Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/ID/2010/022
Nazwa organizacji:
"Z Naszej Strony" Fundacja Ewy Koś i Barbary Sikory
Nazwa zadania:
I Społeczny TYdzień Kobiet. Czas działania - czas dialogu (03-10.10.2010r.)
Wnioskowana dotacja:
10 000 zł
Przyznana dotacja:
0 zł

BOP-10 MD/ID/2010/022

2010-08-04 Szczecin.
(pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty)
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
URZĄD MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
I Społeczny Tydzień Kobiet. Czas działania – czas dialogu (03-10.10.2010)
(rodzaj zadania)
w okresie od 05.08.2010 do 20.10.2010
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
W FORMIE

WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

PRZEZ
Urząd Miasta Szczecin
(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 10.000 PLN


I. Dane na temat organizacji pozarządowej
1) pełna nazwa .......... „Z naszej strony” Fundacja Ewy Koś i Barbary Sikory ...........
2) forma prawna ... Fundacja..........................................................................
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* .KRS 0000278676..........
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia . ..........16.04.2007.............................................
5) nr NIP .. ........8522508032................... nr REGON ....... ...320362126.
6) dokładny adres: miejscowość………….. Szczecin, Plac Zwycięstwa 1
gmina ................................................................... powiat .........................................................
województwo .........zachodniopomorskie..........................................................
7) tel. ......91-4315413....................................... faks.....91-4310397...................................
e-mail: ..z.naszej.strony@gmail.com.. http:// ..........................................................
8) nazwa banku i numer rachunku
Bank PEKAO S.A. VII o/Szczecin
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego……Ewa Koś i Barbara Sikora lub Anna Marczyńska
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie
.......................................................................................................................................................
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
.Bogna Czałczyńska.................................................................
12) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna
a) Działalność edukacyjna:
- Organizowanie seminariów, spotkań otwartych, wspieranie projektów badawczych mieszczących się w ramach celów statutowych, organizację debat publicznych, kształcenie dorosłych
- Wydawanie biuletynów, książek, informatorów, czasopism, ulotek oraz plakatów
- Tworzenie stron internetowych związanych z kampaniami finansowanymi przez Fundację
b) Działalność instytucjonalna:
- Prowadzenie klubów dyskusyjnych o problemach społecznych
- Współpraca z grupami kontrolującymi poczynania władzy oraz pracodawców, ze związkami zawodowymi oraz organizacjami feministycznymi, demokratycznymi, naukowymi i ekologicznymi
- Zbieranie informacji na temat:
a) Dyskryminacji ze względu na płeć, preferencje seksualne, poglądy, kolor skóry, niepełnosprawności itp.
b) Łamania praw pracowniczych, nadużyć pracodawców oraz tendencji prowadzących do upośledzenia położenia pracowników względem posiadaczy kapitału
c) Działań szkodliwych społecznie, nadużyć władzy, represyjnych praktyk władzy, łamania zasad współżycia społecznego
d) Działań antyekologicznych, nieprzestrzegania prawa odnośnie ochrony przyrody, nowych trendów ekologicznych
- Sporządzanie i propagowanie ekspertyz odnośnie zmian prawnych w w/w zakresie tematycznym
- Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej w budowaniu podstaw równouprawnienia i demokracji grup społecznych zagrożonych wykluczeniem
- Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej, organizacyjnej osobom potrzebującym wsparcia w zakresie statutowego działania Fundacji.

b) działalność statutowa odpłatna
- działalność wydawnicza
- działalność związana z organizacja targów i wystaw
- działalność galerii
- badania rynku i opinii publicznej13) jeżeli organizacja pozarządowa prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej


Rejestr Przedsiębiorców KRS 0000278676
- działalność wydawnicza
- działalność związana z organizacja targów i wystaw
- działalność galerii
- badania rynku i opinii publicznej


II. Opis zadania
1. Nazwa zadania

I Społeczny Tydzień Kobiet; czas działania - czas dialogu.
Spotkania, prezentacje, wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty.


2. Miejsce wykonywania zadania

Szczecin: Teatr Polski, Willa West-Ende.


3. Cel zadania

Zainteresowanie szczecinian problematyką równości, różnorodności, wyrównywania szans społecznych, przeciwdziałania wykluczeniom.
Aktywizacja i integracja środowisk kobiecych w Szczecinie i regionie.
Prezentacja najnowszych badań i zjawisk dotyczących równości, różnorodności i efektywności w działaniach samorządowych, akademickich, kulturalnych i związanych z przedsiębiorczością.
Inicjatywy networkingowe w środowiskach kobiet.
Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z różnorodnością.
Podniesienie świadomości społecznej kobiet.
Zarysowanie nowych możliwości i podjęcie inicjatyw związanych z aktywnością społeczną kobiet. Przedstawienie wniosków pokongresowych z II Kongresu Kobiet (czerwiec 2010).
Spotkania z ważnymi postaciami działającymi na rzecz różności i różnorodności.
Forum Organizacji Pozarządowych działających na rzecz kobiet i rodzin.


4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

Społeczny Tydzień Kobiet planowany jest jako wydarzenie cykliczne odbywające się dwukrotnie w roku w edycji wiosennej i jesiennej. Na kształt wydarzenia składają się debaty społeczne, panele dyskusyjne, prezentacje najnowszych wyników badań dotyczących kobiet w społeczeństwie. Debatom i wykładom towarzyszą spotkania z ważnymi postaciami polskiej sceny
gospodarczej i społecznej. Istotnym elementem STK są warsztaty ukierunkowane na podniesienie wiedzy i świadomości w dziedzinie polityki, działań równościowych i antydyskryminacyjnych oraz prezentacja najnowszych wyników badań genderowych.
STK ma na celu integrację środowisk zajmujących się problemami aktywizacji społecznej kobiet, w tym celu przy każdej edycji STK planowane jest Forum Organizacji Pozarządowych z możliwością zaprezentowania działań poszczególnych organizacji, wymiany doświadczeń i nawiązywania możliwej współpracy przy tworzeniu nowych inicjatyw. Planowane jest włączenie szczecińskich organizacji pozarządowych oraz instytucji do wspólnej dyskusji oraz prezentacji warsztatowych


Program ramowy I Społecznego Tygodnia Kobiet
Niedziela 03.10.2010.
1.Teatr Polski DZIEŃ PANELOWY
Impreza otwarta dla wszystkich szczecinian i szczecinianek. Do udziału w wydarzeniu zapraszane są panelistki - uczestniczki II Kongresu Kobiet w Warszawie (czerwiec 2010). Patronat nad poszczególnymi wydarzeniami oraz opiekę merytoryczną powierza się: Stowarzyszeniu Kongres Kobiet, Uniwersytetowi Szczecińskiemu, Europejskiej Stolicy Kultury 2016, Akademii Sztuki, Polish Professional Women Network.

2. FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. W teatralnym foyer utworzone zostaną stanowiska informacyjne poszczególnych instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami kobiet i rodziny. Do organizacji pozarządowych zostaną wysłane zaproszenia do kreatywnej współpracy związanej z przedsięwzięciem.
Planowana jest dyskusja na temat współpracy przy tworzeniu wspólnych inicjatyw związanych z wprowadzeniem nowej ustawy o przemocy w rodzinie.

W tygodniu 03-10.10.2010: Willa West Ende
3. SPOTKANIA – zapraszani goście: Bożena Batycka, Małgorzata Niezabitowska, Olga Krzyżanowska, dr Irena Eris, Małgorzata Chechlińska…
4. WARSZTATY Antydyskryminacyjne Warsztaty Genderowe prowadzone przez Naukowe Koło Gender Uniwersytetu Szczecińskiego. Planowane są trzy warsztaty:
- Delikatnie nas zabijają. Obrazy kobiet w reklamach
- Niebieskoocy. Studium dyskryminacji.
- Maska Twardziela. O męskości, przemocy i mediach.

5. WYSTAWA FOTOGRAFICZNA; SZCZECIŃSKIE RÓŻE pod patronatem magazynu PRESTIŻ.

PLANOWANY PROGRAM PANELI:
Rejestracja uczestniczek
1. KOBIETY w BIZNESIE – RÓWNOŚĆ, RÓŻNORODNOŚĆ i EFEKTYWNOŚĆ. Raport McKINSEY&Company Anna Wróbel
2. NETWORKING Nowa jakość kontaktów biznesowych. Patronat: Polish Professional Women Network. Dyskusja. Uczestniczki; Bożena Batycka (firma Batycki), Sylwia Majewska (prezes Fundacji rozwoju Przedsiębiorczości), Krystyna Pieczyńska (dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, Barbara Bartkowiak (prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Jolanta Grenke (prezes Stowarzyszenia Gender Werkstatt Ramin e.V.), Kinga Konieczny (Konieczny PR). Udział w debacie uczestniczek POLSKO-NIEMIECKIEGO DNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET (23.10.2010 Pasewalk, Niemcy)
------------------------ przerwa
3. PANEL KONGRESU KOBIET POLSKICH Kobiety 2010: Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Prowadzenie: Janina Paradowska. Wstęp: raport prof. M. Fuszara. Uczestniczki: Henryka Bochniarz, Małgorzata Niezabitowska, Agnieszka Grzybek, J. Kolarska-Bobińska, Olga Krzyżanowska, prof. Magdalena Środa. Patronat: Stowarzyszenie Kongresu Kobiet.
PREZENTACJE KSIĄŻKI CZAS na KOBIETY
4. W trosce o dobro wspólne – kobiety w wyborach samorządowych. Czy Szczecin jest dla kobiet? Debata z udziałem kobiet startujących w wyborach samorządowych moderowana przez dziennikarki zajmujące się tematami społeczno-politycznymi.
------------------------ przerwa
5. DEBATA „PRZEGLĄDU UNIWERSYTECKIEGO”: KOBIETY W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM, a ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ REFERAT: Dr Agnieszka Kołodziej-Durnaś Zakład Socjologii Kultury Instytut Socjologii US. Proponowany udział w panelu: prof. Inga Iwasiów, dr Arleta Galant, dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, …
6. CZY KULTURA jest KOBIETĄ? dr Piotr Klimek (AS), Anna Suchocka (Muzeum Narodowe), Dana Jesswain (Officyna, SZCZECIN ESK 2010), Adam Opatowicz (Teatr Polski), prof. Sławomira Gruszewska (WSH TWP). Patronat: SZCZECIN ESK oraz Akademia Sztuki.
------------------------ przerwa
WIECZÓR: Spektakl teatralny „Przyjazne dusze”


5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/


Sierpień:
- rezerwacja miejsc (Teatr Polski, Willa West Ende)
- opracowanie programów i scenariuszy poszczególnych wydarzeń
- zaproszenia panelistów, autorów książek, trenerów warsztatowych…
- opracowanie materiałów graficznych (ulotki, plakaty, zaproszenia, programy)
- opracowanie scenariuszy warsztatów
- kwerenda organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się problemami kobiet i rodziny
- spotkania z partnerami STK; organizacjami pozarządowymi, instytucjami, wydawnictwami, sponsorami, przedstawicielami wyższych uczelni, biurami karier, przedstawicielami kuratorium oświaty, korporacji zawodowych,…
- organizacja transportu dla panelistek
- rezerwacja miejsc noclegowych dla panelistek

Wrzesień;
- organizacja obsługi festiwalu (hostessy i wolontariuszki)
- przygotowanie obsługi recepcyjnej festiwalu (listy uczestników, materiały seminaryjne, programy)
- opracowanie graficzne i skład materiałów promocyjnych
- druk ulotek i plakatów
- patronaty medialne (Gazeta Wyborcza, Prestiż, Stetinum.pl…)
- rozwieszanie plakatów

Tydzień przed wydarzeniem; konferencja prasowa, promocja w mediach

02 i 03.10.2010
- przygotowanie stosik z materiałami organizacji pozarządowych
- przygotowanie stoisk partnerów
- dekoracja sal
- przygotowanie wystawy fotograficznej SZCZECIŃSKIE RÓŻE


6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.


- integracja środowisk i osób związanych z aktywizacją społeczną i zawodową kobiet.
- poszerzenie wiedzy na temat nowych badań naukowych dotyczących zarządzania różnorodnością
- stworzenie nowej, cyklicznej imprezy w Szczecinie promującej działania prokobiece
- wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami zajmującymi się problemami kobiet
- nawiązanie współpracy z organizacjami zajmującymi się problemami kobiet w Polsce
- aktywizacja społeczna i kulturalna kobiet w regionieIII. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania............................43.760 zł
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)


Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity
(w zł)
Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów
(w zł)*
Koszt obsługi Biura Projektu:
Koszty połączeń telefonicznych niezbędnych do realizacji
Koszty materiałów biurowych (materiały biurowe, papier, segregatory,…)
Koszt materiałów roboczych (nośniki cyfrowe, płyty DVD, CD…)
Koszt materiałów eksploatacyjnych (tonery do ksero i drukarki)

Transport dla panelistek i zaproszonych gości

Zakwaterowanie i wyżywienie
Nocleg ze śniadaniem zaproszonych gości
Wyżywienie

Materiały promocyjne i reklamowe
plakaty
rozwieszanie plakatów
ulotki
dystrybucja ulotek
roll-up
zaproszenia
nagrody rzeczowe
Gadżety (identyfikatory, notesiki, długopisy…)
Wernisaż wystawy fotograficznej Szczecinianki
Druk programów i materiałów

Koszt sal:
Koszt wynajmu sal w Teatrze Polskim
Koszt spektaklu „Przyjazne dusze”
Obsługa techniczna
Koszt wynajmu sal na warsztaty Gender
Koszt wynajęcia sprzętu multimedialnego2222
15

15

15
300
300
5000
5000
1
100
10
400


1


5001

1

1
3

4

250250250250
400*

200

50
3
0,7
0,2
0,2
1500
1
100
5


500


24.000

7.000

1
300

100

MiesiącMiesiącMiesiącMiesiąc
Os.

Os.

Os.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
Pakiet


szt.


szt.szt.

szt.

szt.
szt.

szt.

500500500500
6000

3000

750
900
210
1000
1000
1500
100
1000
2000


500


3500

7000

1500
900

4006000

30001000

500500500500
750
900
210
1000
1000
1500
100
1000
2000


500


10003500

7000

1500
900

400


Koszty osobowe
Koszt koordynatora projektu umowa o dzieło
Usługi księgowe
Dokumentacja filmowa i zdjęciowa
Wynagrodzenie moderatorów
Wynagrodzenie trenerów warsztatowych

Inne
Usługi pocztowe i kurierskie
Koszty prowadzenia rachunku bankowego
Obsługa recepcji i rejestracji
Doradztwo prawne
Konsultacje merytoryczne wynikające ze specyfiki projektu
2


2
1

3

3
2

2

1

1
1

1500


500
1500

300

300
200

50

1000

200
500
Miesiąc


Miesiąc
szt.

os.

os.
Miesiąc

Miesiąc

szt.

szt.
szt.
3000


1000
1500

900

900
400

100

1000

200
500

3000


1000
1500

900

900
400

100

1000

200
500


Ogółem
43.760 10.000 33.7603. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
* Cena transportu zaproszonych gości i panelistek została uśredniona ze względu na konieczność wykorzystania różnych środków transportu na równych trasach
............................................................................................................................................ IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
Źródło finansowania

%

Wnioskowana kwota dotacji

10.000

23%
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*


/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania 15.000.zł/
33.760

77%
Ogółem
43.760

100%
2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.


Fundacja „Z Naszej Strony” udostępnia swój lokal oraz sprzęt biurowy na potrzeby realizacji projektu – 2 miesiace x 500 zł = 1000 zł.
Wolontariuszkami są uczestniczki Festiwalu Rozwojowego Dla Kobiet PROGRESSteron – 15 osób x 10 godzin x 10 zł/godz = 1500 zł.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.


Społeczna Akademia Dialogu Agnieszka Czałczyńska Szczecin


2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.

Bogna Czałczyńska: ukończone studia polonistyczne i edytorskie na UAM w Poznaniu. Przez 13.lat zajmowała się organizowaniem imprez turystycznych. Jest autorką artykułów na temat organizowania imprez turystycznych w prasie branżowej. Była członkiem Zarządu i dyrektorem biura Zachodniopomorskiej Izby Turystyki. Współpracowała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego przygotowując spotkań seminaryjne z branżą turystyczną oraz organizując konkurs na Nagrodę Marszałka za Wydarzenia Turystyczne w Województwie Zachodniopomorskim. Przygotowała I prowadziła projekty związane z promowaniem szlaków turystycznych. Współorganizowała II Konferencję PR dla Pomorza (panel Promocja Miast I Regionów). Organizowała konferencje na temat partnerstwa publiczno-prywatnego. Od dwóch lat organizuje Festiwal Rozwojowy dla Kobiet PROGRESSteron w Szczecinie – największą imprezę warsztatową związaną z rozwojem osobistym. Jest członkiem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia PR oraz członkiem rady nadzorczej Fundacji „Z naszej strony”.
Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz – absolwentka Studium Fotografii Profesjonalnej na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwentka studiów doktoranckich w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (po obronie rozprawy doktorskiej w czerwcu 2010), feministka, organizatorka seminariów, spotkań i konferencji, publikuje teksty naukowe, publicystyczne i literackie, m.in. w: „Nowej Krytyce”, „Ricie Baum”, „Pograniczach”, „Forum Myśli Wolnej”
Udział w licznych artystycznych wystawach fotograficznych i instalacyjnych indywidualnych i zbiorowych.
Ewa Koś, Prezes Fundacji „Z Naszej Strony”- propagatorka działań kobiecych, współpraca przy koordynacji cyklu spotkań „Środy Kobiet”, realizowanego z zakładem Filozofii Kultury US, Sekcją „Gender” Koła Naukowego Socjologów, Stowarzyszeniem „Artefakt”; Szczecin 2006-2007
- współpraca przy realizacji konferencji naukowej „Feminizm i Radykalizm wśród ruchów społecznych i perspektyw krytycznych” w dniach 2-3 marca 2006 z Zakładem Filozofii Kultury US oraz Stowarzyszeniem „Młodzi Socjaliści”
- wydanie w ramach Fundacji „Z naszej strony” publikacji pokonferencyjnej „Feminizm i Radykalizm wśród ruchów społecznych i perspektyw krytycznych”, Szczecin 2008
- organizacja i koordynacja projektów związanych z bezpieczeństwem energetycznym i ekologicznym
Agnieszka Czałczyńska organizatorka Festiwalu Rozwojowego dla Kobiet PROGRESSteron w Szczecinie

Wolontariuszki – przy obsłudze wydarzenia zaangażowane będą wolontariuszki Festiwalu Rozwojowego dla Kobiet PROGRESSteron w Szczecinie (Ok.10-15 osób).

Opiekę merytoryczną nad poszczególnymi panelami powierza się organizacjom I instytucjom: Stowarzyszenie Kongres Kobiet, redakcja „Przeglądu Uniwersyteckiego” Uniwersytetu Szczecińskiego, Europejska Stolica Kultury 2016, Akademia Sztuki w Szczecinie, Polish Professional Women Network.


3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.


- „Queer Fest” – festiwal querowego/ szczecińska edycja festiwalu Łodź/Lipsk „Million different loves” oraz wystawa fotografii Kabira Orłowskiego "Wykraczając poza płeć - Hidżrowie", luty 2007
- „Środa Kobiet” – cykl spotkań z teoretyczkami feministycznymi różnych orientacji politycznych, w ramach którego Szczecinianki i Szczecinianie mieli możliwość spotkania w latach 2006-2007: Magdaleny Środy, Kazimiery Szczuki, Kingi Dunin, Agnieszki Grzybek, Ewy Majewskiej, Agnieszki Graff, a także możliwość zapoznania się z prezentacją projektu „Polish Wife” Anny Krenz i wystawą kolaży Magdaleny Strzeleckiej.
/ we współpracy z Sekcją Gender Koła Socjologów „RezUs” Uniwersytetu Szczecińskiego, Kołem Kulturoznawców „Kulturyści”, Stowarzyszeniem „Artefakt”
- „Feminizm i Radykalizm wśród ruchów społecznych i perspektyw krytycznych” - konferencja naukowa, Szczecin, 2-3 marzec 2007.
/ we współpracy z Zakładem Filozofii Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego, Redakcją magazynu naukowego „Nowa Krytyka”, Fundacją Róży Luksemburg, Stowarzyszeniem „Młodzi Socjaliści”, Kołem Kulturoznawców „Kulturyści”
- „Feminizm i Radykalizm wśród ruchów społecznych i perspektyw krytycznych” - publikacja pokonferencyjna, Szczecin 2008
/ we współpracy z Zakładem Filozofii Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego, Redakcją magazynu naukowego „Nowa Krytyka”, Fundacją Róży Luksemburg, Stowarzyszeniem „Młodzi Socjaliści”
- „Poprzez cieleśnie. Doświadczana tożsamość miasta” – wystawa foto-instalacyjna Aleksandry Łukaszewicz, Mariusza Marszala i Jakuba Szyszki w ramach „Westivalu” – festiwalu miasta Szczecin, listopad 2008, Willa Lentza, Szczecin
/ we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Zakładem Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej
- „Bezpieczeństwo energetyczne. Nowy pomiar świata”, Sasha Müller-Kraenner, tłumaczenie z języka niemieckiego: Karolina Jankowska, Szczecin 2008
/ we współpracy z Fundacją Heinricha Bőlla
4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia ...............................,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(pieczęć organizacji pozarządowej )

.......................................................................................................................................................(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*
4. Oświadczenie podmiotu (załącznik nr 1)
5. ...................................................................................................................................................
Poświadczenie złożenia oferty


Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)


* Niepotrzebne skreślić.
 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/08/09, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2010/08/09 08:12:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2010/08/09 08:12:54 nowa pozycja