Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/SP/2010/002
Nazwa organizacji:
Fundacja Dom Rodzinny w Łysogórkach p.w. Dzieciątka Jezus dla upośledzonych Umysłowo Sierot
Nazwa zadania:
Aktywizacja życia osób niepełnosprawnych ze szczecińskich wspólnot „Wiara i Światło” poprzez działania wspierające ich integrację społeczną, rozwój pasji twórczych oraz rozwój życia duchowego
Wnioskowana dotacja:
2 000 zł
Przyznana dotacja:
0 zł

 BOP-10
 
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*
 
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 
Aktywizacja życia osób niepełnosprawnych ze szczecińskich wspólnot „Wiara i Światło” poprzez działania wspierające ich integrację społeczną, rozwój pasji twórczych oraz rozwój życia duchowego
w ramach
 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 
(rodzaj zadania)
w okresie od 26.03.2010 do 20.06.2010
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)        
W FORMIE
POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
                          WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*
PRZEZ
Gminę Miasto Szczecin
(nazwa organu zlecającego)
WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE   2 000,00 zł
I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*
1) pełna nazwa: FUNDACJA „DOM RODZINNY W ŁYSOGÓRKACH DLA UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO SIEROT POD WEZWANIEM DZIECIĄTKA JEZUS”
 
2) forma prawna : fundacja
 
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze*  KRS: 0000273358
 
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia 12.12.1990r
5) nr NIP: 8581611168    nr REGON: 811110229
6) dokładny adres
   miejscowość: 74-505 Mieszkowice , ul. Stare Łysogórski 6,
   gmina Mieszkowice  powiat Gryfiński    województwo Zachodniopomorskie
 
Adres do korespondencji (adres do korespondencji, gdyż fundacja nie posiada samodzielnej siedziby Szczecinie):
   71-670 Szczecin, ul. Przyjaciół Żołnierza 90 m 12
 
                                                                                                
 
8) nazwa banku i numer rachunku :
 
 
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
Arkadiusz Więcko – prezes Fundacji
Marzena Beata Więcko – skarbnik Fundacji
 
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie
 Majątek Fundacji : Dom „Jandrzejówka” Stare Łysogórski 6, 74-505 Mieszkowice
 
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Arkadiusz Więcko – prezes Fundacji,     
 
12) przedmiot działalności statutowej:
 

 

a)      działalność statutowa nieodpłatna:
 
Przedmiotem działalności statutowej jest:
–   utrzymywanie stałej więzi z osobami upośledzonymi umysłowo oraz ich przyjaciółmi ze szczecińskich wspólnot „Wiara i Światło”,
–   utrzymywanie i eksploatacja działki i inwentarza przy domu rodzinnym w Starych Łysogórkach,
–   przygotowanie i udostępnienie domu w Starych Łysogórkach na okres letniego i zimowego wypoczynku dla osób upośledzonych umysłowo, ich rodzin i przyjaciół ze szczecińskich wspólnot „Wiara i Światło”,
–   powołanie przy domu warsztatu pracy chronionej, utrzymywanie zabudowań gospodarczych,
–   perspektywiczny rozwój domu w Starych Łysogórkach celem udostępnienia go w stosownej chwili na potrzeby sierot upośledzonych umysłowo i ich przyjaciół-opiekunów,
–   pośredniczenie lub podejmowanie działań ułatwiających młodzieży upośledzonej umysłowo, skupionej w szczecińskich wspólnotach „Wiara i Światło”, korzystanie z dóbr kulturalnych i duchowych.
–   ustanowienie całorocznej opieki nad domem „Jandrzejówka” w Starych Łysogórkach
 
 b) działalność statutowa odpłatna
  
 nie dotyczy
 

 

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej
 

 

 
Nie dotyczy
 

 

II. Opis zadania
1. Nazwa zadania

 

 
Aktywizacja życia osób niepełnosprawnych ze szczecińskich wspólnot „Wiara i Światło” poprzez działania wspierające ich integrację społeczną, rozwój pasji twórczych oraz rozwój życia duchowego.
 

 

2. Miejsce wykonywania zadania
 

 

 
1. Rekolekcje wielkopostne - dom rekolekcyjny w Wisełce,
2. Studio Polskiego Radia Szczecin – koncert i rejestracja nagrania koncertu Zespołu Piosenki Naiwnej, maj/czerwiec 2010
 

 

3. Cel zadania
 

 

 
    Celem zadania będzie aktywizacja życia osób niepełnosprawnych ze szczecińskich wspólnot „Wiara i Światło” poprzez: organizację wyjazdu i pobytu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na rekolekcje wielkopostne w domu rekolekcyjnym w Wisełce kolo Międzyzdrojów, wynajem studia koncertowego PR Szczecin na koncert Zespołu Piosenki Naiwnej i rejestrację tego koncertu. Celem prowadzonych działań będzie umożliwienie osobom niepełnosprawnym, szczególnie osobom z niepełnosprawnością intelektualną realizacji własnych potrzeb psychospołecznych oraz wsparcie rozwoju różnych sfer życia tych osób, dzięki aktywnemu uczestnictwu w wyjeździe wspierającym rozwój i zaspokojenie potrzeb sfery duchowej tych osób. Celem zorganizowanego koncertu niepełnosprawnych muzyków z Zespołu Piosenki Naiwnej będzie wsparcie i rozwój pasji twórczych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 

 

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

 

 
    
     Realizacja zadania będzie istotnym wsparciem rozwoju różnych dziedzin życia osób niepełnosprawnych, zwłaszcza z upośledzeniem umysłowym w duchu poszanowania ich godności i prawa do wolności, decydowania o sobie, podejmowania własnych decyzji. Zadanie pomoże tym osobom zaspokoić potrzeby z życia sfery duchowej oraz społecznej. Niepełnosprawni beneficjenci zadania będą mieszkańcami Gminy Szczecin.
 
 
Rekolekcje szczecińskich wspólnot „Wiara i Światło”:
 
     Celem rekolekcji jest pogłębienie duchowej sfery przeżyć osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. Rekolekcje organizowane przez „Wiara i Światło” dla osób niepełnosprawnych intelektualnie odbywają się od wielu lat. Specyficzna ich forma, przystępna w odbiorze przez uczestników, połączona ze śpiewem, czynnym zaangażowaniem ich w liturgię, bogata w scenki teatralne i stworzenie możliwości dzielenia się swoimi przeżyciami i myślami w małym gronie – jest szczególnie wyczekiwanym czasem przez niepełnosprawnych intelektualnie uczestników szczecińskiej wspólnoty, zaspokajającym wiele wewnętrznych potrzeb i pomagającym rozwijać sferę życia duchowego. Fundacja od lat współpracuje z ruchem „Wiara i Światło” przy ich współorganizacji. Tym razem celem fundacji w ramach realizowanego zadania będzie wsparcie finansowe organizacji rekolekcji wielkopostnych – dofinansowanie transportu (marzec 2010).
 
    W ramach zadania zaplanowany został:
a/ przewóz autokarem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na wyjazdowe wielkopostne rekolekcje w Wisełce k/Międzyzdrojów/tam i z powrotem – marzec 2010r.
 
 
Organizacja i nagranie koncertu „The Greatest Hits” Zespołu Piosenki Naiwnej w szczecińskim Studio PR Szczecin
 
Zespół Piosenki Naiwnej – od lat prowadzony przy Fundacji zespół, w którym osoby niepełnosprawne umysłowo ze szczecińskich wspólnot „Wiara i Światło” o talentach wokalnych i muzycznych mogą realizować swoje zainteresowania artystyczne i pasje. W ramach działalności Zespołu odbywają się systematyczne spotkania (próby) z grupą niepełnosprawnych śpiewaków i muzyków, nauka osobistej ekspresji poprzez użycie głosu, instrumentów muzycznych, przygotowanie autorskich piosenek korespondujących z ich własnym życiem, organizacja koncertów zespołu oraz wydawanie płyt w wersji koncertowej.
W ramach zadania zaplanowano organizację i rejestrację otwartego koncertu Zespołu Piosenki Naiwnej w Studio PR Szczecin dla około 100 osób publiczności z udziałem niepełnosprawnych solistów /4 osoby/ i i ich opiekunów – akompaniatorów – maj/czerwiec 2010.
 

 

5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/
 

 

 
  • Rekolekcje wielkopostne w Wisełce : marzec 2010
ü      przewóz autokarem 50 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami;
 
  • Otwarty koncert Zespołu Piosenki Naiwnej w Studio PR Szczecin dla około 100 osób publiczności z udziałem niepełnosprawnych solistów /4 osoby/ i i ich opiekunów – akompaniatorów – maj/czerwiec 2010 oraz jego rejestracja;
 

 

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.
 

 

 
  • zmotywowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do aktywnego spędzania wolnego czasu w integracji ze społeczeństwem
  • zaspokojenie aspiracji społecznych i kulturalnych osób niepełnosprawnych intelektualnie
  • stworzenie możliwości i pomoc w zaspokojeniu potrzeb duchowych osób niepełnosprawnych oraz wsparcie rozwoju sfery życia duchowego
  • wsparcie rozwoju zainteresowań oraz realizacji pasji twórczych i własnej ekspresji osób niepełnosprawnych w integracji z osobami pełnosprawnymi
  • rozwój samodzielności, zaradności, poczucia własnej wartości, przełamywanie barier psychospołecznych osób niepełnosprawnych
 
III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania :   2 600,00      [zł]
 
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
 

 

 Lp
 
 
 
 
Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)
 
 
 
Ilość jednostek
Koszt jednostkowy
Rodzaj miary
Koszt całkowity
(w zł)
 
Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)
 
 
Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów
(w zł)*
1.
koszt przewozu autokarem na rekolekcje wielkopostne na trasie Szczecin-Wisełka-Szczecin
1
1400
zł/usługa
1 400,00
1 400,00
0,00
2.
wynajem studia PR Szczecin na koncert
 
2h
 
300
 
zł/h
 
600,00
 
0,00
 
600,00
 
3.
realizacja nagrania koncertu i mastering
 
2h
300
zł/h
600,00
600,00
0,00
Ogółem
 
 
 
x
x
x
x
2 600,00
2 000,00
600,00
 
3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
 
Fundacja wielokrotnie przy współpracy z ruchem „Wiara i Światło” była organizatorem lub współorganizatorem rekolekcji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ze szczecińskich wspólnot „Wiara i Światło”, a także koncertów Zespołu Piosenki Naiwnej. Od kilku lat współpracuje z Gminą Szczecin przy realizacji różnych zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
IV. Przewidywane źródła finansowania zadania
/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania 0 zł

 

Źródło finansowania
 
 
%
 
Wnioskowana kwota dotacji
2000,00
77%
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*
600,00
23%
Ogółem
2600,00
100%

 

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*
 
 

 

 
Wkład własny finansowy Fundacji pochodzący z darowizn – 600,00 zł
 
3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.

 

 
·        Wolontariusze z wykształceniem wyższym pedagogicznym i doświadczeniem zawodowym w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo, którzy od wielu lat działają w ruchu „Wiara i Światło” zorganizują pobyt osób niepełnosprawnych na rekolekcjach wielkopostnych.
·        wolontariusze-instruktorzy muzyczni Zespołu Piosenki Naiwnej (przygotowanie zespołu do koncertu, akompaniament i realizacja strony muzycznej podczas koncertu): ok.2000,00zł
 
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.

 

 
Nie dotyczy

 

2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.
 
 
     Wolontariusze-przyjaciele działający od lat we wspólnotach „Wiara i Światło” ( ok. 3 osób), z wykształceniem wyższym pedagogicznym (pedagodzy) mający doświadczenie zawodowe w pracy i kontaktach z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzonymi zachowaniami.
 
 
3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.

 

 
    Fundacja wielokrotnie przy współpracy z ruchem „Wiara i Światło” była współorganizatorem obozów letnich, rekolekcji, pielgrzymkowych wyjazdów, zabaw, pikników i spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych ze szczecińskich wspólnot ww ruchu. Podejmuje się działań zmierzających do zaktywizowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w wolnym czasie, pomocy w ich samorealizacji w różnych sferach życia codziennego, w tym duchowego wymiaru, wspiera osoby niepełnosprawne w zdobywaniu samodzielności.
 
Doświadczenie fundacji jako organizatora :
 
ORGANIZACJA KONCERTÓW:
 
·        Organizacja Koncertu na Zamku pt. „Zespół Piosenki Naiwnej i jego goście” z udziałem m.in. E.Adamiak, J.Kleyffa oraz szczecińskich artystów: R.Leoszewskiego, Olka Różanka, „Blue bossa” /22 listopada 2008/ współfinansowanie: Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin
 
·        Organizacja Koncertu na Zamku pt. „Zaproście mnie do stołu” z cyklu: „Zespół Piosenki Naiwnej i jego goście” z udziałem m.in. Elżbiety Wojnowskiej, „Do góry dnem”, „O niebo lepiej” oraz szczecińskich artystów: Wiesław Łągiewka, Jacek Rudnicki, Oskar Niedźwiecki, Marzena Rafacz /21 listopada 2009/finansowany przez Fundację/
 
ORGANIZACJA SYMPOZJÓW z cyklu Szczeciński Zalew Myśli:
 
·        Organizacja sympozjum pod hasłem „Silny potrzebuje słabego – miejsce słabości w relacjach międzyludzkich” zorganizowanego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie /21-22 listopada 2008r./ współfinansowanie: Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin
 
·        Organizacja sympozjum pod hasłem „Za darmo – nie na darmo” zorganizowanego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie /20-21 listopada 2009r./
 
PROWADZENIE „ZESPOŁU PIOSENKI NAIWNEJ”:
 
·        prowadzenie grupy niepełnosprawnych muzyków od 2005 roku,
 
·        wydanie trzech płyt CD Zespołu Piosenki Naiwnej w latach 2005 – 2009,
 
·        zorganizowanie/uczestnictwo koncertów Zespołu Piosenki Naiwnej:
 
Ø      w Klubie XIII Muz roku 2005 w Szczecinie,
Ø      w Galerii „OFFICYNA” w roku 2006,
Ø      współudział w „Wieczorze kolęd” Rodziny Pospieszalskich w Szczecinie w roku 2008.
Ø      w kościele o.Dominikanów w Szczecinie na 20-lecie parafii, 2009
Ø      w klubie „Rocker” w Szczecinie, 2009
Ø      w zakładzie karnym w Szczecinie 2009
Ø      w Dniu Wolontariusza w LZOi w Szczecinie 2008
Ø      w szkole Montessori pod Prenzlau / Niemcy/2009
Ø      w parafii luterańskiej pod Bad Freinwalde /Niemcy/2009
Ø      w katedrze szczecińskiej /transmisja w TV „TRWAM”/
Ø      wyżej wspomnianych koncertów na szczecińskim Zamku
 
WSPÓŁORGANIZACJA Z RUCHEM „WIARA I ŚWIATŁO”
 
·        Współorganizacja pielgrzymki szczecińskich wspólnot ruchu „Wiara i Światło” do Lourdes w 2001r.
·        Współorganizacja rekolekcji dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 
REALIZACJA ZADAŃ PRZY WSPÓŁPRACY Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ
 
–        lata 1993 – 1995 dotacja przyznana przez Wojewodę Szczecińskiego na remont jednego z budynków przy domu Jandrzejówka, stanowiącym majątek fundacji, budynek to dawnej stodoła / obecnie świetlica i miejsca spotkań integracyjnych - łącznie około 7.000zł,
–        lata 1993 – 1999 dotacje UM w Szczecinie na wsparcie obozów letnich rocznie od 1.000 do 4.000 zł rocznie,
–        maj – grudzień 2008 – realizacja zadania przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego: „Warsztaty aktywizacji społeczno-kulturalnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” (w ramach programu „Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej”), w tym : Prowadzenie „Zespołu Piosenki Naiwnej” , Warsztaty samodzielności „Moje gospodarstwo”, Opracowanie i wydanie broszur o działalności Fundacji;
–        listopad 2008 – styczeń 2009 – realizacja zadania przy finansowym wsparciu Gminy Szczecin „Integracyjna zabawa noworoczna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich przyjaciół”;
–        grudzień 2009 - styczeń 2010 – realizacja zadania przy finansowym wsparciu Gminy Szczecin „Integracyjna zabawa noworoczna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich przyjaciół”.
 

 

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.

 

 
Nie dotyczy
 

 

Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy niepobieranie opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia 20.06.2010,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
........................................................................................................................................................(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
 
Załączniki i ewentualne referencje[1]:
1. Aktualny odpis z KRS.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2008 rok
3. Statut Fundacji
4. Oświadczenie podmiotu BOP-11
 
 
 

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/04/07, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2010/04/07 14:54:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2010/04/07 14:54:32 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2010/04/07 11:42:18 nowa pozycja