Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy Nieruchomości Gminy Miasto Szczecin

wykaz nr 183/2008 sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz nierucomosći położonej przy ul. Jarząbków 20,20a

 
Oświadczenie Woli Nr 221/WGN/08
złożone w imieniu Gminy Miasto Szczecin
w dniu    22.02.2008 r.
                                               
WYKAZ Nr 183/2008
 
Gminna nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Jarząbków 20,20a w Szczecinie, celem poprawienia warunków jej zagospodarowania.
Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od 25.02.2008 r. do 17.03.2008 r.

 
Lp
 
Położenie nieruchomości gruntowej
 
Nr ew. nieruchomości gruntowej
 
Nr Kw.
 
Nr obr.
 
Pow.
w m2
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
 
 
Cena   nieruchomości gruntowej
w zł.
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
Śpiewna
 
 
 
20
 
 
Brak
 
 
4090
 
 
169
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca
z dopuszczeniem usług.
Powiększenie nieruchomości przyległej położonej przy ul. Jarząbków 20,20a
 
 
25.000,00 zł
 

 
Pozostałe warunki:
 
  1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535), przedmiotowa nieruchomość zwolniona jest od podatku VAT.
  2. Cena netto nieruchomości gruntowej w kwocie 25.000,00 zł płatna nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
  3. Nabywca nieruchomości gruntowej:
a)      zapewni właścicielom sieci przebiegających prze działkę, swobodny dostęp do sieci w celu ich konserwacji, eksploatacji, usuwania awarii, wymiany
i modernizacji,
b)     przejmuje obowiązek usunięcia z gruntu bezumownych użytkowników.
  1. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi strona nabywająca nieruchomość gruntową.
 
UWAGA:
 
1.       Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek
w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. 238, II piętro, prawe skrzydło.
 
 
IV
udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, wytworzono: 2008/02/26, odpowiedzialny/a: Grzegorz Janowski, wprowadził/a: Iwona Łubian, dnia: 2008/02/26 11:57:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łubian 2008/02/26 11:57:18 nowa pozycja