Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/WE-A/2010/010
Nazwa organizacji:
Osiedlowy Klub Sportowy "Świt" Szczecin - Skolwin
Nazwa zadania:
Dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w działaniach profilaktycznych (w tym zajęciach: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych) na terenie osiedla Skolwin.
Wnioskowana dotacja:
9 500 zł
Przyznana dotacja:
0 zł


BOP-10
OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY
„ŚWIT” SZCZECIN - SKOLWIN
UL. STOŁCZYŃSKA 100 71-871 SZCZECIN
NIP 851-25-57-365 REGON 811221963


Szczecin, dnia 10 maja 2010 roku
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w działaniach profilaktycznych (w tym zajęciach: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych) na terenie osiedla Skolwin
Mała Dotacja
(rodzaj zadania)

w okresie od 25.05.2010 r. do 31.07.2010 r.
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
W FORMIE
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA
PRZEZ
Gmina Miasto Szczecin
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
(nazwa organu zlecającego)
WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE
9500,00 PLN
I. Dane na temat organizacji pozarządowej
1) pełna nazwa
Osiedlowy Klub Sportowy
„Świt” Szczecin-Skolwin
ul. Stołczyńska 100
71-871 Szczecin
2) forma prawna stowarzyszenie kultury fizycznej
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
przy ul. Królowej Korony Polskiej 31, nr KRS 0000021322
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia DATA WPISU:
Data wpisu: 27 czerwca 2001 roku
przed 27.06.2005 r. klub znajdował się w rejestrze stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych w Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Szczecinie, Dział „A”, nr rejestracji 50, pierwsza data wpisu 15 czerwca 1952 roku
5) nr NIP 851-25-57-365 nr REGON 811221963
6) dokładny adres: Ul. Stołczyńska 100, 71-871 Szczecin
gmina Miasto Szczecin powiat Szczecin
województwo zachodniopomorskie
7) tel. Prezes Klubu Paweł Adamczak , obiekt sportowy dane teleadresowe e-mail: switskolwin@o2.pl, http: www.swit.skolwin.pl
8) nazwa banku i numer rachunku
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna II Oddział w Szczecinie,
nr rachunku bankowego:

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
Prezes Zarządu Paweł Adamczak
Wiceprezes Zarządu Grzegorz Pikuła
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie
Osiedlowy Klub Sportowy
„Świt” Szczecin-Skolwin
Ul. Stołczyńska 100
71-871 Szczecin
Klub: , obiekt sportowy:

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Prezes Klubu Paweł Adamczak, tel. kontaktowy

12) przedmiot działalności statutowej:
a) działalność statutowa nieodpłatna
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych promujących zdrowy styl życia, międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży z Wydziałem ds. Młodzieży, Rodziny i Sportu Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, profilaktyczna działalność akcyjna oraz warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Dzielnicy Północ.
b) działalność statutowa odpłatna
Klub nie prowadzi działalności odpłatnej.
13) jeżeli organizacja pozarządowa prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców: nie dotyczy,
b) przedmiot działalności gospodarczej: nie dotyczy.
II. Opis zadania
1. Nazwa zadania
Dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w działaniach profilaktycznych (w tym zajęciach: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych) na terenie osiedla Skolwin.

2. Miejsce wykonywania zadania
Program dożywiania dzieci i młodzieży prowadzony będzie dla uczestników zajęć świetlicy popołudniowej, uczestników zajęć kulturalno-oświatowych oraz uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Dożywianie prowadzone będzie w trakcie zajęć świetlicowych oraz edukacyjnych
w gabinetach lekcyjnych Zespołu Szkół nr 10 w Szczecinie-Skolwinie przy ul. Karpackiej 29, po zakończeniu zajęć sportowych w klubowej świetlicy na terenie obiektu sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji Skolwin przy ul. Stołczyńskiej 100 oraz podczas wyjazdów i wycieczek.

3. Cel zadania
Nadrzędnym celem realizacji zadania jest prowadzenie programu dożywiania dzieci
i młodzieży będących uczestnikami zajęć socjoterapeutycznych w okresie szkolnego semestru letniego oraz organizowanych zajęć w lipcowym miesiącu wakacyjnym.
Całość zadania skierowana jest dla mieszkańców osiedla Skolwin i prowadzona przez zatrudnionych przez klub pedagogów szkolnych oraz instruktorów sportowych.
Przewidujemy, że tą formą dożywiania obejmiemy około stu mieszkańców naszego osiedla, organizując wspólne palenie ogniska, grilla czy ciepłe posiłki podczas organizowanych wyjazdów i wycieczek.
Zadanie jest rozszerzeniem, prowadzonych przez nas zajęć, polegających na podniesieniu poziomu wiedzy nt. działania i szkodliwości substancji psychoaktywnych, obniżenia popytu na alkohol i inne substancje psychoaktywne wśród mieszkańców Dzielnicy Północ.

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/
Program dożywania prowadzony będzie wspólnie z zajęciami z profilaktyki uzależnień od alkoholu, w ramach kontynuacji zadania realizowanego przez Klub w latach 2003 - 2010 na terenie północnych osiedli Gminy Miasto Szczecin.
Dożywianie jest skierowane dla uczestników zajęć pozalekcyjnych (popołudniowych) organizowanych przez OKS „Świt” w miejscowej szkole (ZS nr 10) oraz na terenie obiektu sportowego oraz zaplecza socjalnego MOSRiR w Skolwinie.
Odpowiedzialność oraz nadzór nad realizacją zadania spoczywać będzie na opiekunach zajęć: Jolancie Perepecza (zajęcia świetlicowe i kulturalno-oświatowe) oraz Alinie Mendrygał i Mariuszu Pikule (zajęcia sportowo-rekreacyjne).
Dożywianie polegać będzie na zakupie i przekazaniu dla każdego uczestnika zajęć drobnej przekąski z napojem, organizacji wspólnego ogniska lub grilla podczas zajęć plenerowych oraz zakupie ciepłego posiłku podczas wyjazdów.

OKS „Świt” obejmuje działaniami północne osiedla Gminy. Rejon ten przez okres powojenny nie były obiektem szczególnego zainteresowania władz. Wszelkie zaniedbania ujawniły się
z całą mocą w okresie transformacji ustrojowej. Stopniowa likwidacja zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na tym terenie prowadziła do ubożenia pracującej w nich miejscowej społeczności. Katastrofalny stan infrastruktury, przesiedlanie rodzin patologicznych z centrum i śródmieścia Szczecina, duże bezrobocie są czynnikiem patogennym, demoralizującym młodzież, dają przygnębiający obraz rzeczywistości. Likwidacja Fabryki Papieru Skolwin w listopadzie 2007 roku - ostatniego dużego pracodawcy, jest czynnikiem dopełniającym ogólny obraz Skolwina. Na tym tle jaśniejszymi punktami jest działalność nielicznych organizacji społecznych: OKS „Świt”, Zespół Szkół nr 10 czy Rady Osiedla Skolwin. Na pozostającej w znaczącej mniejszości grupie aktywnych działaczy społecznych spoczywa ciężar organizacji przedsięwzięć sportowo-kulturalno-oświatowych, mających na celu skierowanie zainteresowań lokalnej społeczności, z naciskiem na dzieci
i młodzież, na alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia
i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/
Beneficjentami programu dożywiania będą dzieci i młodzież szkolna zamieszkała na terenie osiedla Skolwin. Przewidujemy, że program obejmie łącznie do stu podopiecznych.
Dożywianie prowadzone będzie podczas zajęć:
- rekreacyjno-sportowych (3 do 4 razy w tygodniu dla 3 grup 20-osobowych, w okresie
semestru letniego oraz misiąca lipca),
- popołudniowych w formie świetlicy szkolnej (2-krotnie w tygodniu dla grupy 20-osobowej,
w okresie semestru szkolnego),
- pozostałych zajęć oświatowych (2-krotnie w tygodniu dla grupy 20-osobowej, w okresie
semestru szkolnego).

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.
Z wieloletnich doświadczeń zwracamy szczególną uwagę na fakt, że problem patologii, przestępczości i bezrobocia w północnych osiedlach Gminy M. Szczecin nie rozwiąże się sam i wymaga szybkiej pomocy ze strony magistratu.
Zaproponowane przez Klub zajęcia sportowe zapewnią atrakcyjną formę spędzenia wolnego czasu. Odciąga to młode osoby od innych niekorzystnych poczynań, jak stanie w bramach czy klatkach schodowych, niszczenie mienia, próby zażywania narkotyków, a nawet wchodzenie w konflikt z prawem.
Beneficjentami zadania są dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie Dzielnicy Północ (gł. osiedla Skolwin i Stołczyn) oraz ich rówieśnicy z innych ościennych regionów naszej Gminy.
Doskonale zdajemy sobie sprawę, w jakiej dzielnicy Miasta mieści się nasz Klub. Dlatego też naszym nadrzędnym celem jest dążenie do odciągania dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Północ od szarej codzienności. Podopieczni OKS „Świt” zdają sobie z tego sprawę i poza wyładowaniem nadmiaru młodzieńczej energii na zajęciach widzą również szansę dalszego rozwoju.
Wszystkie działania podejmowane i organizowane przez Klub są zrelacjonowane
w lokalnej prasie szczecińskiej, internetowych serwisach sportowych województwa, miesięczniku klubowym pn. Nasza Północ oraz stworzonej i prowadzonej samodzielnie przez naszych wychowanków stronie internetowej www.swit.skolwin.pl.
Efektem działań prowadzonych przez OKS „Świt” jest stałe prowadzenie cyklu szkoleniowego dzieci i młodzieży zamieszkującej północne rejony Miasta (osiedla: Stołczyn, Skolwin, Golęcino i Gocław), które poparte są dodatkowo wychowaniem w duchu przyjaźni, poszanowania drugiego człowieka, wyrabianiem poczucia więzi i odpowiedzialności za drugiego człowieka - kolegę. Klub prowadząc zakrojoną na obszar nie tylko Skolwina, ale
i całego Szczecina działalność informacyjno-propagandową, jednoczy i skłania do działania na rzecz Dzielnicy Północ miejscową społeczność. Dobre wyniki naszej drużyny oraz pozytywnie oceniana praca szkoleniowa z dziećmi i młodzieżą przyciągają coraz szersze grono kibiców, sympatyków sportu, spragnionych rozrywek, których brak jest szczególnie dotkliwie odczuwany w Skolwinie.


Billbord opracowany graficznie przez uczestników zajęć na VIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji
Pozarządowych „Pod PlatanamiIII. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania 10.000,00 PLN [w tym z dotacji 9.500,00 PLN]
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity
(w zł) Z tego z
wnioskowanej
dotacji
(w zł) Z tego ze środków własnych
(w zł)
1. Zakup napojów oraz wyżywienia dla uczestników zajęć socjoterapeutycznych 100 95,00 Ilość
osób 9500,00 9500,00 0,00
2. Zakup artykułów chemicznych wraz z materiałami do przygotowania posiłków 100 5,00 Ilość
osób 500,00 0,00 500,00
Ogółem: 100 100,00 Ilość osób 10000,00 9500,00 500,00
3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
a) w kolumnie pn. Ilość jednostek podano minimalną grupę odbiorców realizacji zadania wynoszącą 100 podopiecznych;
b) w rubryce środki własne nie uwzględniono opłat za najem pomieszczeń socjalnych oraz kosztów utrzymania zaplecza sportowego, które na mocy uchwały Rady Miasta Szczecin od 01.02.2010 r. są pokrywane bezpośrednio przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie.


IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:

1.
Źródło finansowania zł %
Wnioskowana kwota dotacji 9500,00 zł 95
Finansowe środki własne 500,00 zł 5
Ogółem: 10000,00 zł 100

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje środkach finansowych od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*
Środki własne ujęte w harmonogramie zawierają przychody uzyskane od sponsorów.

3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.

Obiekt sportowy: zaplecze socjalne i sportowe Klubu
Powierzchnia Koszt utrzymania
a) budynek socjalny 330,00 m² Zgodny z własną wyceną MOSRiR-u
b) obiekt sportowy 31,14 ha Zgodny z własną wyceną MOSRiR-u

Obiekt sportowy oraz zaplecze socjalne na mocy uchwały Rady Miasta Szczecin od 01.02.2010 r. zarządzany będzie przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin - zleceniodawca zadania, Rada Osiedla Skolwin, Caritas Rejon Północ oraz Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
w Szczecinie.

2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.
W ramach realizacji zadania Klub nie przewiduje zatrudnienia żadnych osób.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.
a) Organizacja wypoczynku letniego pn. „Lato ze Świtem” w formie półkolonii dla dzieci
i młodzieży w okresie przerwy wakacyjnej. Termin: lipiec - sierpień w 2003 roku.
b) Udział w środowiskowych zawodach sportowych dzieci i młodzieży w Berlinie
w ramach współpracy międzynarodowej z Wydziałem ds. Młodzieży, Rodziny
i Sportu Dzielnicy Friedrichshain-Kreuzberg. Termin: grudzień: 2003 roku.
c) Realizacja zadania z zakresu organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży uczestniczącej w programach socjoterapeutycznych. Termin: styczeń-grudzień 2004 roku.
d) Realizacja zadania z zakresu organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci
i młodzieży uczestniczącej w programach socjoterapeutycznych. Termin: styczeń-grudzień 2005 roku.
e) Realizacja zadania z zakresu organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci
i młodzieży uczestniczącej w programach socjoterapeutycznych. Termin: marzec-grudzień 2006 roku.
f) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci i młodzieży. Termin: marzec-grudzień 2007 roku.
g) Kontynuacja realizacji zadania z zakresu organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w programach socjoterapeutycznych
w okresie wakacyjnym. Termin: lipiec-sierpień 2007 roku.
h) Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowanej do społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży. Termin: kwiecień-grudzień 2008 roku.
i) Organizacja działań profilaktycznych (w tym zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych) dla mieszkańców Szczecina, jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych. Termin: lipiec-grudzień 2008 roku.
j) Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowanej do społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży. Termin: marzec-grudzień 2009 roku.
k) Organizacja działań profilaktycznych (w tym zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych) dla mieszkańców Szczecina, jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych. Termin: marzec-grudzień 2009 roku.
l) Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowanej do społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży. Termin: marzec-grudzień 2010 roku.
m) Organizacja działań profilaktycznych (w tym zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych) dla mieszkańców Szczecina, jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych. Termin: marzec-grudzień 2010 roku.
Podsumowanie: prowadzenie przez Klub współpracy z WZiPS w organizacji zajęć
z zakresu promocji zdrowia trwa nieprzerwanie od 8 lat.4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania
z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.
Klub nie przewiduje korzystania z podwykonawców zadania.


Oświadczamy, że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy niepobieranie opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa jest związana niniejszą ofertą przez okres do dnia rozstrzygnięcia konkursu ofertowego na realizację niniejszego zadania.
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.

OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY
„ŚWIT” SZCZECIN - SKOLWIN
UL. STOŁCZYŃSKA 100 71-871 SZCZECIN
NIP 851-25-57-365 REGON 811221963
............................................................................
(pieczęć organizacji pozarządowej)

Paweł Adamczak - Prezes, Grzegorz Pikuła - Wiceprezes
...............................................................................................................................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej)

Załączniki:
1) Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
2) Kopia statutu Klubu
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Klubu
4) Protokół z Walnego Zebrania sprawozdawczego za 2009 r.
5) Sprawozdanie merytoryczne za 2009 r.
6) Kopia Protokołu Komisji Rewizyjnej za 2009 r.
7) Kopia bilansu za 2009 r.
8) Kopia rachunku zysków i strat za 2009 r.
9) Kopia informacji dodatkowej za 2009 r.
10) Oświadczenie podmiotu
Załączniki zostały złożone na … kolejno ponumerowanych stronach.
Poświadczenie złożenia oferty

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)


_____________
* Niepotrzebne skreślić.


 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/05/17, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2010/05/17 08:32:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2010/05/17 08:32:14 nowa pozycja