Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS/1/2020/P
Nazwa zadania:
Centrum Usług Społecznych
Rodzaj zadania:
Otwarty Wybór Partnera
Termin składania:
2020/02/07
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

OGŁASZA OTWARTY NABÓR PARTNERA

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20

„Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług”

Informacja na temat konkursu oraz Regulamin konkursu dostępne są na stronie:
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.08.00-ip.03-00-00120

 

I. Podstawa prawna

Art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

II. CEL PARTNERSTWA:

Wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a w przypadku uzyskania dofinansowania, wspólna realizacja projektu na terenie Gminy Miasto Szczecin, którego celem jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez Centrum usług społecznych, tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki Szczecina, przy wykorzystaniu Centrum usług społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej.

III. ZAKRES PARTNERSTWA:

Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów zostanie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który zostanie przygotowany wspólnie przez partnerów.

Oczekuje się, że partner wniesie niezbędny Know-How w zakresie projektowania i wdrażania narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie/dostarczanie usług społecznych użyteczności publicznej oraz wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu. Strony partnerstwa zawrą umowę partnerską, o której mowa w art. 33, ust. 5 ww. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERA:

Przy wyborze partnera ocenione zostanie:

 • zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;
 • deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;
 • doświadczenia w realizacji działań o podobnym charakterze.

Kryteria oceny partnera

a) Kryteria dostępu:

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które łącznie spełniają wymogi:

 1. Potrafią wykazać się doświadczeniem w zakresie projektowania i wdrażania narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie/dostarczanie usług społecznych użyteczności publicznej.
 2. Nie zalegają z uiszczaniem wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy podmiot uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 3. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych.
 4. Nie rozwiązano z nimi w trybie natychmiastowym umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z przyczyn leżących po jego stronie.
 5. Posiadają potencjał kadrowy, organizacyjny i finansowy umożliwiający realizację projektu w zakresie zadań partnera, potwierdzony udokumentowanymi obrotami podmiotu w wysokości co najmniej 950 000,00 zł, osiągniętymi w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.
 6. Deklarują uczestnictwo w realizacji projektu na wszystkich etapach.
 7. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. 

b) Kryteria dodatkowe:

1. Posiadanie doświadczenia:

a) w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 2 projektów w zakresie projektowania i wdrażania narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie/dostarczanie usług społecznych użyteczności publicznej – 5 pkt.

b) w realizacji (jako lider lub partner) projektu/projektów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie ostatnich 5 lat:

 • 1 projekt – 1 pkt.
 • 2 projekty i więcej – 5 pkt.

2. Przedstawi propozycję zadań / działań oraz koncepcję współpracy przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie w ramach  powyższego projektu - 20 pkt.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):

 1. Oferta partnera –złożona w oryginale i podpisana przez upoważnione osoby.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru.
 3. Statut podmiotu.
 4. Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 5. Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków.
 6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób zarządzających podmiotem nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 7. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych. Przykładowe formy wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej to: weksel, poręczenie bankowe, gwarancja ubezpieczeniowe, gwarancja bankowa, zastaw rejestrowy.
 8. Inne dokumenty potwierdzające realizację wymagań zawartych w ogłoszeniu i potwierdzające wypełnienie kryteriów oceny ofert.

VI. SPOSÓB WYBORU PARTNERA

Spośród złożonych ofert wybrana zostanie ta, która spełni wszystkie wymogi formalne i uzyska najwyższą sumę punktów ze wszystkich kryteriów postępowania, przyznanych przez członków Komisji Konkursowej powołanej przez Prezydenta Miasta Szczecin. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera do projektu z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą liczbą punktów. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, zgodnej z regulaminem konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, która określi m.in.:

 • prawa i obowiązki stron;
 • zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie;
 • sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów;
 • sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

VII. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej, według załączonego wzoru.

2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).

4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).

5. Ofertę wraz z załącznikami w formie pisemnej należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście (Kancelaria BOI - sala 62) lub listownie na adres:

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Spraw Społecznych
70-456 Szczecin, plac Armii Krajowej 1,

 z adnotacją: „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA PO WER 2020. Nie otwierać”

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 lutego 2020 roku, w godzinach urzędowania Urzędu Miasta. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia oraz oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.

VIII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

 1. Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu, podmioty, które wezmą w nim udział, będą miały możliwość wniesienia odwołania na adres składania ofert, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
 2. Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.
 3. Odwołania rozpatruje Prezydent Miasta Szczecin, a rozstrzygnięcie jest ostateczne.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, lista wyłonionych partnerów zostanie zaktualizowana, a informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.


IX. DODATKOWE INFORMACJE:

 1. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała drugą w kolejności najwyższą liczbę punktów.
 2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji partnerstwa, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów, jaki i do unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo rozwiązania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wyłonienie partnera nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, w chwili ogłaszania konkursu, ogłaszający konkurs może unieważnić postępowanie konkursowe.
 4. Ogłaszający konkurs może odstąpić od podpisania umowy partnerskiej, jeżeli środki z Unii Europejskiej, które ogłaszający konkurs zamierzał uzyskać na realizację projektu partnerskiego, zgodnie z celem partnerstwa, nie zostały mu przyznane.
 5. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru oraz zmiany treści niniejszego ogłoszenia bez podawania przyczyny.
 6. Osoba do kontaktu w sprawie naboru: Marcin Kowalski

tel. 91 42 45 672; e-mail: mkowalski@um.szczecin.pl.


Załączniki:

udostępnił: WSS UM Szczecin, wytworzono: 2020/01/17, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Radosław Falkiewicz-Szult, dnia: 2020/01/17 16:06:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Radosław Falkiewicz-Szult 2020/01/17 16:06:32 nowa pozycja