Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy Nieruchomości Gminy Miasto Szczecin

Najem pomieszczeń w budynkach przeznaczonych do wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia położonych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 23/24, ul. Powstańców WLkp. 66/68 i al. W. Polskiego 72.

Gmina Miasto Szczecin

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Jednostka Budżetowa

z siedzibą w Szczecinie

przy ul. Czesława 9

 

 

działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecina Nr XLIII/842/05  z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Gminy Miasto Szczecin w celu wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia

 

ogłasza

przetarg pisemny na najem wolnych pomieszczeń

przeznaczonych do wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia w  budynkach położonych w Szczecinie przy

ul. Ku Słońcu 23/24, ul. Powstańców Wielkopolskich 66/68 i al. Wojska Polskiego 72

 

 

 1. Przedmiotem postępowania są nw. pomieszczenia:

 

Adres

umiejscowienie

nr pomieszczenia

powierzchnia m2

min. stawka czynszu zł/m2

 

ul. Ku Słońcu 23/24

pomieszczenie

piwnica

014

19,66

12,00

pomieszczenie

piwnica

019

29,53

12,00

 

ul. Powst. Wlkp. 66/68

pomieszczenie

piwnica

012

13,46

14,00

pomieszczenie

piwnica

013

13,46

14,00

pomieszczenie

piwnica

07

11,60

14,00

pomieszczenie

piwnica

035

14,47

14,00

pomieszczenie

piwnica

038

29,70

14,00

 

al. W. Polskiego 72

zespół

pomieszczeń

parter

 

8

23,40

21,50

8a

7,00

21,50

Razem:

30,40

 

 

 

6. dokumenty potwierdzające fakt zawarcia kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z jednostką ubezpieczenia albo promesę takiego kontraktu.

 1. Wizja lokalu jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem, odpowiednio dla nieruchomości:
  • przy ul. Powstańców Wlkp. 66/68 i ul. Ku Słońcu 23/24 – p. Mirela Góral, pod numerem 603 635 254,
  • przyal. Wojska Polskiego 72- p. Danutą Chrobak, pod numerem 603 635 255.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest posiadanie kontraktu z jednostką ubezpieczenia zdrowotnego bądź ubieganie się o zawarcie takiegokontraktu.
 3. Przetarg dojdzie do skutku, jeżeli zostanie złożona chociażby jedna oferta ze stawką czynszu za 1 m2wyższą od minimalnej, określonej w niniejszym ogłoszeniu.
 4. W przypadku wyboru oferty podmiotu ubiegającego się o zawarcie kontraktu z jednostką ubezpieczenia zdrowotnego zostanie udzielona promesa warunkowa. Zawarcie umowy najmu nastąpi pod warunkiem uzyskania kontraktu.
 5. Jeżeli na ten sam lokal zostaną złożone co najmniej dwie oferty konkurencyjne wybiera się ofertę, w której zaoferowano wyższą stawkę czynszu za 1 m2.
 6. Jeżeli na ten sam lokal zostaną złożone co najmniej dwie oferty konkurencyjne, w których zaoferowano takie same stawki czynszu za 1 m2, oferentów którzy złożyli oferty konkurencyjne wzywa się do niezwłocznego złożenia ofert uzupełniających.
 7. W sytuacji zaproponowania przez oferentów tej samej stawki czynszu za 1 m2przez podmiot, który ma zawarty kontrakt na świadczenie usług zdrowotnych oraz podmiot ubiegający się o kontrakt komisja przetargowa wybiera podmiot, który kontrakt już posiada.
 8. W toku przetargu przewodniczący komisji przetargowej może zwrócić się do oferenta o wyjaśnienie treści oferty oraz uzupełnienie wymaganych dokumentów, pod rygorem pozostawienia dokumentów bez rozpatrywania.
 9. O wyborze oferty niezwłocznie zostanie poinformowany oferent, którego ofertę wybrano, ze wskazaniem miejsca i terminu zawarcia umowy.
 10. Do kwoty czynszu doliczony będzie podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 11. Oferty należy składać w siedzibie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, w sekretariacie (pok. 24, II piętro) w terminie od 17 marca do 4 kwietnia 2011 r. do godz. 1100, w zamkniętej kopercie. Koperta musi zawierać opis: „Przetarg pisemny na najem wolnych pomieszczeń. Nie otwierać przed 04.04.2011  r., do godz. 1130.”
 12. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
 13. Oferta powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. oferowaną stawkę czynszu za 1 m2,
  5. dokumenty poświadczające uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r., Nr 91, poz. 408 z późn. zm.),
  6. dokumenty potwierdzające fakt zawarcia kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z jednostką  ubezpieczenia albo promesę takiego kontraktu,
  7. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  8. zaświadczenie o nadaniu NIP.
 14. Otwarcie ofert odbędzie się4 kwietnia 2011 r. o godz. 1130w siedzibie MJOG, przy ul. Czesława 9 w Szczecinie (Wydział Zarządzania Nieruchomościami, I piętro).
 15. Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
 16. Termin związania ofertą wynosi 21 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.
 17. Wyniki przetargu zostaną opublikowane w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert:
  1. na tablicy ogłoszeń MJOG,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
  3. na stronach internetowych Gminy Miasto Szczecin (www. szczecin.pl)
 18. Protokół z przeprowadzonego postępowania będzie jawny.
 19. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 091421 63 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecin, dnia 17 marca 2011 r.

IV
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2011/03/17, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Agata Czerkawska-Biel, dnia: 2011/03/17 10:11:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Czerkawska-Biel 2011/03/17 10:11:57 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2011/03/17 10:01:24 nowa pozycja