Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacja o pozwoleniach na budowę przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

informacja o wydaniu dec. o pozwoleniu na budowę Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego na dz. nr 20/8 ob. 1042 przy Al. piastów 45-50

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 z 7 listopada 2008 r., poz. 1227) Urząd Miasta Szczecin - Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej podaje do publicznej wiadomości, że :

decyzja o pozwoleniu na budowę Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na działce nr 20/8 obręb 1042 przy Al. Piastów 45-50 w Szczecinie wraz z budową zjazdu ( działka nr 22 „dr” obręb 1042)

została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie decyzji dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod nr 39/09

Zgodnie z art. 72 ust. 6 w/w ustawy, z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miasta, w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej - pok. Nr 262, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 – w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji, tj. od dnia 06.11.2009 r. do dnia 26.11.2009 r.

 

udostępnił: WUiAB, wytworzono: 2009/11/06, odpowiedzialny/a: Krystyna Cichoń, wprowadził/a: Krystyna Cichoń, dnia: 2009/11/06 09:21:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krystyna Cichoń 2009/11/06 09:21:44 nowa pozycja