Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/SP/2010/014
Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie Amazonek AGATA
Nazwa zadania:
Pielgrzymka do Częstochowy i Lichenia
Wnioskowana dotacja:
5 993 zł
Przyznana dotacja:
0 zł

BOP-10

......................................................... ................................................
(pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty)
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
URZĄD MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
WYJAZD INTEGRACYJNO- PIELGRZYMKOWY
(rodzaj zadania)
w okresie od 1 października 2010 do 3 października 2010
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
i art.19a w/w ustawy
W FORMIE
POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

PRZEZ
.....................GMINĘ MIASTO SZCZECIN..........................
(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 5.993,00 zł

I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*
1) pełna nazwa ....Stowarzyszenie Amazonek „AGATA”...............................................
2) forma prawna Stowarzyszenie o statusie organizacji pożytku publicznego od 27.04 2004 r.
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* KRS 0000006292.
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia .....21.06.1993r...........................................................
5) nr NIP ....852-18-20-081.... nr REGON 810496327......................
6) dokładny adres: miejscowość .......Szczecin............... ul. ...Kopernika 7...............
gmina ......Szczecin..................... powiat ...........Szczecin........................
województwo .. zachodniopomorskie.......................
7) tel.
e-mail: agata_szczecin@op.pl http:// www.amazonki.szczecin.pl
8) nazwa banku i numer rachunku
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
Olszewska-Łapko Ryszarda, Wrońska-Janiszyn Dorota ......
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie
Stowarzyszenie Amazonek „AGATA”, 70-241 Szczecin ul. Kopernika 7
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Olszewska-Łapko Ryszarda,
12) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna1. Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po chorobie onkologicznej piersi· odzyskanie i podtrzymanie sprawności fizycznej przez prowadzenie odpowiedniej rehabilitacji ruchowej,· psychoterapia prowadzona indywidualnie i zespołowo oraz wzajemna nieprofesjonalna pomoc i wsparcie psychiczne2. Promocja i organizacja sekcji ochotniczek3. Działania służące profilaktyce nowotworowej piersi4. Organizowanie pomocy kobietom po mastektomii znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.5. Współpraca z rodzinami chorych kobiet b) działalność statutowa odpłatna nie dotyczy

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej

Nie dotyczy
II. Opis zadania
1. Nazwa zadania

Wyjazd integracyjno-pielgrzymkowy do Częstochowy i Lichenia.


2. Miejsce wykonywania zadania

Ogólnopolska Pielgrzymka Amazonek do Częstochowy i zwiedzanie sanktuarium w Licheniu.


3. Cel zadania

Celem zadania jest grupowy wyjazd integracyjny i udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Amazonek i wspólne uczestniczenie z amazonkami z całej Polski we Mszy Świętej na Jasnej Górze.


4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

1.W dniu 1.10.2010 wspólny wyjazd (48 osób) na Ogólnopolską Pielgrzymkę Amazonek do Częstochowy połączony z integracją całej społeczności amazonek . Poza zwiedzaniem sanktuarium będziemy uczestniczyć w konferencji poświęconej problemom kobiet po chorobie nowotworowej piersi, koncercie oraz specjalnej mszy świętej w intencji wszystkich polskich amazonek, która odbędzie się w dniu 2 października na Jasnej Górze. W drodze powrotnej zwiedzamy Sanktuarium w Licheniu.


5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/

Zadanie powyższe adresowane jest do wszystkich chętnych członkiń stowarzyszenia . Obecnie Stowarzyszenie liczy 200 członkiń. Planowana ilość uczestniczek - 48 amazonek1.10.2010 -godz. 6.00 Wyjazd autokarem ze Szczecina do Częstochowy-godz. 17.00 udział w koncercie z okazji XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Amazonek- po koncercie zwiedzanie klasztoru na Jasnej Górze - zakwaterowanie na nocleg w ośrodku „Oleńka” (48 osób x 26zł= 1248zł). 2.10.1010 godz. 11.00 Udział we Mszy Św. w intencji wszystkich polskich amazonekgodz. 13.00 Konferencja w Kaplicy Św. Józefagodz. 15.00 obiad godz. 16.00 wyjazd do Lichenianocleg w Domu Pielgrzyma „Arka” w pokojach 4-osobowych (12 pokoi po 115zł-10%rabatu= 1242zł)3.10.2010 Zwiedzanie Sanktuarium w Licheniu i wyjazd do Szczecina


6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.

Wyjazd taki umożliwia kobietom integrację w grupie w ramach wspólnie spędzonego czasu podczas podróży, zwiedzania obiektów sakralnych, wspólnej modlitwy, poznanie amazonek z całej Polski. Udział w pielgrzymce biorą w większości starsze , schorowane i niepełnosprawne kobiety dla których jest to jedyna możliwość uczestniczenia w tak ważnym dla nich wydarzeniu duchowym, wzmacniającym ich zdrowie psychiczne i pozwalającym uwierzyć w siłę sprawczą wspólnej modlitwy takiej ilości kobiet dotkniętych chorobą i w tak szczególnym dla Polek miejscu. Ponadto wiele z uczestniczek nie byłaby w stanie samodzielnie wybrać się w tak daleką podróż pociągiem z wieloma przesiadkami , więc jest to dla nich olbrzymia pomoc i wsparcie.


III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania..6 713,00zł....[.sześć tysięcy siedemset trzynaście.]
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity(w zł) Z tego zwnioskowanejdotacji (w zł) Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)*
1.2.3.4. Transport autokarowyNocleg CzęstochowaNocleg w Licheniu – 12 pokoi 4osobowych x 115zł minus 10% rabatuWyżywienie 48os.x15zł/os. 48 26zł osoby 3500,001248,001245,00720,00 3500,001248,001245,000,00 0,000,000,00720,00
Ogółem 6713,00 5993,00 720,00


3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
Obecny stan środków finansowych stowarzyszenia nie pozwala na pokrycie całości
kosztów pielgrzymki. W przypadku nie przyznania dotacji będziemy zmuszeni po raz
pierwszy od kilku lat do rezygnacji z udziału w pielgrzymce. Najliczniejszą grupą
uczestniczek pielgrzymki są kobiety w podeszłym wieku o niskich (rentach) emeryturach ,
które nie stać na wyjazd indywidualny.
W tym roku na naszą działalność statutową otrzymaliśmy z Urzędu Miasta tylko
10 000,00 złotych, jednocześnie jeszcze nie wiemy na jakie wpływy z 1% możemy liczyć.

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
Źródło finansowania zł %
Wnioskowana kwota dotacji 5 993,00 89,27
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania .............................................. zł/ 720,00 10,73
Ogółem 6 713,00 100%


2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*


Nie dotyczy


3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.


Nie dotyczy
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.

Nie dotyczy


2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.

nie dotyczy
3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.

Stowarzyszenie od wielu lat organizuje wyjazdy integracyjne dla członkiń. Są to wyjazdy kulturalno- turystyczno-krajoznawcze oraz coroczny wyjazd pielgrzymkowy do Częstochowy. W 2006 roku we współpracy z MOPR zorganizowaliśmy wycieczkę kulturalno-turystyczną do Trójmiasta i Malborka dla 44 członkiń stowarzyszenia.W 2007 roku – wycieczka integracyjno-turystyczna do Krakowa i okolic połączona z pielgrzymką do Częstochowy dla 56 amazonek. Organizowana we współpracy z Urzędem Miejskim i MOPR.W 2008 roku – wycieczka do Poznania i okolic dla 48 członkiń we współpracy z Urzędem Miasta i MOPR.W 2009 roku – wycieczka kulturalno-turystyczna do Lublina i okolic we współpracy z MOPR, oraz pielgrzymka do Częstochowy z własnych środków.
4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.

Nie dotyczy

Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia ...31.12.2010 roku.................,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

........................................................................................................................................................(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*
4. Oświadczenie podmiotu (załącznik nr 1)
5. ...................................................................................................................................................
Poświadczenie złożenia ofertyAdnotacje urzędowe (nie wypełniać)


_____________
* Niepotrzebne skreślić.
 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/07/02, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2010/07/02 14:52:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2010/07/02 14:52:55 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2010/07/02 14:49:14 nowa pozycja