Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/SP/2010/001
Nazwa organizacji:
Fundacja Dom Rodzinny w Łysogórkach p.w. Dzieciątka Jezus dla upośledzonych Umysłowo Sierot
Nazwa zadania:
Wsparcie wypoczynku letniego osób niepełnosprawnych ze szczecińskich wspólnot „Wiara i Światło” podczas integracyjnych obozów letnich
Wnioskowana dotacja:
1 200 zł
Przyznana dotacja:
0 zł

BOP-10

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
URZĄD MIASTA SZCZECIN
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin


......................................................... 23 .03.2010 Szczecin
(pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty)
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wsparcie wypoczynku letniego osób niepełnosprawnych ze szczecińskich wspólnot „Wiara i Światło” podczas integracyjnych obozów letnich
w ramach
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

(rodzaj zadania)
w okresie od 01.07.2010 do 15.09.2010
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
W FORMIE
POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*
PRZEZ
Gminę Miasto Szczecin
(nazwa organu zlecającego)
WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 1 200,00 zł
I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*
1) pełna nazwa: FUNDACJA „DOM RODZINNY W ŁYSOGÓRKACH DLA UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO SIEROT POD WEZWANIEM DZIECIĄTKA JEZUS”

2) forma prawna : fundacja

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* KRS: 0000273358

4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia 12.12.1990r
5) nr NIP: 8581611168 nr REGON: 811110229
6) dokładny adres
miejscowość: 74-505 Mieszkowice , ul. Stare Łysogórski 6,
gmina Mieszkowice powiat Gryfiński województwo Zachodniopomorskie

Adres do korespondencji (adres do korespondencji, gdyż fundacja nie posiada samodzielnej siedziby Szczecinie):
71-670 Szczecin, ul. Przyjaciół Żołnierza 90 m 12


e-mail info@fundacja-dom-rodzinny.org.pl , arekwiecko@op.pl
http:// www.fundacja-dom-rodzinny.org.pl

8) nazwa banku i numer rachunku :


9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
Arkadiusz Więcko – prezes Fundacji
Marzena Beata Więcko – skarbnik Fundacji

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie
Majątek Fundacji : Dom „Jandrzejówka” Stare Łysogórski 6, 74-505 Mieszkowice


11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Arkadiusz Więcko – prezes Fundacji,

12) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna:Przedmiotem działalności statutowej jest:– utrzymywanie stałej więzi z osobami upośledzonymi umysłowo oraz ich przyjaciółmi ze szczecińskich wspólnot „Wiara i Światło”,– utrzymywanie i eksploatacja działki i inwentarza przy domu rodzinnym w Starych Łysogórkach,– przygotowanie i udostępnienie domu w Starych Łysogórkach na okres letniego i zimowego wypoczynku dla osób upośledzonych umysłowo, ich rodzin i przyjaciół ze szczecińskich wspólnot „Wiara i Światło”,– powołanie przy domu warsztatu pracy chronionej, utrzymywanie zabudowań gospodarczych,– perspektywiczny rozwój domu w Starych Łysogórkach celem udostępnienia go w stosownej chwili na potrzeby sierot upośledzonych umysłowo i ich przyjaciół-opiekunów,– pośredniczenie lub podejmowanie działań ułatwiających młodzieży upośledzonej umysłowo, skupionej w szczecińskich wspólnotach „Wiara i Światło”, korzystanie z dóbr kulturalnych i duchowych.– ustanowienie całorocznej opieki nad domem „Jandrzejówka” w Starych Łysogórkach b) działalność statutowa odpłatna nie dotyczy

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej

Nie dotyczy

II. Opis zadania
1. Nazwa zadania

Wsparcie wypoczynku letniego osób niepełnosprawnych ze szczecińskich wspólnot „Wiara i Światło” podczas integracyjnych obozów letnich.

2. Miejsce wykonywania zadania

Obozy letnie - majątek fundacji - gospodarstwo „JANDRZEJÓWKA”, Stare Łysogórki 6, 74-505 Mieszkowice,

3. Cel zadania

Celem zadania będzie wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla osób niepełnosprawnych, szczególnie niepełnosprawnych intelektualnie, i ich opiekunów ze szczecińskich wspólnot „Wiara i Światło” organizowanych w majątku fundacji – w gospodarstwie „Jandrzejówka” w Łysogórkach Starych. Obozy letnie są miejscem i czasem wypoczynku, aktywizacji życia osób niepełnosprawnych ze szczecińskich wspólnot „Wiara i Światło” dzięki czynnemu wypoczynkowi w otoczeniu przyrody, miejscem gdzie zdobywa się samodzielność poprzez codzienną pracę, realizację swoich obowiązków, ale jest to także czas rozwoju swoich pasji i zainteresowań. Celem prowadzonych działań będzie umożliwienie osobom niepełnosprawnym, szczególnie osobom z niepełnosprawnością intelektualną realizacji własnych potrzeb psychospołecznych oraz wsparcie rozwoju różnych sfer życia tych osób, dzięki uczestnictwu i aktywności w wyjazdach wspierających rozwój własnych pasji twórczych, zainteresowań i umożliwiających integrację ze społeczeństwem i zdobywanie samodzielności.

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

Realizacja zadania będzie istotnym wsparciem rozwoju różnych dziedzin życia osób niepełnosprawnych, zwłaszcza z upośledzeniem umysłowym w duchu poszanowania ich godności i prawa do wolności, decydowania o sobie, podejmowania własnych decyzji. Zadanie pomoże tym osobom zaspokoić potrzeby z życia sfery duchowej oraz społecznej. Niepełnosprawni beneficjenci zadania będą mieszkańcami Gminy Szczecin.Obozy letnie w domu Fundacji „Jandrzejówka” w Starych Łysogórkach - lipiec-sierpień 2010Realizacja zadania w zakresie współorganizacji letnich obozów będzie istotnym wsparciem rozwoju różnych dziedzin życia osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym. Pomoże zaktywizować ich do działań związanych ze zdobywaniem większej zaradności, samodzielności (warsztaty kulinarne, nauka przygotowywania posiłków), pomoże również zachęcić i rozwijać własne zainteresowania. Zaktywizuje także tę grupę osób do działań twórczych, plastycznych, rękodzielniczych, umożliwi ekspresję twórczych działań i zainteresowań w formie dostosowanej do wieku tych osób. Obozy letnie to wyjazdy wypoczynkowo-uspołeczniająco-usamodzielniające do domu „Jandrzejówka” w Starych Łysogórach organizowane w miesiącach lipiec - sierpień, podczas których osoby niepełnosprawne intelektualnie w asyście rodziców lub opiekunów z ruchu „Wiara i Światło” wypoczywają w otoczeniu przyrody z dala od zgiełku dużego miasta, ale jednocześnie mają okazję do nauki samodzielności w swoim wolnym czasie, poszerzania środowiska społecznego, nawiązywania i kształtowania interakcji społecznych, nabywania samodzielności i rozwoju własnych pasji. Osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi opiekunami biorą udział we wszelkich obowiązkach związanych z przygotowywaniem posiłków, sprzątaniem, pracą w ogrodzie. Podczas obozów letnich odbywa się praktyczne zdobywanie samodzielności i zaradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego (obejście domu Jandrzejówka), naukę pracy w przydomowym ogrodzie i sadzie, naukę napraw i prac porządkowych w Domu „Jandrzejówka” i obejściu gospodarstwa, naukę przygotowywania posiłków. Obozy będą okazją również do relaksu, wypoczynku, wielu gier i zabaw na świeżym powietrzu, wypraw i wędrówek po najbliższej okolicy. W ramach zadania planowane jest zorganizowanie 5 wyjazdów nad pobliskie /12km/ jezioro-- kąpielisko do Morynia w każdym z 5-u turnusów. Podczas obozów w ramach zadania przewidziane będą również warsztaty twórcze rękodzieła artystycznego, jak wyplatanie wyrobów z wikliny, malowanie i zdobnictwo, lub też wykonywanie ikon. Warsztaty będą wspaniałą okazją do relaksu, wydobycia z osób niepełnosprawnych potencjału życiowego i twórczego, rozwoju zainteresowań, wspólna praca będzie integrować, uczyć współpracy, cierpliwości, ale da satysfakcję i będzie wzmacniać poczucie własnej wartości.

5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/


§ Obozy letnie w gospodarstwie „JANDRZEJÓWKA” w Starych Łysogórach: lipiec-sierpień 2010ü Zorganizowanie 5 wyjazdów nad jezioro dla każdej ze wspólnot uczestniczących w obozach łącznie dla ok. 50 osób (osób niepełnosprawnych i ich opiekunów)ü zakup materiałów do warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych (lipiec 2010)ü zorganizowanie podczas obozów letnich warsztatów dla ok. 10-15 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (lipiec – sierpień/wrzesień 2010)

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.

· zmotywowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do aktywnego spędzania wolnego czasu w integracji ze społeczeństwem· wsparcie rozwoju zainteresowań oraz realizacji pasji twórczych i własnej ekspresji osób niepełnosprawnych w integracji z osobami pełnosprawnymi· wsparcie wypoczynku letniego osób niepełnosprawnych· rozwój samodzielności, zaradności, poczucia własnej wartości, przełamywanie barier psychospołecznych osób niepełnosprawnychIII. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania : 1 400,00 [zł]

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity(w zł) Z tego zwnioskowanejdotacji (w zł) Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)*
1. koszt wynajęcia autokaru do 5 przewozów nad jezioro na trasie Stare Łysogórski-Moryń-Stare Łysogórki 1 700 zł/usługa 700,00 700,00 0,00
2. zakup materiałów do warsztatów rękodzielniczych (m.in. wiklina, farby, drewno na ikony, itp.) 1 1000 zł/kwartał 500,00 500,00 0,00
3. zakup produktów żywnościowych do warsztatów kulinarnych 1 200 zł/m-c 200,00 0,00 200,00
Ogółem x x x x 1400,00 1 200,00 200,00

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Fundacja wielokrotnie przy współpracy z ruchem „Wiara i Światło” była organizatorem obozów letnich organizowanych dla nich w majątku fundacji w domu Jandrzejówka w Łysogórach, a także zabaw, pikników i spotkań integracyjnych. Od kilku lat współpracuje z Gminą Szczecin przy realizacji różnych zadań publicznych.


IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:

1.
Źródło finansowania zł %
Wnioskowana kwota dotacji 1200,00 86%
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania 0 zł/ 200,00 14%
Ogółem 1 400,00 100%


2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*


Wkład własny finansowy Fundacji pochodzący z darowizn – 200,00 zł


3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.


· Wolontariusze ( 2 os) z wykształceniem wyższym pedagogicznym i doświadczeniem zawodowym w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo, którzy od wielu lat działają w ruchu „Wiara i Światło” zorganizują warsztaty rękodzieła artystycznego;· warsztaty kulinarne odbędą się pod opieką opiekunów osób niepełnosprawnych;· lokal pobytowy dla uczestników obozów letnich w St. Łysogórkach/koszty mediów i utrzymania domu i obejścia;

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.

nie dotyczy


2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.


Wolontariusze-przyjaciele działający od lat we wspólnotach „Wiara i Światło” ( 2 osoby), z wykształceniem wyższym pedagogicznym (pedagodzy) mający doświadczenie zawodowe w pracy i kontaktach z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzonymi zachowaniami.


3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.

Fundacja wielokrotnie przy współpracy z ruchem „Wiara i Światło” była współorganizatorem obozów letnich, rekolekcji, pielgrzymkowych wyjazdów, zabaw, pikników i spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych ze szczecińskich wspólnot ww ruchu. Podejmuje się działań zmierzających do zaktywizowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w wolnym czasie, pomocy w ich samorealizacji w różnych sferach życia codziennego, w tym duchowego wymiaru, wspiera osoby niepełnosprawne w zdobywaniu samodzielności.Doświadczenie fundacji jako organizatora :ORGANIZACJA KONCERTÓW:· Organizacja Koncertu na Zamku pt. „Zespół Piosenki Naiwnej i jego goście” z udziałem m.in. E.Adamiak, J.Kleyffa oraz szczecińskich artystów: R.Leoszewskiego, Olka Różanka, „Blue bossa” /22 listopada 2008/ współfinansowanie: Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin· Organizacja Koncertu na Zamku pt. „Zaproście mnie do stołu” z cyklu: „Zespół Piosenki Naiwnej i jego goście” z udziałem m.in. Elżbiety Wojnowskiej, „Do góry dnem”, „O niebo lepiej” oraz szczecińskich artystów: Wiesław Łągiewka, Jacek Rudnicki, Oskar Niedźwiecki, Marzena Rafacz /21 listopada 2009/finansowany przez Fundację/ORGANIZACJA SYMPOZJÓW z cyklu Szczeciński Zalew Myśli:· Organizacja sympozjum pod hasłem „Silny potrzebuje słabego – miejsce słabości w relacjach międzyludzkich” zorganizowanego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie /21-22 listopada 2008r./ współfinansowanie: Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin· Organizacja sympozjum pod hasłem „Za darmo – nie na darmo” zorganizowanego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie /20-21 listopada 2009r./ PROWADZENIE „ZESPOŁU PIOSENKI NAIWNEJ”:· prowadzenie grupy niepełnosprawnych muzyków od 2005 roku,· wydanie trzech płyt CD Zespołu Piosenki Naiwnej w latach 2005 – 2009,· zorganizowanie/uczestnictwo koncertów Zespołu Piosenki Naiwnej:Ř w Klubie XIII Muz roku 2005 w Szczecinie,Ř w Galerii „OFFICYNA” w roku 2006,Ř współudział w „Wieczorze kolęd” Rodziny Pospieszalskich w Szczecinie w roku 2008.Ř w kościele o.Dominikanów w Szczecinie na 20-lecie parafii, 2009Ř w klubie „Rocker” w Szczecinie, 2009Ř w zakładzie karnym w Szczecinie 2009Ř w Dniu Wolontariusza w LZOi w Szczecinie 2008Ř w szkole Montessori pod Prenzlau / Niemcy/2009Ř w parafii luterańskiej pod Bad Freinwalde /Niemcy/2009Ř w katedrze szczecińskiej /transmisja w TV „TRWAM”/Ř wyżej wspomnianych koncertów na szczecińskim ZamkuWSPÓŁORGANIZACJA Z RUCHEM „WIARA I ŚWIATŁO”· Współorganizacja pielgrzymki szczecińskich wspólnot ruchu „Wiara i Światło” do Lourdes w 2001r.· Współorganizacja rekolekcji dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,REALIZACJA ZADAŃ PRZY WSPÓŁPRACY Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ– lata 1993 – 1995 dotacja przyznana przez Wojewodę Szczecińskiego na remont jednego z budynków przy domu Jandrzejówka, stanowiącym majątek fundacji, budynek to dawnej stodoła / obecnie świetlica i miejsca spotkań integracyjnych - łącznie około 7.000zł,– lata 1993 – 1999 dotacje UM w Szczecinie na wsparcie obozów letnich rocznie od 1.000 do 4.000 zł rocznie,– maj – grudzień 2008 – realizacja zadania przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego: „Warsztaty aktywizacji społeczno-kulturalnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” (w ramach programu „Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej”), w tym : Prowadzenie „Zespołu Piosenki Naiwnej” , Warsztaty samodzielności „Moje gospodarstwo”, Opracowanie i wydanie broszur o działalności Fundacji;– listopad 2008 – styczeń 2009 – realizacja zadania przy finansowym wsparciu Gminy Szczecin „Integracyjna zabawa noworoczna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich przyjaciół”;– grudzień 2009 - styczeń 2010 – realizacja zadania przy finansowym wsparciu Gminy Szczecin „Integracyjna zabawa noworoczna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich przyjaciół”.

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.

Nie dotyczy


Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy niepobieranie opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia 15.09.2010,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

........................................................................................................................................................(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

Załączniki i ewentualne referencje :
1. Aktualny odpis z KRS.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2008 rok
3. Statut Fundacji
4. Oświadczenie podmiotu BOP-11Poświadczenie złożenia ofertyAdnotacje urzędowe (nie wypełniać)


_____________
* Niepotrzebne skreślić.
 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/04/07, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2010/04/07 11:21:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2010/04/07 11:21:06 nowa pozycja