Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/ID/2010/030
Nazwa organizacji:
Fundacja sedina.pl
Nazwa zadania:
Internetowa Encyklopedia Szczecina –encyklopedia.szczecin.pl
Wnioskowana dotacja:
10 000 zł
Przyznana dotacja:
0 zł

BOP-10

......................................................... Szczecin, 08.09.2010
(pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty)
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
URZĄD MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Internetowa Encyklopedia Szczecina
encyklopedia.szczecin.pl
pilotaż projektu

w okresie od 04.10.2010 do 31.12.2010
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
W FORMIE
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

Internetowa Encyklopedia Szczecina – encyklopedia.szczecin.pl
pilotaż projektu
PRZEZ
Prezydent Szczecina/Gmina Miasto Szczecin
(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE
10.000,00 [dziesięć tysięcy złotych 00/100]


I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*
1) pełna nazwa sedina.pl
2) forma prawna Fundacja
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* 0000361250
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia 22.07.2010
5) nr NIP 8522576016 nr REGON 320872420
6) dokładny adres: miejscowość 71-014 Szczecin ul. Cisowa 33,
Gmina Szczecin powiat Szczecin
województwo .Zachodniopomorskie
7) tel.693 14 99 16 faks brak
e-mail: admin@sedina.pl; http://sedina.pl
8) nazwa banku i numer rachunku BANKOWOŚĆ DETALICZNA BRE BANKU SA (MultiBank) 24 1140 2017 0000 4702 1185 5022
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
Arkadiusz Bis
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie
Fundacja sedina.pl ul. Cisowa 33, 71-014 Szczecin, 693 14 99 16
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Arkadiusz Bis, 693 14 99 16
12) przedmiot działalności statutowej:

• Podtrzymywania i upowszechniania tradycji,
• Budowanie tożsamości lokalnej w zakresie:
o rozwoju świadomości kulturowej;
o działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej;
o oświaty i wychowania;
o kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
o krajoznawstwa
o rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
o kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa
o działania na rzecz integracji europejskiej w szczególności poprzez współpracę środowisk polskich i niemieckich zajmujących się tematyką związaną z celem fundacji.
• Organizowanie, wykonywanie i promocja projektów wspierających rozwój świadomości i edukację historyczną mieszkańców Szczecina.
• Organizacja konferencji i wystaw,
• Prowadzenie działalności wydawniczej.
• Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Fundacji,
• Współpraca z pokrewnymi Fundacjami krajowymi i zagranicznymi,
• Opiniowanie inicjatyw społecznych wpisujących się w cele i działalność fundacji;
• Przyznawanie stypendiów, dotacji itp.
• Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług od innych podmiotów mogących wspomóc działalność Fundacji.
• Współudział w inicjowaniu i koordynacji wszelkich inicjatyw mających podobne cele statutowe
• Udzielanie pomocy inicjatywom, które posiadają podobne cele statutowe

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej

nie

II. Opis zadania
1. Nazwa zadania
Internetowa Encyklopedia Szczecina - encyklopedia.szczecin.pl - pilotaż projektu

2. Miejsce wykonywania zadania

Szczecin3. Cel zadania
• Podniesienie świadomości i promocja wiedzy mieszkańców Szczecina i jego okolic na temat swojego Miasta;
• Upowszechnienie wiedzy o Szczecinie w zakresie historii, geografii, kultury;
• Rozwój świadomości kulturowej;
• Budowa tożsamości lokalnej – wspomaganie rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej;
• Kształtowanie opinii społeczeństwa w tematach związanych ze Szczecinem;
• Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji;
• Stworzenie nowoczesnego i atrakcyjnego sposobu prezentacji wiedzy;
• Dostosowanie sposób przekazywania wiedzy do aktualnych potrzeb i oczekiwań użytkowników Internetu.


4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

Internetowa Encyklopedia Szczecina – encyklopedia.szczecin.pl (w skrócie IES) jest inicjatywą powstałą w oparciu o ponad 6 letnie doświadczenie twórców sedina.pl – Portalu Miłośników Dawnego Szczecina - w działaniach na rzecz szeroko pojętej promocji tożsamości lokalnej miasta i regionu. Bazując na dotychczasowej pracy pragniemy stworzyć profesjonalny, otwarty serwis encyklopedyczny prezentujący w uporządkowany i nowoczesny sposób wiedzę związaną ze Szczecinem.

Odpowiadając na zmiany jakie zachodzą w odbiorze publikacji internetowych widzimy, że dotychczasowy – społecznościowy charakter serwisów tematycznych (także tych związanych ze Szczecinem) ustępuje miejsca serwisom specjalistycznym które porządkują informacje „porozrzucane” po różnych serwisach tematycznych. Kolejnym powodem rozpoczęcia prac na projektem Internetowej Encyklopedii Szczecina jest fakt, że mimo iż najpopularniejszy serwis encyklopedyczny (pl.wikipedia.org) zawiera wiele ważnych szczecińskich haseł, to są one opracowane w sposób zbyt ogólny (np. Prezydentowi Zarembie poświęcono tylko kilka zdań). Dlatego postanowiliśmy połączyć możliwości i otwartą formułę jaką daje Wikipedia z wiedzą zawartą w ogólnodostępnych źródłach zarówno wirtualnych jak i rzeczywistych.

Dzięki temu połączeniu, po stworzeniu „Wikipedii dla Szczecina” każdy jej użytkownik będzie miał możliwość wprowadzić, uzupełnić czy zmienić informacje dzieląc się swoją wiedzą z innymi użytkownikami. Nad poprawnością i rzetelnością danych będzie czuwał zespół redakcyjny który obok bieżącej redakcji będzie tworzył i pozyskiwał nowe hasła oraz autorów do współpracy przy ich tworzeniu przy poszanowaniu praw autorskich. Dzięki publikacji materiałów w oparciu licencje Creative Commons, publikowane materiały będą posiadały jasny status prawny umożliwiający ich dalsze darmowe wykorzystywanie. Co ważne - serwis ma być wolny od reklam.

Zakłada się, że docelowo Internetowa Encyklopedia Szczecina ma szanse stać się instytucją naukowo - badawczą, która obok bieżącej publikacji i aktualizacji haseł mogłaby pracować w następujący sposób:

• Redakcja - koordynująca prace i czuwająca nad bieżącą publikacją haseł w Internetowej Encyklopedii Szczecina
• Dział naukowo - badawczy realizujący:
o opracowania historyczne na potrzeby Internetowej Encyklopedii Szczecina
o przygotowywanie i opracowywanie materiałów ikonograficznych
• Dział rozwoju i promocji
o poszukiwanie nowych tematów i docieranie do nowych źródeł historycznych – (także poza granicami Szczecina i Polski)
o współpraca z mediami
o organizacja konkursów
o opiniowanie patronatów
• Dział techniczny
o Digitalizacja i archiwizacja zbiorów Encyklopedii
o Opieka nad bieżącą pracą Encyklopedii
o Obsługa informatyczna


5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/

1.07.2010 – 03.10.2010 – prace wstępne - wkład własny

• Przygotowanie infrastruktury informatycznej;
• Zakup domeny encyklopedia.szczecin.pl;
• Wybór, testy i przygotowanie oprogramowania;
• Opracowanie grup oraz poziomów uprawnień użytkowników;
• Zabezpieczenie serwisu;
• Instalacja i konfiguracja podstawowej wersji serwisu;
• Testy pierwszej wersji serwisu.

04.10.2010 – 31.12.2010 – pilotaż projektu

• Opracowanie wstępnej listy haseł (ok. 3000 haseł);
• Opracowanie standardów prezentacji haseł;
• Przygotowanie kategorii;
• Przygotowanie wzorcowych opracowań dla kategorii;
• Przygotowanie infoboxów informacyjnych dla kategorii;
• Opracowanie walidacji nazw Polskich i Niemieckich dla haseł historycznych;
• Analiza, przeniesienie, opracowanie i uporządkowanie danych dostępnych na pl.wikipedia.org zgodnie z licencją CC (blisko 1000 haseł);
• Przygotowanie listy innych dostępnych materiałów spełniających warunki umieszczenia w encyklopedii Szczecina;
• Wykonanie podstawowych opracowań kartograficznych (mapy dzielnic);
• Ustalenie zasad pracy – opracowanie regulaminu oraz zasad i licencji na jakich hasła będą dostępne;
• Promocja wersji beta serwisu w mediach;
• Kontrola pracy użytkowników w wersji beta.

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.

Dostęp do informacji o historii Szczecina przez wiele lat był utrudniony i nie wszystkie źródła były dostępne. Po 1989 roku mówienie także o niemieckiej historii Szczecina ni było już problemem, jednak nadal był problem w dotarciu do źródeł. Od kilku lat dostęp do nowych informacji jest łatwiejszy, jednak często nieuporządkowany.

Rezultaty twarde:

• Stworzenia stabilnego, ciekawego i wiarygodnego źródła informacji na temat Szczecina;
• Stworzenie stale rozwijanej bazy wiedzy dla kolejnych planowanych projektów;
• Przygotowanie nowego kanału informacyjnego służącego przekazywaniu wiedzy w przystępny sposób, dostosowanego do oczekiwań użytkowników;
• Dotarcie do użytkowników Internetu, którzy potrzebują szybkiego dostępu do wiarygodnych źródeł informacji;
• Darmowy dostęp do wiedzy historycznej dla każdego;
• Ukazanie możliwości jakie dają technologie internetowe i multimedialne w przekazywaniu wiedzy;

Rezultaty miękkie:

• Wzrost zainteresowania tematyka historyczną;
• Budowa więzi z małą ojczyzną;
• Podniesienie świadomości historycznej, budowa tożsamości lokalnej;
• Promocja nowych sposobów prezentacji historii Szczecina i budowania tożsamości historycznej.

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania 15.000,00 [piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy].
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)


Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity
(w zł)
Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów
(w zł)*1
• Przygotowanie infrastruktury informatycznej
• Zakup domeny encyklopedia.szczecin.pl
• Wybór, testy i przygotowanie oprogramowania
• Opracowanie grup oraz poziomów uprawnień użytkowników
• Zabezpieczenie serwisu
• Instalacja i konfiguracja podstawowej wersji serwisu
• Testy pierwszej wersji serwisu 1 5.000,00 Szt 5.000,00 0,00 5.000,00

2 • Opracowanie wstępnej listy haseł (ok. 3000 haseł);
• Opracowanie standardów prezentacji haseł;
• Przygotowanie kategorii;
• Przygotowanie wzorcowych opracowań dla kategorii;
• Przygotowanie infoboxów informacyjnych dla kategorii;
• Opracowanie walidacji nazw Polskich i Niemieckich dla haseł historycznych;
• Analiza, przeniesienie, opracowanie i uporządkowanie danych dostępnych na pl.wikipedia.org zgodnie z licencją CC (blisko 1000 haseł);
• Przygotowanie listy innych dostępnych materiałów spełniających warunki umieszczenia w encyklopedii Szczecina;
• Wykonanie podstawowych opracowań kartograficznych (mapy dzielnic);
• Ustalenie zasad pracy – opracowanie regulaminu oraz zasad i licencji na jakich hasła będą dostępne;
• Promocja wersji beta serwisu w mediach;
• Kontrola pracy użytkowników w wersji beta. 1 10.000,00 Szt 10.000,00 10.000,00 0,00
Ogółem
15.000,00 10.000,00 5.000,00

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
Źródło finansowania

%

Wnioskowana kwota dotacji 10.000,00
66,66

Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*
/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania (nie dotyczy) zł/ 5.000,00 33,34
Ogółem

15.000,00
100%

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*


brak


3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.

Fundacja posiada sprzęt biurowy, komputerowy, multimedialny, środki transportu oraz inny sprzęt wykorzystywany do pracy portalu który stanowi prywatną własność członków władz fundacji.

Rzeczowy
• Portal sedina.pl – domena sedina.pl wyceniana jest na ok. 10.000 zł.
• Hosting sedina.pl – (wartość rynkowa ponad 1200 zł rocznie).
• Domeny internetowe pozostające do dyspozycji sedina.pl - ok. 600 zł rocznie.
• Sprzęt, komputery, profesjonalny skaner do zdjęć, zestaw do archiwizacji – ok. 10.000 zł.
• zestaw do prezentacji multimedialnych, filmowych – 3.000 zł.
• sprzęt audio video (wraz z oprogramowaniem) – 2.500 zł.

Osobowy
• Zespół doświadczony w realizacji podobnych projektów.
• Własna obsługa informatyczna sedina.pl.

Niematerialny
• Audycja „Szczecin we Wtorek” (pod patronatem prezydenta Szczecina) w radio Szczecin – jako kanał promocyjny.
• 6 letnia praca wolontariuszy.
• Know-how sedina.pl.
• Portal jako medium o ugruntowanej pozycji o dziennej liczbie odwiedzin 400 – 500 unikalnych użytkowników.
• Promocja projektu w ramach portalu sedina.pl i w lokalnych mediach.
• Kanały sedina.TV na YouTube oraz Vimeo.com.
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.
brak
2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.

• Arkadiusz Bis – pomysłodawca i współtwórca portalu sedina.pl, koordynator projektu sedina.tv oraz encyklopedia.szczecin.pl, autor publikacji multimedialnych sedina.pl. Nominowany wraz z portalem sedina.pl do wielu nagród. W 2005 roku wyróżniony tytułem Ambasadora Szczecina.
• Współpracownicy sedina.pl w zależności od potrzeb i zakresu bieżących prac.


3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.

sedina.pl - Portal Miłośników Dawnego Szczecina to społecznościowy portal internetowy. Powstał spontanicznie i z założenia miał być „miejscem wirtualnych spotkań” ludzi zainteresowanych historią miasta. Po uruchomieniu portalu okazało się, że grono osób zainteresowanych wymianą poglądów i informacji o dziejach Szczecina jest bardzo liczne. Począwszy od 7 maja 2004 r., kiedy to sedina.pl pojawiła się w Internecie, grono sympatyków nieustannie się powiększało, tworząc obecnie grupę ponad ośmiu tysięcy użytkowników zarówno z samego Szczecina jak i z różnych zakątków Polski i świata. Wraz ze wzrostem zainteresowania portalem rozwijała się jego formuła.
Z początku skupiający kilkunastoosobową grupę miłośników Szczecina, budował coraz silniejsza pozycję, aby w efekcie przerodzić się w inicjatywę społeczną znacznie wykraczającą poza ramy Internetu. Stało się to możliwe dzięki ogromnemu zapotrzebowaniu na taki (popularno-naukowy) serwis mówiący o historii Szczecina. Inicjatywy, akcje, publikacje czy odkrycia sedina.pl zostały od początku docenione przez lokalne media, które opisując je sprawiały, że informacje o portalu docierały do coraz szerszego grona. Formuła otwarta dla wszystkich (nie tylko historyków), którzy chcą podzielić się swoimi zbiorami i wiedzą, pozwoliła na skupienie wokół portalu pasjonatów z bardzo wielu dziedzin. Wśród osób tworzących portal pojawili się znawcy dziejów szczecińskich rodów, architektury, wojskowości, techniki, miłośnicy komunikacji i sztuki. Przez 6 lat grono redakcyjne tworzyło kilka osób, około dwudziestu stale współpracuje. W dyskusjach na forum uczestniczy aktywnie około stu osób.
Dzięki rzetelnemu podejściu do tematu, portal sedina.pl od początku stał się miejscem, gdzie poszukiwano wiarygodnych informacji o historii Szczecina. Prasa, radio i telewizja chętnie sięgają po zbiory sedina.pl, a w konkretnych sprawach proszą o opinię czy pomoc. Twórcy portalu współpracowali m.in. z „Gazetą Wyborczą”, „Głosem Szczecińskim”, „Kurierem Szczecińskim”, Polskim Radiem Szczecin, Radiem Złote Przeboje, Radiem VOX FM i TVP3 Szczecin.
W drugim roku działalności pojawiła się coraz silniejsza potrzeba wyjścia z Internetu do rzeczywistego świata. Tak powstała papierowa wersja portalu – „sedina.pl magazyn. Rocznik Miłośników Dawnego Szczecina”. Jest to pismo popularyzujące historię lokalną a celem stawianym sobie przez grono redakcyjne jest połączenie jedną klamrą współczesnej historii Szczecina z jego niemiecką przeszłością.
Portal sedina.pl ma na swoim koncie także wydawnictwa multimedialne. Początek działalności portalu związany jest z komputerową prezentacją – spacerem po przedwojennym Szczecinie. Później powstały także: sedina.dvd – płyta zawierająca wybór filmów z przedwojennego Szczecina i innych dodatków, dołączona do „sedina.pl magazyn” nr 1, czy cieszący się olbrzymia popularnością film „Budowa”, ukazujący w osiem minut dwuletnią budowę CH „Galaxy”.
Portal sedina.pl stara się przełamywać stereotypowe podejście do nauki historii lokalnej. Jego twórcy wychodzą z założenia, że historia Szczecina jest ciekawa, choć (niestety) często uczniowie wiedza więcej o historii Warszawy czy Krakowa. Drugim aspektem jest mówienie o historii sprzed 1945 r., która do 1989 r. była mocno przemilczana. Oczywiście należy pamiętać przy tym o racjach historycznych oraz o złożoności i wielokulturowości lokalnej historii. Przełamywanie tych schematów realizuje się także przez pokazanie, że o historii można ciekawie rozmawiać zarówno w pubie podczas spotkania na żywo, jak i pokazywać ją na ekranie, nie tylko komputera. Pokaz przed- i powojennych kronik filmowych w kinie „Helios”, planowany pierwotnie na jeden seans dla 200 osób, zaowocował dwunastoma seansami przy pełnej 400-osobowej sali. Historię Szczecina można też poznawać podczas organizowanych przez portal wypraw do miejsc często zapomnianych lub na co dzień niedostępnych, a ważnych dla historii naszego miasta.
Po ponad 6 latach działalności portal sedina.pl posiada ugruntowaną pozycję w Szczecinie jako wiarygodne źródło informacji o historii miasta, jako portal internetowy, jako twórca „sedina.pl magazyn. Rocznik Miłośników Dawnego Szczecina”. Od 2006 roku portal współtworzy audycje w cyklu Polskiego Radia Szczecin „Szczecin we wtorek”. Portal współpracuje także z wieloma instytucjami i obejmuje patronatami medialnymi inicjatywy czy publikacje dotyczące historii. Praca portalu była wielokrotnie doceniania zarówno przez oficjalne instytucje, jak i mieszkańców Szczecina (dawnych i obecnych). Twórcy portalu dwukrotnie (2006 i 2008 r.) byli wyróżniani nominacją do tytułu „Szczupaka” w plebiscycie „Gazety Wyborczej”, Polskiego Radia Szczecin i TVP3 Szczecin, a Administrator portalu za 2005 r. został uhonorowany tytułem „Ambasadora Szczecina”.

Portal Miłośników Dawnego Szczecina w liczbach:
• Przez 6 lat portal odwiedziło ponad milion unikalnych użytkowników
• Średnia dzienna liczba odwiedzin to ok. 400 unikalnych wejść.
• O jego popularności w Internecie może świadczyć także liczba ok 350 „znajomych” na profilu sedina.pl w Facebook
• Można w nim znaleźć ponad 2500 opublikowanych artykułów opisujących burzliwe dzieje miasta i zapowiadających publikacje książkowe czy inne wydarzenia związane z jego historią
• To galeria fotografii – ok. 22 000 zdjęć w tym unikatowa kolekcja około 9000 widoków dawnego Szczecina – dzięki niej można prześledzić, jak zmieniał się Szczecin, jak wyglądał 100, 50, czy 10 lat temu.
• to bogate i prężne forum dyskusyjne z ok. 125 000 postów, blisko 9000 poruszonych tematów i średnią 63 postów dziennie, na którym użytkownicy codziennie dzielą się wzajemnie swoimi materiałami, spostrzeżeniami, pomysłami i przede wszystkim wiedzą.

Nagrody i wyróżnienia:
• Złota odznaka honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
• Tytuł Ambasadora Szczecina 2005 dla administratora portalu
• Nominacja do Szczecińskiego Szczupaka 2006 w kategorii życie społeczne dla administratora portalu
• Nominacja do Szczecińskiego Szczupaka 2008
• Nominacja do nagrody „Drogi do Wolności” 2009

Publikacje sedina.pl:
• Sedina – Sentymentalny spacer po starym Szczecinie
• Sedina.dvd
• Sedina.pl Magazyn 1-5

Udział w imprezach / sesjach / debatach
• Pokazy filmów przedwojennych w Kinie Helios (styczeń, kwiecień 2005) (patronat medialny)
• Wystawa kolorowych przedwojennych pocztówek towarzysząca pokazom filmowym w kinie Helios
• Pokazy filmowe w kinie Delta (maj, lipiec 2005) wraz z wystawą pocztówek
• Wystawa „Stoewer – nie tylko samochody” prezentowana w Zajezdni Sztuki (sierpień 2007)
• Plebiscyt 7 cudów Szczecina (2007)
• Udział w debacie Muzealny Szczecin
• Westival (2006,2007)
• Wykłady w Muzeum Pomorskim w Greifswaldzie w ramach Polenmarkt (2008)
• Wykład w ramach konferencji „Szczecin od archeologii do czasów współczesnych”
• Chłopcy z Sorrento i Jazz na betonowcu (patronat medialny w ramach imprezy Boogie Brain)
• Wystawa i koncert poświęcony życiu muzycznemu Szczecina w XVII wieku (patronat medialny)
• Filipinki 50 (patronat medialny)
4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.

Nie dotyczy


Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia 31.12.2010,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

........................................................................................................................................................(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.* (nie dotyczy – Fundacja rozpoczęła działalność w sierpniu 2010 roku i do chwili obecnej nie było zdarzeń gospodarczych)
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*
4. Oświadczenie podmiotu (załącznik nr 1)
5. Statut Fundacji
Poświadczenie złożenia oferty
Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)


_____________
* Niepotrzebne skreślić.
 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/09/10, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2010/09/10 08:13:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2010/09/10 08:13:09 nowa pozycja