Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/SP/2010/015
Nazwa organizacji:
UKS ISKIERKA
Nazwa zadania:
Zajęcia sportowo - rehabilitacyjne
Wnioskowana dotacja:
6 399 zł
Przyznana dotacja:
0 zł

BOP-10
......................................................... ................................................
(pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty)
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
MAŁA OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zajęcia sportowo – rehabilitacyjne prowadzone przez
Uczniowskie Kluby Sportowe

w okresie od 20.09.2010r. do 20.12.2010r.

składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
W FORMIE
WSPARCIE WYKONYWANIA ZADANIA
PRZEZ
Gmina Miasto Szczecin
WRAZ Z

WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 6 399,76

I. Dane na temat organizacji pozarządowej
1) pełna nazwa - Uczniowski Klub Sportowy „ ISKIERKA”
2) forma prawna - stowarzyszenie
3) numer w innym rejestrze – EWID. UKS BOP UM - 81
4) data wpisu , rejestracji – 20.05.2005r.
5) nr NIP – 851-29-20-765 nr REGON - 320059557
6) dokładny adres: miejscowość: Szczecin ul. Wielkopolska 14
Gmina: Szczecin powiat .........................................................
Województwo: Zachodniopomorskie

8) nazwa banku i numer rachunku 9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
Mądry Teresa, Wojewoda Joanna
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie
UKS „ISKIERKA”
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Teresa Mądry - , Joanna Wojewoda -

12) przedmiot działalności statutowej:
a) działalność statutowa nieodpłatna: - wynajem sali- korzystanie z bazy sportowej- uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim- planowanie i organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów- organizowanie działalności sportowej, zawodów, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej- społeczna praca członków UKS na rzecz uczniów- działalność księgowego

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej

Nie dotyczy


II. Opis zadania
1. Nazwa zadania

Zajęcia sportowo – rehabilitacyjne prowadzone przez Uczniowskie Kluby Sportowe

2. Miejsce wykonywania zadania


Gimnazjum Nr 3 ul. Malczewskiego 6; SDS ul. Wąska 16; Korty Tenisowe ul. Wojska Polskiego

3. Cel zadania


1. Organizacja i przeprowadzenie zajęć rekreacyjno – rehabilitacyjnych z elementami gimnastyki korekcyjnej w wodzie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.2. Organizacja i przeprowadzenie zajęć nauki pływania i nurkowania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.3. Organizacja i przeprowadzenie zajęć rekreacyjno – rehabilitacyjnych z tenisa ziemnego Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

1. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/


1. Wynajem basenu, kortu tenisowego. 2. Zatrudnienie: dwóch instruktorów pływania, instruktora nurkowania, ratownika, instruktora tenisa ziemnego, osoby przeprowadzającej, księgowej. 3. Kształtowanie: prawidłowej postawy, wzmacnianie mięśni partii osłabionych, posturalnych, zwiększanie kondycji, podnoszenie sprawności fizycznej i wydolność organizmu 4. Nauka i doskonalenie pływania, nurkowania, gry w tenisa ziemnego i udział w zawodach.5. Wszechstronny rozwój psychofizyczny uczestnika na zajęciach.6. Zakup nagród.7. Przeprowadzenie uczestników zajęć ze szkoły na basen i korty tenisowe.


5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/

Harmonogram zajęć:· Zajęcia z pływania odbywać się będą : dwa razy w tygodniu, 3 godziny po 45min. (w tym 5 godzin instruktorskich).· Zajęcia z nurkowania 10 godzin w ciągu całego cyklu.· Zajęcia z tenisa ziemnego odbywać się będą: 2 godziny w tygodniu· Prowadzone będą przez czterech instruktorów; · Dla dwóch lub trzech grup z pływania i nurkowania· Dla jednej grupy z tenisa ziemnego · grupy mieszane pod względem niepełnosprawności intelektualnej. · Uczestników biorących udział będzie około 45.

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.

1. Oswojenie z wodą, kortem, rakietą tenisową itp. 2. Wzmocnienie mięśni posturalnych.3. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy. 4. Wzmocnienie mięśni osłabionych.5. Rozciągnięcie mięśni przykurczonych (spastycznych) i porażonych.6. Opanowania pływania, nurkowania i gry w tenisa ziemnego co najmniej w stopniu podstawowym.7. Wpojenie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, przejścia na zajęcia.8. Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu.9. Popularyzacja pływania, tenisa, nurkowania i zdrowego stylu życia.10. Rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień sportowych młodzieży.11. Wdrożenie etycznych zachowań podczas pełnienia roli widza, sędziego, zawodnika.12. Zna i przestrzega sygnały używane na basenie, korcie.13. Dba o higienę osobistą.


III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania złotych sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 76/100 [ 6 399,76zł]
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity(w zł) Z tego zwnioskowanejdotacji (w zł) Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)*
1.2.3.4.5.6.7.8. Wynajem basenuInstruktor I pływackiInstruktor II pływackiInstruktor z nurkowaniaInstruktor tenisaRatownikPrzeprowadzającaksięgowa 261*321*321*101*261*261*321*8 70,7640406040251050 Zł.Zł.Zł.Zł.Zł.Zł.Zł. 1 839,761 2801 2806001 040650320400 1 839,761 100,001 100,00600,001 040,00-320,00400,00 -180,00180,00--650,00--
Ogółem 7 409,76 6 399,76 1 010,00

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
1. Ze względu na niepełnosprawność ( umysłową) osoby te nie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach w miejskich klubach sportowych, osiągać sukcesy, uczyć się zachowania postawy sportowca i kibica.
2. Pływanie to najlepsza forma prowadzenia ćwiczeń korygujących wady postawy.
3. Tenis ziemny podnosi sprawność fizyczną i wydolność organizmu.
4. Otrzymana nagroda jest promocją za poniesiony trud na treningach.

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
Źródło finansowania zł %
Wnioskowana kwota dotacji 6 399,76 86,4%
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów* /z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania: 1 010,00 13,6%
Ogółem 7 409,76 100%

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*
1. Sponsorowanie kortów przez firmę „PROMASTERS” – 26 godzin2. SDS ( zajęcia sobotnie) – basen bezpłatny 3. odpisy z podatku 1% - 1 010zł

3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.
1. sprzęt pływacki, do nurkowania - 2 000zł.
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.
Nie dotyczy

2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.
1. Nauczyciel z tytułem „nauczyciela dyplomowanego” Zespołu Szkół Specjalnych Nr 12 –
o kierunku pedagogicznym i specjalności - wychowanie fizyczne, pedagogika specjalna –
rewalidacja upośledzonych umysłowo oraz korektywa z elementami rehabilitacji.
2. Nauczyciel z tytułem „nauczyciela mianowanego” Zespołu Szkół Specjalnych Nr 12 –
o kierunku pedagogicznym i specjalności - wychowanie fizyczne, pedagogika specjalna –
rewalidacja upośledzonych umysłowo oraz korektywa z elementami rehabilitacji.
3. Instruktor nurkowania – Masters Scuba Diver nr 643994
4. Instruktor tenisa ziemnego
3. Ratownik WOPR, księgowa, przeprowadzająca.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.
W roku 2008, 2009 realizowaliśmy zajęcia sportowo – rehabilitacyjne prowadzone przez Uczniowskie Kluby Sportowe we współpracy z UM Szczecin, z których się rozliczyliśmy. Nauczyciele od 1996 roku organizowali naukę i doskonalenie pływania w Szkole Podstawowej Nr 10 (obecnie Gimnazjum Nr 6). Od roku 1997 – 2004 Miejski Klub Pływacki udostępniał nieodpłatnie basen WDS. Od roku 2004 szkoła bierze udział w otwartych konkursach ofert na „Powszechną naukę pływania” dla klas 1 -4 szkoły podstawowej. UKS zorganizował i przeprowadził zawody:1. 10.01.2004 I Wojewódzkie Zawody Pływackie Osób Upośledzonych Umysłowo 2. 16.01.2005 II Szczecińskie Zawody Pływackie Osób Upośledzonych Umysłowo3. 23.03.2006 III Szczecińskie Zawody Pływackie Osób Upośledzonych Umysłowo4. 22.02.2007 eliminacje i 23.02.2007 IV Szczecińskie Zawody Pływackie Regionu Zachodniopomorskiego Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.5. 31.01.2008 V Szczecińskie Zawody Pływackie Regionu Zachodniopomorskiego Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.6. 14.01.2009 VI Szczecińskie Zawody Pływackie Regionu Zachodniopomorskiego Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie7. 21.10.2010 I Szczecińskie Zawody Tenisa Ziemnego Regionu Zachodniopomorskiego Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie8. Instruktor nurkowania współpracuje z naszym klubem już dwa lata9. Instruktor tenisa ziemnego od wielu lat prowadził te zajęcia we współpracy z UKS „Orliki”, na które chodzili również nasi uczniowie.
4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.

NIE

Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej
2) w ramach składanej oferty przewidujemy nie pobieranie opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa jest związana niniejszą ofertą przez okres do dnia 20.12.2010r.,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.(pieczęć organizacji pozarządowej)

.......................................................................................................................................................(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok 2009.
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*
. ...................................................................................................................................................
Poświadczenie złożenia oferty


Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)


* Niepotrzebne skreślić.


 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/07/02, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2010/07/02 14:56:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2010/07/02 14:56:35 nowa pozycja