Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy Nieruchomości Gminy Miasto Szczecin

Wykaz nr 580/2011 w sprawie przeniesienia włąsnosci nieruchomosc i połozonej przy ul. Goleniowskiej 65 na rzecz dzierżawcy gruntu

Uchwala Nr  XLI/ 521/97                                                                                                 Oświadczenie Woli  Nr 754/WGN/2011

Rady Miasta Szczecin                                                                                                       złożone w imieniu Gminy Miasto Szczecin

z dnia  29 grudnia 1997r.                                                                                                               w dniu  22  lipca 2011r.

ze zmianami                                                                                                                                                                    

 

                                                                              WYKAZ    nr 580/2011

 

Dotyczy  przeniesienia własności   zabudowanej nieruchomości  gruntowej  stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie  przy ul. Goleniowskiej 64k na rzecz dzierżawcy gruntu

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 3 tygodni

tj.   od  25.07.2011 r.    do  15.08. 2011 r.

 

 

 

 

Adres nieruchomości

 

 

nr działki,

nr obrębu,

Księga wieczysta

 

 

pow.

w m2

 

 

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

   

 

Wynagrodzenie za zabudowaną nieruchomość gruntową

 

 

ul. Goleniowska nr 64k

 

dz. nr  39/14

obr. 4030

Dąbie

KW SZ1S/00204965/4

 

 933

 

 

Istniejące zagospodarowanie -

zabudowa mieszkaniowa

 

820 142,00 zł

 

 

Pozostałe warunki:

 1. Wynagrodzenie za zabudowaną  nieruchomość  gruntową płatne jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.
 2. Nieruchomość  zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z przepisami  ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz .U. Nr 54, poz.535 ze zmianami).
 3. Na poczet zapłaty wynagrodzenia za budynek mieszkalny zalicza się nakłady dzierżawcy poniesione na wybudowanie budynku wzniesionego na działce nr 39/14 w wysokości  623 932,00 zł.
 4.  Nabywca nieruchomości gruntowej:
  1. zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę swobodny dostęp do sieci w celu ich konserwacji eksploatacji, usuwania awarii, wymiany i modernizacji,
  2. w przypadku  kolizji  z  planowaną  inwestycją  przełoży  sieci uzbrojenia na własny koszt 
        w  uzgodnieniu z właścicielami tych sieci.
 5. Opłaty notarialne  i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

UWAGI:

1.  Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 05.12.1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

2. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale

Gospodarki Nieruchomościami pok. 221.II piętro, prawe skrzydło

 

  

IV
udostępnił: WGN, wytworzono: 2011/07/25, odpowiedzialny/a: Grzegorz Jankowski, wprowadził/a: Marzena Kaźmierska, dnia: 2011/07/25 12:10:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Kaźmierska 2011/07/25 12:10:32 nowa pozycja