej części uczestników która płynęła Iną i część uczestników zostanie odwieziona do swoich stanic (Lubieszyn, Goleniów, Police)
Dążący do powołania branżowej – kajakowej Lokalnej Organizacji Turystycznej ruch KaYak Szczecin realizując swą misję udostępnienia walorów rekreacyjnych i turystycznych wód miasta i obszarów metropolitarnych, współpracując z Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Wiking” i korzystając z jego infrastruktury organizacyjnej imprezą tą chce zainicjować współpracę kajakarzy, klubów, instytucji (uczelni), przedsiębiorców i gmin obszaru metropolitarnego w tworzeniu wspólnego kajakowego produktu.dla mieszkańców i turystów.

5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/
• Wypływanie poszczególnych tras – sobota 10.08.2010 w godz. -9-13
• dopłyniecie na pole biwakowe obok betonowca w dn. 10.08.2010 ok. godz. 17
• gorący posiłek przygotowanie biwakowania
• ognisko 19.00
• wypłynięcia na koncert 22:00
• nocleg w namiotach po zakończeniu koncertu,
• 11.07.2010 odprawa godz 10.
• wypłynięcie godz. 11
• dopłynięcie do wyspy Grodzkiej 15-16
• 16 wypłyniecie Masy Krytycznej
• 16.30 odjazd pierwszej grupy do Goleniowa i Lubczyny
• 18 odjazd drugiej grupy do Lubczyny


Bardziej szczegółowy harmonogram stanowić będzie oddzielne opracowanie .


6 . Zakładane rezultaty realizacji zadania.
1.Wzrost zainteresowania rekreacją i turystyką kajakową na wodach obszaru metropolitarnego.
2.Nawiązanie współpracy kajakarzy i klubów kajakowych
3.Przekonanie organów administracyjnych obszaru metropolitarnego do celowości tworzenia kajakowych produktów na wodach obszaru metropolitarnego.
4.Spopularyzowanie wizji floating garden w społeczeństwie Szczecina, obszaru metropolitarnego oraz wodniackich kręgach w Polsce a także za granicą

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania...25 .700 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych).
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

P. zał. nr 3
Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity
(w zł)
Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów
(w zł)*


P. zał. nr 3
Ogółem

P. zał. nr 3

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: w przepadku nie otrzymania finansowania części zadań przez inne gminy obszaru metropolitarnego nastąpi częściowe podwyższenie odpłatności uczestników oraz obniżenie zakresu i jakości imprezy.

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
Źródło finansowania
P. zał. 3 zł
%

Wnioskowana kwota dotacji
P. zał 3.Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*

P. zał. nr 3
/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania .............................................. zł/


Ogółem

P. zał. nr 3

100%


2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*


P. zał. nr 3


3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.

Ruch KaYak Szczecin korzysta z lokalowego i częściowego sprzętowego wsparcia Zachodniopomorskiego Oddziału PTTK przy ul. Dworcowej 6 w Szczecinie. Wsparcia udzielają firma grupa telebit i firma VELDACH NIEMCEWICZA Sp. z o.o.

W obecnej chwili klub WIKING użytkuje do realizacji projektu:
 Kserokopiarkę
 Drukarkę atramentową HP
 Drukarkę laserową SAMSUNG
 Laptop LENOVO
 Zegar startowy
 Osprzęt do orienteeringu
 Zegary klapkowe
 Sprzęt łączności (przenośne PMR sztuk 4)
 Pawilon startowy
 Inny drobny sprzęt organizacyjny
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.
Klub Leń Police, Klub Bras Police

2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.

Główni organizatorzy - członkowie ruchu KaYak Szczecin i planowanego do utworzenia kajakowej Lokalnej Organizacji Turystycznej są doświadczonymi kajakarzami organizatorami rekreacji i turystyki kajakowej a także Instruktorami Rekreacji Ruchowej o specjalności kajakarstwo.
Komandor całości imprezy Instruktor Rekreacji Ruchowej Marek Gruszczynski
Komandor trasy Wały Chrobrego Instruktor Rekreacji Ruchowej Aleksander Doba
Komandor trasy Ina Instruktor Rekreacji Ruchowej Aleksander Gołda
Komandor trasy z Polic Prezes Klubu Radosław Korszul

Zabezpieczenie formalne zabezpiecza Międzyszkolny Klub Sportowy „WIKING”
3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.

Impreza jest imprezą włączającą się w organizowane po raz drugi w Szczecinie Dni Odry oraz imprezą towarzyszącą organizowanej raz drugi imprezie koncert na betonowcu. Spływ metropolitalny i MASA KRYTYCZNA są imprezami organizowanymi po raz pierwszy.

Corocznie MKS „WIKING” organizuje szereg imprez turystyczno-krajoznawczych których uczestniczy kilka tysięcy uczestników całego województwa. Organizujemy również obozy, kursy szkoleniowe, kursy przewodnickie itp. Nasz klub to 8 lat doświadczenia w pracy turystycznej u podstaw.

Realizowaliśmy edycje Pucharu Szczecina i Czterech Pór Roku w latach 2007, 2008, 2009.

Nasz klub otrzymał tytuł imprezy roku 2004 zajmując III miejsce za organizację Nocnych Mistrzostw Polski w Turystycznych Marszach na Orientację w 2004 roku, oraz w roku 2006 za Drużynowe Mistrzostwa Polski w Pełczycach w rywalizacji Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK.

Byliśmy również organizatorem szeregu imprez ogólnopolskich i Pucharu Polski w latach 2002-2009 w tym:
- I Ogólnopolski Kajakowy Rajd na Orientację „MIĘDZYODRZE” 2002
- Nocnych Mistrzostw Polskie w Marszach na Orientację 2004
- Drużynowych Mistrzostw Polski w Turystycznych Marszach na Orientację 2006.
- Mistrzostw Polskie w Indywidualnych Marszach na Orientację 2008
- I Szczeciński Kajakowy Rajd na Orientację „POD PRĄD” – DNI ODRY 2009

Realizowaliśmy projekty edukacyjne w tym:
- Nowogardzka Szkoła Turystyki 2007 rok
- Szczecińska Szkoła Turystyki 2008 rok
- Pyrzycka Szkoła Turystyki 2008-2009 rok (współ organizacja z Zespół Szkół w Pyrzycach)
- Szkolny Program Imprez na Orientację (2002-2009)

Organizowaliśmy letnią akcję turystyczną:
- Obóz szkoleniowo-turystyczny w Machlinach 2005
- Obóz szkoleniowo-turystyczny w Żywcu 2005 rok
- Obóz turystyczny w Żywcu/Milówce 2006
- Obóz turystyczny w Zwardoniu 2007
- Obóz turystyczny w Zawoi 2008
- Obóz turystyczny w Zawoi 2009

Projekty znakowania i inwentaryzacji znakowanych szlaków turystycznych (pieszych) w latach 2008 i 2009.

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.
brak

Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia 30.07.2010 roku,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
(pieczęć organizacji pozarządowej*/........................................................................................................................................................(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*
4. Oświadczenie podmiotu (załącznik nr 1)
5. Kosztorys (załącznik nr 2)

Poświadczenie złożenia oferty


Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)


_____________
* Niepotrzebne skreślić.
 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/06/25, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2010/06/25 11:16:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2010/06/25 11:16:37 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/06/25 11:10:32 nowa pozycja