Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77317851

Aktualna strona: 1083901

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania Obwodnicy Śródmiejskiej z ul. Krasińskiego w Szczecinie


Sprawa Nr:  63/D/PN/06                                                                            

Gmina Miasto Szczecin

                                                Wydział Inwestycji Miejskich

                                            Pl. Armii Krajowej nr 1 , 70-456 Szczecin

na podstawie Ustawy z dn 29.01.04r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 ) zwanej dalej ustawą

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 euro na

     „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania Obwodnicy Śródmiejskiej z ul. Krasińskiego w Szczecinie”.

         

     1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  będzie zamieszczona na stronie internetowej:   http://bip.um.szczecin.pl 

Ponadto siwz  można uzyskać w Wydziale Inwestycji  Miejskich w pok. Nr 150E (1112)-  Jadwiga Kment ,  tel. nr 091 42-45-479 ,  w godz. 9.00 ÷ 12.00.

          2. Przedmiot zamówienia. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:

a)    Wtórnik geodezyjny.

b)    Projekt  zagospodarowania  terenu.

c)    Projekty budowlane i wykonawcze branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej.  

d)    Dokumentacja geologiczna.

e)    Inwentaryzacja zieleni.

f)     Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie.

g)    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.                 

h)    Opracowania dot. oddziaływania inwestycji na środowisko

i)      Projekt regulacji terenowo-prawnych

             j)   Dostarczenie dokumentacji w wersji pisemnej i wersji elektronicznej.

    3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub ofert częściowych.

    4. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

a) Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia inwestycyjnego w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,

b) Przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej – w terminie nie dłuższym niż 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

     5. Warunki udziału w postępowaniu . 

        W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na         podstawie art. 24 ustawy i spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy , którzy wykażą:          

-          iż dysponują minimum po jednej osobie posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do projektowania: w specjalności drogowej , w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wod.-kan. oraz , że osoby te przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego;

-          iż wykonali w okresie ostatnich trzech lat minimum dwie prace projektowe podobne do przedmiotu zamówienia tj. opracowali dokumentację projektową budowy, przebudowy  drogi lub skrzyżowania wraz z sieciami infrastruktury technicznej, oraz dokumenty potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie (np. referencje).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożonych przez wykonawców oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.

6. Kryterium oceny ofert:  cena -  100 %

7. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:  Urząd Miasta Sz-n, Wydział Inwestycji Miejskich

-            składanie ofert:  do dnia    14.   12. 2006r.  do godz. 10:30 ., pok. Nr 1137

-     otwarcie ofert:       dnia       14.  12. 2006r. ,  o  godz. 11:00. , pok. Nr 151

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.                                                                       

                           

 

 

               Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich

                        mgr inż. Tadeusz Żabiński

    

SIWZ

zalacznik nr 1-  oferta cenowa

zalacznik nr 2 - oswiadczenie

zalacznik nr 3 - wykaz osob

zalacznik nr 4 - wykaz prac

zalacznik nr 5 - wzor umowy

zalacznik nr 6 -pismo

zalacznik nr 7-1 -decyzja opis 

zalacznik nr 7-2 - decyzja mapa

zalacznik nr 8-1 -koncepcja mapa            zalacznik nr 8-2 koncepcja opis

zalacznik nr 9-1 projekt opis        zalacznik nr 9-2 -  projekt mapa        zalacznik nr 9-3 - projekt mapa

 Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Wybrano oferte firmy

"BUDMAN" Pracownia Projektowa

ul. Czorsztyńska 39A/3

71-201 Szczecin

za kwote brutto 115.900,00 zł (slownie: sto pietnascie tysiecy dziewiecset zlotych)


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/12/29
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin