Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy Nieruchomości Gminy Miasto Szczecin

Wykaz Nr 556/2011 dot. nieruchomości przy ul. Ks. Anny 13a

 

Uchwała Nr XVIII/460/08

Rady Miasta Szczecin

                                                                                                                                              z dnia 28 stycznia 2008r.                                                                                         

Oświadczenie woli Nr  704/WGN/11

złożone w imieniu Gminy Miasto Szczecin

w dniu 13 lipca 2011r.

 

WYKAZ  nr  556/2011

 

Nieruchomości zabudowanej stacją transformatorowa położonej w Szczecinie

przy  ul. Księżnej Anny 13a  przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

w drodze bezprzetargowej.

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 3 tygodni

tj. od dnia 18 lipca 2011r.  do dnia 8 sierpnia 2011r.

 

 

 

Lp

 

Adres nieruchomości

Dz. nr

 

Pow.

w m²

Przeznaczenie

 

Cena nieruchomości

w zł.

 

Pierwsza opłata za grunt

 

Opłaty roczne

 

Obręb

Sposób zagospodarowania

 

 

1

 

ul. Księżnej Anny 13a

 

3/15

 

 

64

 

zabudowana  stacją transformatorową

 

 

9.300,00

 

25%

ceny nieruchomości

 

1%

ceny nieruchomości

Śródmieście - 118

 

Pozostałe warunki:

  1. Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od   towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
  2. Terminy wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej:

a)  pierwsza opłata oraz naliczony podatek VAT, płatne są później niż do dnia zawarcia  umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste w formie aktu notarialnego,

b) kolejne opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej naliczone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, płatne są przez 98 lat i wnoszone z góry do 31 marca każdego roku kalendarzowego,

c) wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.  Dostęp do drogi publicznej dla przedmiotowej nieruchomości zostanie zapewniony poprzez ustanowienie stosownej służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu.

4.   Nabywca nieruchomości gruntowej:

a) zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci w celu ich konserwacji eksploatacji, usuwania awarii, wymiany i modernizacji,

b) w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci uzbrojenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci,

c) przejmie obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników.

5.   Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi strona nabywająca nieruchomość gruntową.

 

UWAGA:

Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Roszczenia osób trzecich winny być złożone w Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. 221, prawe skrzydło.

IV
udostępnił: WGN, wytworzono: 2011/07/18, odpowiedzialny/a: Grzegorz Jankowski, wprowadził/a: Ałła Czeczel, dnia: 2011/07/18 11:46:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ałła Czeczel 2011/07/18 11:46:18 nowa pozycja