Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67502916

Aktualna strona: 182347

Wydrukowano: 893

Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:WSS-IV.3.2016.WP
Nazwa zadania:program polityki zdrowotnej pn. Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych
Rodzaj zadania:konkurs ofert
Termin składania ofert:2016/07/20

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 ogłasza konkurs ofert nr WSS-IV.3.2016.WP na wybór realizatorazadania w zakresie promocji i profilaktyki zdrowiaprogram polityki zdrowotnej  pn. "Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych"

 

 1.Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie polityki zdrowotnej –   program zdrowotny pn. "Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci
w wieku 8   lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych"
zgodnie z warunkami   szczegółowymi konkursu wraz  z udzieleniem finansowania na jego realizację.

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 7ust.1, pkt 1, art. 8 ust.1 i art. 48, ust. 1, 3 i 5
oraz art.48b ust.1 - 4 i 6  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 581
z późn. zm.) oraz art.114 ust.1 pkt. 1 i art. 115 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

 1)Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Szczecin, Wydział Spraw Społecznych   Urzędu Miasta Szczecin  z  siedzibą  w  Szczecinie,  pl. Armii  Krajowej  1.

 2)Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze, o których mowa w art.4 ust.1  w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 r. (tekst jedn. Dz. U.
    z 2015 r. poz. 618  z póź. zm.).

 3) Czas realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do 30.11.2018 r. (3 lata)

 4)Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania   zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiące załącznik nr 1
   do niniejszego ogłoszenia.

 5)Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów    Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej1. Oferenci  zobowiązani są  do  ponumerowania    każdej strony  oferty  oraz  wymaganych   załączników. Oferta   musi   być   złożona      w  zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, numerem konkursu oraz napisem    „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji konkursowej”.

 6)Termin składania ofert upływa w dniu  20 lipca 2016 r.


Lista załączników:
  konkurs ofert nr WSS-IV.3.2016.WP na wybór realizatora zadania– program polityki zdrowotnej pn. Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych  [5.18 MB]  
  Załącznik nr 1 Szczegółowe warunki konkursu nr WSS-IV.3.2016.WP  [17 KB]  
  Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY _konkurs ofert WSS-IV.3.2016.WP  [16 KB]  
  Załącznik nr 3 FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ ORAZ SZCZEGÓŁÓW OFERTY  [16 KB]  
 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin