Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/SP/2010/003
Nazwa organizacji:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie
Nazwa zadania:
10- lecie Orkiestry Perkusyjnej Gamelan
Wnioskowana dotacja:
9 000 zł
Przyznana dotacja:
0 zł

BOP-10
 
.........................................................                                       ................................................
 (pieczęć organizacji pozarządowej*                                     (data i miejsce złożenia oferty)
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
 
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
URZĄD MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 
10 – lecie Orkiestry Perkusyjnej Gamelan.
(rodzaj zadania)
 
w okresie od12.04.2010 do 30.06.2010
 
 
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
 
oraz
 
na podstawie 
Art. 19a Ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z dn. 22.01.2010.
(Dz. U. 2010 NR 28 POZ. 146.)        
W FORMIE
POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
                          WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*
PRZEZ
URZĄD MIASTA SZCZECINA
(nazwa organu zlecającego)
WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 9 000,00 ZŁ
I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*
1) pełna nazwa Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym     Koło w Szczecinie
2) forma prawna Stowarzyszenie- organizacja pożytku publicznego
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* 0000028314
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia 23.12.1991 r.
5) nr NIP 852-10-84-498       nr REGON 810043063
6) dokładny adres: miejscowość Szczecin ul. Rostocka 125
   gmina Szczecin powiat Grodzki Szczecin
   województwo zachodniopomorskie
7) …………………………………………………………………….
   e-mail: biuro@psouuszczecin.org.pl  http:// psouuszczecin.org.pl
8) nazwa banku i numer rachunku
    ..........................................................................................................
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
Barbara Jaskierska - Przewodnicząca Zarządu Koła
Henryk Molenda- Wiceprzewodniczący Zarządu Koła
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie
Ośrodek Oparcia Społecznego
71-771 Szczecin, ul. Rostocka 125
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
..................................................................................................................
12) przedmiot działalności statutowej:
 

 

 a) działalność statutowa nieodpłatna
Prowadzenie Placówek:
1. Ośrodek Oparcia Społecznego z bazą danych o 650 rodzinach prowadzący serwis
    informacyjny monitorujący losy i potrzeby tej grupy ludzi oraz realizujący poradnictwo
    i pomoc pedagogiczną, prawną oraz socjalną.  
-          Działalność środowiskowa nastawiona na zmianę postaw społecznych.
       -       Działania na rzecz całego środowiska rodzin z osobami niepełnosprawnymi
             intelektualnie na terenie miasta Szczecina i województwa.
-          Coroczne turnusy rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku i ich rodzin.
-          Działalność organizująca czas wolny w formie zajęć sportowych, turystycznych, towarzyskich oraz rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (Klub Młodzieży i Dorosłych – Klub self-adwokatów, Klub Rodziców, Pensjonat Krótkiego Pobytu, Orkiestra Perkusyjna Gamelan).
-          Promocja działań mających na celu ochronę praw osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wsparcie, aby sami mogli występować publicznie i w swoim imieniu.
-          Grupowe Mieszkanie Chronione - zapewnienie pięciu osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków optymalnie samodzielnego i niezależnego życia.
       2. Ośrodek Wczesnej Interwencji dla 350 dzieci, zajmujący się diagnoza, wczesną       rehabilitacją medyczną oraz wspomaganiem rozwoju dzieci od 0-7 lat z terenu       województwa zachodniopomorskiego.
3.      Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla 64 dzieci i młodzieży                              z upośledzeniem umysłowym oraz sprzężonymi kalectwami w wieku realizacji obowiązku szkolnego. Ośrodek zajmuje się:
     - realizacją obowiązku szkolnego
     - rehabilitacją medyczną, psychologiczną i społeczną.
4.   Warsztat Terapii Zajęciowej dla łącznie 85 drosłych osób z upośledzeniem umysłowym -mieszkańców miasta Szczecina. Celem ośrodka jest rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz przysposobienie do pracy osób z upośledzeniem umysłowym.
5.      Środowiskowy Dom Samopomocy – dzienny pobyt 38 dorosłych osób – mieszkańców Szczecina z ofertą wspomagania aktywności i podtrzymywania umiejętności koniecznych w codziennym życiu.
6.      Ośrodek Edukacyjno – Szkoleniowy – organizowane szkoleń profesjonalistów zajmujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną, rodziców, opiekunów.
Stała międzynarodowa współpraca z bliźniaczymi organizacjami: w Niemczech, Francji, Danii, Szwecji, Holandii.
Działania na rzecz całego środowiska rodzin z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie na terenie miasta Szczecina i województwa.
 
 b) działalność statutowa odpłatna
 
NIE DOTYCZY
 

 

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej
 

 

 
NIE DOTYCZY
 

 

II. Opis zadania
1. Nazwa zadania

 

 
10 – lecie Orkiestry Perkusyjnej Gamelan.
 

 

2. Miejsce wykonywania zadania

 

 
Szczecin
Ø      Ośrodek Oparcia Społecznego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem umysłowym Koło w Szczecinie
ul. Rostocka 125
Termin: 15.04.2010 roku.
Ø      Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
ul. Korsarzy 34
 
Greifswald
Ø      Pommercher Diakonieverein e.V.
Greifenwerkstatt / Ostseelandwerkstatt
Am Helmshäger Berg 7
17489 Greifswald
 
Łasko
Ø      Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa
Parafia Breń, Ul. Breń 89
 
Międzywodzie
Ø      Parafia rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Międzywodziu.
 

 

3. Cel zadania

 

 
 1. Wsparcie Miasta Szczecina w staraniu o tytuł: „ Szczecin – Europejska Stolica Kultury 2016”.
 2. Obchody 10 – lecia działalności Orkiestry Perkusyjnej Gamelan.
 3. Rehabilitacja społeczna i rozwoju indywidualny osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez aktywne uczestnictwo w przygotowaniach do koncertów oraz
  w przy ich realizowaniu.
 4. Aktywizowanie oraz integracja kulturalno-społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu kulturalnym miasta Szczecina.
 5. Edukacja społeczna mieszkańców Szczecina w kierunku budowania wizerunku osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako osoby twórczej i samodzielnej.
 6. Podnoszenie kompetencji artystycznych i poczucia własnej wartości u osób
  z niepełnosprawnością intelektualną.
 7. Promowanie na terenie Miasta Szczecina oraz innych państwa twórczości muzyków
  z niepełnosprawnością intelektualną.
 8. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych poprzez organizację koncertów z repertuarem
     europejskiej muzyki ludowej i klasycznej, jazzu.
 1. Budowanie wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną jako osoby twórczej i samodzielnej wśród mieszkańców Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.
 2. Upowszechnienie wiedzy wśród społeczeństwa o specyficznych potrzebach
   i rzeczywistych możliwościach osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

 

Orkiestra Perkusyjna „Gamelan” istnieje już 10 lat. Jest to jedyna Orkiestra w Polsce której muzykami są wyłącznie osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 
Przez te 10 lat spełniała swoją funkcję terapeutyczną dla wielu osób
z niepełnosprawnością intelektualną, przyczyniając się do integracji kulturalno-społecznej poprzez udział w artystycznym życiu miasta Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.
 W związku z rocznicą powstania zespołu zorganizowane zostaną uroczystości rocznicowe w postaci organizowanego w dniu 5 maja 2010 roku Dniu Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Podczas tego dnia na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich zostanie zaprezentowana twórczość osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wystawa fotograficzna prezentująca działalności Orkiestry przez 10 lat. Podczas obchodów wnioskodawca przewiduje poczęstunek dla ludzi obecnych podczas imprezy. W godzinach 15.00 do 16.00 w sali Bogusława na Zamku Książąt Pomorskich dostanie zostanie zorganizowany koncert jubileuszowy z okazji 10 – lecia istnienia Orkiestry.
W tym celu do współpracy zostanie zaproszony Chór Akademii Morskiej w Szczecinie, który wspólnie z Orkiestrą zagra koncert.
Dodatkowym przedsięwzięciem uwieńczenia 10 letniej pracy Orkiestry będzie nagranie Jubileuszowej płyty CD z utworami europejskiej muzyki klasycznej i ludowej w ilości 100 sztuk. Obejmować będzie: wynajęcie studia nagraniowego, przygotowanie repertuaru, oraz nagranie płyty CD z utworami europejskiej muzyki klasycznej i ludowej. 
W ramach realizacji zadania wnioskodawca przewiduje 4 koncerty:
Ø      Pommercher Diakonieverein e.V. Greifenwerkstatt / Ostseelandwerkstatt Greifswald w Niemczech .
Ø      Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa
w Łasku parafia Breń. 
Ø      Sala Bogusława na zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie .
Ø      Parafia rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Międzywodziu.
Przygotowania do zrealizowania zaplanowanych działań zaczną się w kwietniu 2010 roku. Obejmować będą:
Ø      wspólne próby Orkiestry oraz Chóru Pomorskiej Akademii Medycznej mające na celu przygotowanie repertuaru do wspólnego koncertu.
Ø      wynajęcie sali Bogusława na Zamku Książąt Pomorskich w której odbędzie się wspólny koncert.
Ø      wypożyczenie sztalug oraz wydrukowanie w formacie A0 fotografii z 10 letniej pracy Orkiestry Perkusyjnej Gamelan.
Ø      znalezienie najkorzystniejszej oferty przewozowej dzięki której Orkiestra zostanie zawieziona i przywieziona na koncerty.

 

5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/

 

 
Kwiecień 2010
 1. Nawiązanie kontaktu z instytucjami w których odbywać się będą obchody oraz koncerty .
  (osoba odpowiedzialna za organizację koncertów oraz realizację zadania – 1 os., - 2 godz.);
 2. Próba Orkiestry Gamelan oraz Chóru Akademii Morskiej
   w Szczecinie z wybranym repertuarem muzyki ludowej i klasycznej
  oraz przygotowanie repertuaru na jubileuszowy koncert.
   (dyrygent – 1 os., muzykoterapeuta-2os, członkowie Orkiestry-33 os., 3 spotkanie x 2 godz.)
Maj 2010
 1. Próba Orkiestry Gamelan oraz Chóru Akademii Morskiej
   w Szczecinie z wybranym repertuarem muzyki ludowej i klasycznej
  oraz przygotowanie repertuaru na jubileuszowy koncert.
  (dyrygent – 1 os., muzykoterapeuta-2os, członkowie Orkiestry-33 os., 1 spotkanie x 2 godz.)
 2. Koncert w Greifswald w Niemczech Pommercher Diakonieverein e.V. Greifenwerkstatt / Ostseelandwerkstatt.
  (osoba odpowiedzialna za organizację koncertów oraz realizację zadania – 1 os., dyrygent – 1 os., muzykoterapeuta – 2 os., członkowie Orkiestry-35 os.,2godz);
 3. Koncert w Sali Bogusłwa na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
  (osoba odpowiedzialna za organizację koncertów oraz realizację zadania – 1 os., dyrygent – 1 os., muzykoterapeuta – 2 os., członkowie Orkiestry-35 os.,2godz);
Czerwiec 2010
 1. Próba Orkiestry Gamelan ćwiczenie repertuarem muzyki ludowej
  i klasycznej.
   (dyrygent – 1 os., muzykoterapeuta-2os, członkowie Orkiestry-33 os.,
  1 spotkanie x 2 godz.)
 2. Koncert w  Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa w Łasku parafia Breń
  (osoba odpowiedzialna za organizację koncertów oraz realizację zadania –
  1 os., dyrygent – 1 os., muzykoterapeuta – 2 os., członkowie Orkiestry-35 os.,2godz);
 3. Koncert w Parafia rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Międzywodziu.
  (osoba odpowiedzialna za organizację koncertów oraz realizację zadania – 1 os., dyrygent – 1 os., muzykoterapeuta – 2 os., członkowie Orkiestry-35 os.,2godz);
 4. Wynajęcie studia nagraniowego, nagranie jubileuszowej płyty CD w ilości 100 szt.
  Opracowanie szaty graficznej okładki oraz wydrukowanie jej.
  (dyrygent – 1 os., muzykoterapeuta – 2 os., członkowie Orkiestry-35 os.,2godz);

 

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.

 

 
Rezultaty twarde:
Ø      4 koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan.
Ø      Wystawa fotograficzna prezentująca działalność Orkiestry Gamelan.
Ø      3 próby Orkiestry Perkusyjnej Gamelan z wybranym repertuarem muzyki ludowej
i klasycznej.
Ø      Jubileuszowa płyta CD – 100 szt.
Rezultaty miękkie:
Ø      Wypromowanie na terenie miasta Szczecina twórczości muzyków
z niepełnosprawnością intelektualną jako pełnoprawnych członków społeczeństwa.
Ø      Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez udział w życiu kulturalnym miasta Szczecina.
Ø      Rozwój indywidualny uczestników Orkiestry poprzez dalsze rozwijanie kompetencji muzycznych, umiejętności pracy w zespole, podnoszenie poczucia własnej wartości.
Ø      Wzrost wiedzy mieszkańców województwa zachodniopomorskiego na temat możliwości twórczych i zainteresowań osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Ø      Zaprezentowanie dokonań muzycznych orkiestry Gamelan w roli ambasadora życia kulturalnego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

1. Całkowity koszt zadania........................................................................[9 938,00 zł]
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
 

 

 Lp.
 
 
 
 
Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)
 
 
 
Ilość jednostek
Koszt jednostkowy
Rodzaj miary
Koszt całkowity
(w zł)
 
Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)
 
 
Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów
(w zł)*
1.
Przewóz uczestników orkiestry oraz instrumentów:
- Szczecin-Greifswald- 
 Szczecin
- Szczecin-Breń-Szczecin
- Szczecin-Międzywodzie-
 Szczecin
 
Wydruk tablic ze zdjęciami
 
Wynajęcie sali na koncert.
 
Koszty poczęstunku
 
Wynajęcie studia nagraniowego, nagranie płyty jubileuszowej Orkiestry Perkusyjnej Gamelan
 
Opracowanie, wydruk okładek do płyt wraz z podaniem granego repertuaru.
 
 
 
1
 
1
1
 
 
8
 
 
1
 
 
200
 
 
100
 
 
 
 
100
 
 
 
1200,00
 
800,00
1 200,00
 
 
100,00
 
 
520,00
 
 
2,09
 
 
45,00
 
 
 
 
5,00
 
 
 
usługa jednorazowa
usługa
jednorazowa
usługa jednorazowa
 
sztuk
 
 
usługa jednorazowa
 
 
sztuk
 
 
 
sztuk
 
 
 
 
 
sztuk
 
 
 
1 200,00
 
800,00
1 200,00
 
 
800,00
 
 
520,00
 
 
418,00
 
 
4 500,00
 
 
 
 
500,00
 
 
 
1 200,00
 
800,00
1 200,00
 
 
800,00
 
 
0,00
 
 
0,00
 
 
4 500,00
 
 
 
 
500,00
 
 
 
0,00
 
0,00
0,00
 
 
0,00
 
 
520,00
 
 
418,00
 
 
0,00
 
 
 
 
0,00
Ogółem
 
 
 
 
 
 
 
9 938,00
 
 
9 000,00
 
 
938,00
 
 
3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
Przy sporządzaniu kosztów uwzględniono koszty zewnętrzne natomiast koszty osobowe wnioskodawca pokryje we własnym zakresie.
 
IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania 0 zł/

 

Źródło finansowania
 
 
%
 
Wnioskowana kwota dotacji
 
9 000,00
 
 
90,57 %
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*
938,00
 
9,43%
Ogółem
 
9 938,00
 
 
100%

 

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*
 

 

 
NIE DOTYCZY.
 
 
3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.
 

 

Rzeczowy wkład własny:
 
Budynek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Szczecinie, mieszczący się przy ul. Rostockiej 125.                     
W budynku znajdują się: wyposażone w odpowiedni sprzęt sale służące jako pomieszczenia do prób oraz wyznaczone specjalne pomieszczenie do przechowywania instrumentów,
biuro wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy wraz z urządzeniami i materiałami potrzebnymi do wykonania materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia Orkiestry.
Instrumenty Orkiestry Gamelan:
kastaniety- 1 para,
cowbelle – 2 szt.,
pudełka akustyczne – 5 szt. ,
talerz- 1 szt.,
trójkąty- 5 szt,
metalofony sopranowe -2 kpl.,
metalofon sopranowy- 1 szt.,
metalofon altowy – 2 kpl.,
metalofon altowy diatoniczny– 1szt.,
metalofon basowy – 2 kpl.,
metalofon basowy diatoniczny – 1szt.,
sztaby metalowe – 2 kpl.,
sztaby sopranowe drewniane- 1 szt.,
sztaby altowe drewniane- 3 szt.,
sztaby basowe drewniane- 2 szt.,
sztaba basowa metalowa- 7 szt.,
sztaby kontrabasowe-1 kpl.,
sztaba kontrabasowa „B” – 1 szt.,
sztaba kontrabasowa „G#” – 1 szt.,
sztaba kontrabasowa „F#” – 1 szt.,
sztaba kontrabasowa „C#” – 1 szt.,
sztaba ksylofonowa „D”
sztaba ksylofonowa „E”
sztaba ksylofonowa „F”
sztaba ksylofonowa „G”
sztaba ksylofonowa „A”
sztaba ksylofonowa „H”
kocioł -1szt.,
kocioł KP 40 – 2 szt.,
kocioł KP 60 – 1 szt.,
bongosy -1 para,
dzwonki sopramino -1 szt.,
dzwonki rurowe- 1 szt.,
Pianino- 1 szt.,
Tempelblock- 1 szt.,
Agogo- 1 szt.,
Sistrum – 1 szt.,
Bęben szczelinowy- 1 szt.,
Bęben obręczowy- 1 szt.
Kajon – 1 szt.,
Bęben DJEMBE – 1 szt.,
               Pal deszczu – 1szt.,
 
Osobowy wkład własny:
 
Osoba odpowiedzialna za realizację zadania i organizację koncertów, Dyrygent i muzykoterapeuci prowadzący orkiestrę Gamelan wspierani są podczas wszystkich działań Orkiestry przez wolontariusza.
 
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.

 

 
NIE DOTYCZY
 

 

2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.
 
 
Dyrygent – 5 lat pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Magister sztuki, zawodowy chóralista, członek wielu zespołów instrumentalnych, kompozytor – poezja śpiewana i muzyka teatralna.
 
Muzykoterapeuta – 12 lat pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Magister sztuki oraz wychowania muzycznego, członek wielu zespołów muzycznych i chóralnych, pomysłodawca i założyciel Orkiestry Perkusyjnej „Gamelan” w 2001 roku.
 
Muzykoterapeuta – 11 lat pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Magister sztuki oraz wychowania muzycznego. Kompozytor muzyki do przedstawień teatralnych.
 
Osoba odpowiedzialna za organizację koncertów oraz realizację zadania - 4 lata pracy
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, magister administracji, technik fizjoterapii, studia podyplomowe z organizacji i zarządzania pomocą społeczną
 
 
 
3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.
 

 

 
 
Orkiestra Gamelan w roli ambasadora kulturalnego województwa zachodniopomorskiego.
Celem zadania było promowanie na terenie Miasta Szczecina oraz województwa zachodniopomorskiego twórczości muzyków z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez imprezy kulturalne i koncerty.
 
Integracja kulturalno – społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez współtworzenie sztuki muzycznej i aktywny udział w życiu kulturalnym Miasta Szczecina i województwa zachodniopomorskiego
Celem zadnia było kontynuowanie rehabilitacji społecznej i indywidualnego rozwoju psychoruchowego osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez aktywne uczestnictwo w próbach i koncertach na teranie Miasta Szczecina.
 
Muzyka oknem na świat. Program zapobiegania izolacji i marginalizacji osób 
z niepełnosprawnością intelektualną.
Celem zadania było podniesienie kompetencji artystycznych i poczucia własnej wartości osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz kontynuacja prowadzonej rehabilitacji społecznej poprzez integrację ze światem sztuki dzięki realizowaniu wspólnych projektów artystycznych z różnymi grupami muzycznymi, zespołami, solistami (rodzaj działań: indywidualne
i grupowe próby Orkiestry, koncerty)
 
Otwarci na kulturę i sztukę – otwarci na siebie.
Projekt „ Otwarci na kulturę i sztukę - otwarci na siebie” finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach roku Polsko – Niemieckiego 2005/2006.
Zadanie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu w Berlinie 2 polsko – niemieckich koncertów, na których przed głównie niemiecką publicznością podopieczni Ośrodka Oparcia zagrali polskie melodie ludowe.
Partnerami w projekcie byli: Diakonie-Werkstätten Berlin gGmbH - Anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen, Werkstatt Johannesstift, Berlin,
Evangelisches Johannesstift Berlin, Schwanter Weg
 
Zasłuchani w muzykę – zapatrzeni w przyjaciół.
Projekt „ Zasłuchani w muzykę – zapatrzeni w przyjaciół“ finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zadanie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu w Berlinie 2 polsko – niemieckich koncertów, na których przed głównie niemiecką publicznością podopieczni Ośrodka Oparcia Społecznego zagrali polską i niemiecką muzykę klasyczną.
     
Aktywizacja społeczno – kulturalna, realizowanie działań muzycznych i artystycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez naukę repertuaru opartego na utworach z repertuaru europejskiej muzyki klasycznej i współczesnej.
Celem zadania było podniesienie kompetencji artystycznych i poczucia własnej wartości osób   z niepełnosprawnością intelektualną oraz kontynuacja prowadzonej rehabilitacji społecznej         a także zapoznanie się i naukę utworów z repertuaru europejskiej muzyki klasycznej                    i współczesnej.
 
 
 
 

 

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.
 

 

 
NIE DOTYCZY
 

 

Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia ...............................,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
 
(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
 
.......................................................................................................................................................(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*
4. Oświadczenie podmiotu (załącznik nr 1)
5. ...................................................................................................................................................
Poświadczenie złożenia oferty
 

 

 
 
 
 

 

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
 

 

 
 
 
 
 

_____________

* Niepotrzebne skreślić.

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/04/07, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2010/04/07 12:06:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2010/04/07 12:06:20 nowa pozycja