Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy Nieruchomości Gminy Miasto Szczecin

Wykaz nr 123/2010 dotyczący Maciejowickiej 36

Uchwala Nr XLIII/1097/10                                                                        Oświadczenie Woli Nr 170 /WGN/2010
    Rady Miasta Szczecin                                                                   złożone w imieniu Gminy Miasto Szczecin
 z dnia 25 stycznia 2010r.                                                                                   w dniu 19 lutego 2010r.
                                                                                                                                                            
 
                                                                              WYKAZ    nr 123/2010
 
Dotyczy zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy
ul. Maciejowickiej 36 przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy gruntu.
 
                 Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 3 tygodni
                             tj.   od  24 lutego 2010 r. 17  marca 2010 r.
 

 

 
 
Adres nieruchomości
 
 
nr działki,
nr obrębu,
Księga wieczysta
 
 
pow.
w m2
 
 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
   
 
Cena netto zabudowanej nieruchomości gruntowej
 
 
ul. Maciejowicka nr 36
 
dz. nr  141
obr. 4083
Dąbie
KW SZ1S/00185613/2
 
 914 m2
 
 
Istniejące zagospodarowanie -
budynek magazynowy
 
1 253 900, 00 zł
 
 
Pozostałe warunki:
1.    Cena za zabudowaną nieruchomość gruntową płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.
2.    Do ceny nieruchomości dolicza się podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz .U. Nr 54, poz.535 ze zmianami).
3.    Na poczet zapłaty ceny za budynek zalicza się nakłady dzierżawcy poniesione na wybudowanie budynków wzniesionych na działce nr 141 w wysokości  970 200,00 zł.
4.    Nabywca nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, eksploatacji, usuwania awarii, wymiany i modernizacji.
5.      Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 
UWAGI:
1. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności  
     przed dniem 05.12.1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje 
     roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub
    odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w
    terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale
    Gospodarki Nieruchomościami pok. 221.II piętro, prawe skrzydło
IV
udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2010/02/24, odpowiedzialny/a: Grzegorz Jankowski, wprowadził/a: Marzena Kaźmierska, dnia: 2010/02/24 11:29:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Kaźmierska 2010/02/24 11:29:23 nowa pozycja