Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77317884

Aktualna strona: 1083905

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Modernizacja ulicy Płockiej na osiedlu Gumieńce w Szczecinie


SPRAWA NR: 70/R/PN/07
GMINA MIASTO SZCZECIN
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH
PL. ARMII KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECIN
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 60 000 EURO ALE MNIEJSZEJ OD KWOT
OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8
NA REALIZACJĘ ZADANIA POD NAZWĄ:
 
„Modernizacja ulicy Płockiej na osiedlu Gumieńce w Szczecinie”.
 
1.     Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wykonanych przez Biuro Projektów „PROJEKT” sp. z oo. ul. Ku Słońcu 22c, 71-073 Szczecin w sierpniu 2007 r. i obejmuje w szczególności:
1.1.    Układ komunikacyjny – drogi:
a)    rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni i chodników;
b)   nawierzchnie jezdni, chodników i wjazdów;
c)    stałą organizację ruchu. Należy zastosować znaki małe z blachy ocynkowanej malo-wanej proszkowo o krawędziach podwójnie giętych, folia generacji II.
d)   organizację ruchu na czas budowy.
1.2.       Sieci i przyłącza kanalizacyjne:
a)    sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej;
b)   sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej.
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.
3. Warunki wymagane od oferentów :
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy oraz następujące warunki:
3.1.       dysponują co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.Zamawiający dopuszcza łączenie ww. specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez zamawiającego uprawnienia.
3.2.       wykonali należycie w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie prace podobne. Za pracę podobną Zamawiający uzna wykonanie zadania z zakresu budowy lub przebudowy drogi co najmniej klasy „L” wraz z i infrastrukturą techniczną (kanalizacją sanitarną i deszczową), potwierdzonego dokumentami (np. referencjami) stwierdzającymi, że praca ta została wykonana należycie;
4. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej http://bip.um.szczecin.pl lub w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 150 G w godz. 9 00 - 12 00, tel. 091 42 45 475.
6. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pokój 149 E (sekretariat WIM) , w terminie do dnia 25.10.2007 r. , godz. 10 30.
7. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Inwestycji Miejskich, pokój 151, dnia 25.10.2007 r., godz. 1100.
8. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %;
9. Wadium : warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 30.000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia 25.10.2007.r. do godz. 10 30.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.
11. Data przekazania ogłoszenia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – 03.10.2007 r.
 
 
 
 

 

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1   – oferta cenowa;

Załącznik nr 2   – oświadczenie;

Załącznik nr 3   – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia;

Załącznik nr 4   – wykaz prac podobnych;

Załącznik nr 5  – tabela elementów rozliczeniowych;

Załącznik nr 6   – wzór umowy;

Załącznik nr 6a – wzór umowy z udziałem podwykonawców

Załącznik nr 7   – podstawowe warunki prowadzenia robót ziemnych pod przewody

Załącznik nr 8   – wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod.-kan.

Załącznik nr 9   – pismo ZDiTMw sprawie dokumentów odbiorowych.

Załącznik nr 10 – dokumentacja projektowa .
 


Wyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

SPRAWA NR : 70/R/PN/07

 

                                                           

GMINA MIASTO SZCZECIN WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH
PL. ARMII KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECIN

INFORMUJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W  PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA

29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  NA ZADANIE PN.:

 

„MODERNIZACJA ULICY PŁOCKIEJ NA OSIEDLU GUMIEŃCE

W SZCZECINIE”

 

              W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Modernizację ulicy Płockiej na osiedlu Gumieńce w Szczecinie”  przyjęto ofertę nr 2  firmy:

 

ELBUD Usługi Ogólnobudowlane

Elżbieta Tomasiak ,

74-101 Gryfino, ul. Krasińskiego 96/8

 

za  kwotę  1 283 134,80     (z podatkiem VAT),

termin realizacji zadania  - 10 miesięcy od podpisania umowy

okres rękojmii 36 miesięcy.

 

Powyższa oferta uzyskała najwyższą ilość pkt w kryterium cena - 600 pkt.

 

Jednocześnie   informujemy, że  pozostałe oferty uzyskały następującą punktację:

 

1. Oferta nr 4 firmy : INSMONT  Sp. z o.o., 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 5 uzyskała 396 pkt.

 

2.Oferta nr 7 firmy: „STRABAG” Sp. z oo., 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 7 uzyskała 570 pkt.

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

 

W dniu 10.12.2007 r. podpisano umowę z firmą:

ELBUD Usługi Ogólnobudowlane

Elżbieta Tomasiak ,

74-101 Gryfino, ul. Krasińskiego 96/8


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/10/03
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin