Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy Nieruchomości Gminy Miasto Szczecin

Wykaz nr 81/2013 dot. Wierzbowej

Uchwala Nr XLI/521/97                                                                        Oświadczenie Woli  Nr  134 /WGN/2013

Rady Miasta Szczecin                                                                    złożone w imieniu Gminy Miasto Szczecin z dnia  29 grudnia 1997r.                                                                   w dniu  15 lutego  2013r.

                                                                                                                                          

                                                           WYKAZ    nr 81 /2013

Dotyczy przeniesienia własności zabudowanej nieruchomości  gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wierzbowej na rzecz dzierżawców gruntu 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 3 tygodni

tj.   od 18 lutego 2013 r.    do  11 marca 2013 r.

 

 

 

Adres nieruchomości

 

 

nr działki,

nr obrębu,

Księga wieczysta

 

 

pow.

w m2

 

 

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

   

 

Wynagrodzenie za zabudowaną nieruchomość gruntową

 

 

ul. Wierzbowa

 

dz. nr  1/11

obr. 2130

Pogodno

KW SZ1S/00190232/5

 

 177

 

 

Istniejące zagospodarowanie -

zabudowa socjalno-biurowa

 

197 009,00 zł

 

 

Pozostałe warunki:

 1. Wynagrodzenie za zabudowaną  nieruchomość  gruntową płatne jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.
 2. Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z przepisami  ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz .U. Nr 54, poz.535 ze zmianami).
 3. Na poczet zapłaty wynagrodzenia za budynek zalicza się nakłady dzierżawcy poniesione na wybudowanie budynku wzniesionego na działce nr 39/13 w wysokości  153 449,00 zł.
 4.  Nabywca nieruchomości gruntowej:
  1. zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę swobodny dostęp do sieci w celu ich konserwacji eksploatacji, usuwania awarii, wymiany i modernizacji,
  2. w przypadku  kolizji  z  planowaną  inwestycją  przełoży  sieci uzbrojenia na własny koszt 
        w  uzgodnieniu z właścicielami tych sieci.
 5. Opłaty notarialne  i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

UWAGI:

1.  Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 05.12.1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

2. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. 221.II piętro, prawe skrzydło.

Załączniki:

IV
udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościmi, wytworzono: 2013/02/18, odpowiedzialny/a: Małgorzata Waszak, wprowadził/a: Marzena Kaźmierska, dnia: 2013/02/18 09:05:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Kaźmierska 2013/02/18 09:05:28 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2013/02/18 08:59:08 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2013/02/18 08:50:54 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2013/02/18 08:48:51 nowa pozycja