Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacja o pozwoleniach na budowę przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Sieć cieplna od ul. Wiosennej do ul. Gierczak

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 7 listopada 2008 r. poz. 1227)

Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej podaje do publicznej wiadomości, że decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji:

Sieć cieplna 2xDn 250 mm od komory D1-20 przy ul. Wiosennej do kotłowni przy ul. Gierczak wraz z odrzutem 2xDn 100 mm w ul. Koszarowej (z wyłączeniem terenu kolejowego PKP S.A.) – po działkach nr: 12/11, 12/18, 12/21, 13/2, 14/2, 15/1, 19, 23, 28/2, 30/1, 36, 37, 42, 89/3 z obrębu 4036; nr: 12/1, 16, 17/8 z obrębu 4037; nr: 3, 12/5 z obrębu 4051 i nr 2 z obrębu 4054 została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie decyzji dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod nr 19/09.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 w/w ustawy z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Szczecin, w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej - pok. Nr 258.

Informację wywiesza się na okres dwudziestu jeden dni od dnia 31.07.2009 r. do dnia 20.08.2009 r.

udostępnił: WUiAB, wytworzono: 2009/07/31, odpowiedzialny/a: Wiesława Rabińska, wprowadził/a: Krystyna Golba, dnia: 2009/07/31 10:05:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krystyna Golba 2009/07/31 10:05:10 modyfikacja wartości
Krystyna Golba 2009/07/31 10:01:16 modyfikacja wartości
Krystyna Golba 2009/07/31 08:37:00 nowa pozycja