Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy Nieruchomości Gminy Miasto Szczecin

wykaz nr 503/2011 dotyczy przeniesienia własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bryczkowskiego

 Uchwala Nr XLI/521/97                                                                                          Oświadczenie Woli  Nr  615/WGN/11

 Rady Miasta Szczecina                                                                                     złożone w imieniu Gminy Miasto Szczecin

 z dnia 29 grudnia 1997r.                                                                                              w dniu  28 czerwca 2011r.

         ze zmianami                                                                                                                                                           

 

                                                                              WYKAZ    nr 503/2011

 

Dotyczy  przeniesienia własności   zabudowanej nieruchomości  gruntowej  stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin położonej Szczecinie  przy ul. Bryczkowskiego na rzeczdzierżawcy gruntu

 

                 Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 3 tygodni

 

tj. od 04.07.2011 r.   do 21.07.2011 r.

 

 

 

Adres nieruchomości

 

nr działki,

nr obrębu,

Księga wieczysta

 

pow. w m2

 

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Cena  zabudowanej nieruchomości gruntowej

 

ul. Bryczkowskiego

 

 

 100/2

obr. 4010

Dąbie

KW 

SZ1S/00202225/1

 

 

1275

 

 

 

 

 

Istniejące zagospodarowanie – zabudowa mieszkaniowa

 

 

 757 100,00 zł

 

 

 

Pozostałe warunki:

  1. Cena za zabudowaną  nieruchomość  gruntową płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.
  2. Nieruchomość  zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z przepisami  ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz .U. Nr 54, poz.535 ze zmianami).
  3. Na poczet  zapłaty ceny za zabudowę  zlokalizowaną na działce nr 100/2 , zalicza się nakłady dzierżawcy poniesione na zabudowę wzniesioną na przedmiotowej działce, w wysokości 624 000,00 zł.

4.  Nabywca nieruchomości gruntowej:

  1. zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę swobodny dostęp do sieci w celu ich konserwacji eksploatacji, usuwania awarii, wymiany i modernizacji,
  2. w przypadku  kolizji  z  planowaną  inwestycją  przełoży  sieci uzbrojenia na własny koszt   w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci.

5.  Dostęp działki 100/2 do drogi publicznej zapewniony zostanie w formie służebności gruntowej przechodu i przejazdu , która 
      zostanie ustanowiona na działkach nr 100/22 i 100/23 z obr. 4010.

6.  Wynagrodzenie za służebność gruntową wynosi  930,00 zł + 23 % podatku VAT.

7.   Obowiązki wynikające z urządzenia lub utrzymania urządzeń niezbędnych do prawidłowego korzystania  z ustanowionej na
   działkach 100/22 i 100/23 służebności, obciążać będą solidarnie wszystkich każdorazowych właścicieli nieruchomości gruntowej,
    na rzecz której służebność została ustanowiona, a powstałe z tego  tytułu ciężary i koszty dzielone będą proporcjonalnie pomiędzy 
    nimi

8.  Opłaty notarialne  i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 UWAGI:

1.  Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności   przed dniem  05.12.1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje  roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami lub  odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo  w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w  terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

2. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta  w Wydziale  Gospodarki  Nieruchomościami pok. 221.II piętro, prawe skrzydło.

 

 

IV
udostępnił: WGN, wytworzono: 2011/07/04, odpowiedzialny/a: Grzegorz Jankowski, wprowadził/a: Marzena Kaźmierska, dnia: 2011/07/04 10:43:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Kaźmierska 2011/07/04 10:43:31 nowa pozycja