Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-I.1.2020.WP
Nazwa zadania:
wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia - program polityki zdrowotnej pn: " Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie"
Rodzaj zadania:
konkurs ofert na wybór realizatora zadania
Termin składania:
2020/07/09
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza  konkurs ofert  nr  WSS-I.1.2020.WP  na  wybór  realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie  i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie” w 2020 roku, zwanego dalej ,,Programem”.

 

1.Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”,
w 2020 roku (tj. urodzeni do końca1955 roku i zameldowani w Szczecinie) zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu wraz z udzieleniem finansowania na jego realizację.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.poz. 713), art. 7 ust.1, pkt 1, art. 8 ust.1 i art. 48, ust. 1,3 - 5  oraz art. 48b ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z póź. zm.) oraz art.114 ust.1 pkt 1 i art. 115 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 295 z póź. zm.).

 

1).Zadanie: szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia  zameldowanych  w  Szczecinie,  w  2020 roku  (tj. urodzeni do końca 1955 roku i zameldowani w Szczecinie).

 

2).Organizatorem konkursu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu  Miasta  Szczecin,  z  siedzibą  przy  pl. Armii  Krajowej  1 w  Szczecinie.

 

2. Adresaci Konkursu Udział   w  postępowaniu  mogą  brać  podmioty  lecznicze w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  r. o   działalności  leczniczej  - Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które mają  umowę
z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia i spełniają wymogi  do szczepień) oraz  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą  obejmującą   przedmiot  postępowania.

 

3.Beneficjenci programu:

Mieszkańcy Szczecina  w wieku 65 lat i powyżej i  zameldowani  w Szczecinie  (tj. urodzeni  do  końca  1955 roku).

 

4.Czas realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do 30.11.2020 r.

                                                                                                                                                                            5.Wykaz zadań i zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiące załącznik nr 1 (Szczegółowe warunki konkursu)  do niniejszego  ogłoszenia.

 

6. Termin i sposób składania ofert:
kompletne  oferty wraz  z  załącznikami,  należy   składać  w   nieprzekraczalnym  terminie do dnia 9 lipca2020 r. 
w   Kancelarii   Poczty  .w   Biurze   Obsługi   Interesantów . Urzędu  .Miasta  Szczecin . przy. pl. Armii  .Krajowej  1
w  Szczecinie,  pokój   62  lub  przesłać  drogą  pocztową  na  ww. adres  (o terminie  wpływu  nie  decyduje    data  stempla  pocztowego, lecz  data   wpływu oferty  w terminie do dnia 9 lipca2020 r. 
Oferta  musi być złożona  w  zamkniętej  kopercie, opatrzonej  pieczątką  oferenta, nazwą i numerem postępowania  (konkurs  ofert  nr WSS.I.1.2020.WP   oraz  napisem  „Otwarcie  kopert  tylko  w obecności  komisji   konkursowej”.
Oferenci  zobowiązani są  do ponumerowania  każdej  strony  oferty  i  wymaganych   załączników   oraz opatrzone  podpisem   i    pieczątką   osób    uprawnionych    do    reprezentacji    oferenta.   Uprawnienie    to    powinno    być   udokumentowane stosowną Uchwałą lub upoważnieniem właściwego  organu  lub  opisem  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym.

 

 

 Do oferty należy  dołączyć następujące załączniki:
   1)Formularz  zgłoszeniowy  będący załącznikiem  nr  2 do niniejszego ogłoszenia wraz   z   dołączonymi  kopiami
      dokumentów:

 a) wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;

 b) wypis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  wydruk  z  Centralnej   Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności
         Gospodarczej;
    c) statut oferenta,
    d) decyzję w sprawie nadania numeru NIP (jeżeli został nadany);
    e) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
    f) polisa  ubezpieczeniowa  od  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody wyrządzone w  związku  z  udzielaniem
       świadczeń zdrowotnych  ważna  w okresie  wykonywania umowy  bądź  zobowiązanie oferenta  do  zawarcia
       umowy  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  lub  jej   przedłużenia,   w   przypadku   gdy    termin
      ubezpieczenia  wygasa  w  trakcie  wykonywania  umowy.
2) Formularz kalkulacji cenowej będący załącznikiem nr 3  do niniejszego ogłoszenia.

3) Oświadczenia  dotyczące:

    a) zapoznania się z   treścią   ogłoszenia   i   szczegółowymi   warunkami   konkursu;
    b)liczby  i  kwalifikacji  zawodowych  osób  udzielających  świadczeń  określonych  w ramach zadania objętego
        postępowaniem  konkursowym;
    c) spełnienia  wszystkich  wymogów  lokalowych  wyposażenia niezbędnego  do realizacji  Programu  zgodnie
        z wymaganiami ustawowymi;

    d)spełnienia wszystkich  wymagań  zawartych w szczegółowych  warunkach konkursu;           

    e)zgodności danych zawartych w formularzu ofertowym ze stanem faktycznym i prawnym;          

    f)podpisania umów o współpracy z podwykonawcami  zadania;
    g) potwierdzenia  faktu, że   świadczenia  zdrowotne  będące   przedmiotem konkursu   nie  będą finansowane
        przez  Narodowy Fundusz  Zdrowia   w ramach zakupu szczepionki (recepta);   

 h)oświadczenia, że zaoferowana  szczepionka  przeciw  grypie  jest  aktualna  w  sezonie   epidemiologicznym
       2020/2021  posiada  ważne  pozwolenie  na  dopuszczenie  jej  do  obrotu  na   terenie  RP   lub  pozwolenie
       wydane  przez  Radę  UE  lub  Komisję  Europejską zgodnie z  art. 3  ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  6 września
       2001 r. Prawo  Farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z poźn. zm.);

 i)informacji pobrania oświadczeń od wszystkich osób, które zostały opisane  w  ofercie  w przedmiocie: zgody
      na przetwarzanie danych osobowych i na wycofanie tych  zgód.

 j)oświadczenie o sposobie rozliczania (podmiot jest/ nie jest  podatnikiem podatku VAT);
   k)oświadczenie o niezaleganiu z należnościami względem ZUS, urzędu skarbowego i Gminy Miasto Szczecin.
 
4). Opis  sposobu realizacji  zadania zgodnie  ze szczegółowymi  warunkami  konkursu  wraz  z  harmonogramem
     pracy    wskazującym  dni   i   godziny   i  miejsce,  w  których realizowany   będzie  Program   (z zachowaniem
     wszelkich zasad bezpieczeństwa w czasie   pandemii COVID-19).
7. Oferty nie  spełniające wymogów określonych  w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą  rozpatrywane.


Dopuszcza się  oferty  zawierające  drobne  uchybienia  formalne   pod   warunkiem   ich  uzupełnienia w terminie do następnego dnia po powiadomieniu o niekompletności  oferty.

 

8. Termin, tryb  i  kryteria  rozpatrywania  ofert. Rozstrzygnięcie   ofert  nastąpi   w   terminie 1  miesiąca  od  daty
      zakończenia składania ofert.  Złożone  w  konkursie oferty przekazywane są do Wydziału Spraw Społecznych,
      następnie   kierowane   są   pod   obrady  Komisji  Konkursowej.  Komisja   po  dokonaniu  oceny    ofert   pod
      względem  formalnym, zgodnie  z  przytoczonymi  niżej   kryteriami  wybierze  najlepsze  oferty.
     

9. Ocena ofert konkursowych dokonywana będzie wg następujących kryteriów:

 

 

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów
do uzyskania

                  1

Planowana liczba osób objętych programem bezpłatnych szczepień przeciwko grypie

0 – 20 pkt.

2

Cena jednostkowa szczepienia przeciwko grypie, w tym: zakupu preparatu szczepionkowego, przeprowadzenia badania lekarskiego kwalifikującego do  szczepienia  i usługi szczepienia 

0 – 20pkt.

3

Liczba zadeklarowanych  mieszkańców  zameldowanych w Szczecinie (urodzonych  do końca 1955 r.) do lekarza/lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w poszczególnych POZ-ach wskazanych w ofercie

0 – 20pkt.

4

Proponowane działania w ramach akcji  informacyjno-edukacyjnej  i zapraszania pacjentów w ramach realizacji Programu

0 – 20pkt.

                5

Posiadane zasoby  kadrowe, które zostaną wykorzystane do realizacji  Programu

0 – 20 pkt.

 

Maksymalna ilość punktów, które może przyznać Komisja Konkursowa jednej z ofert wynosi 100 pkt.

 

9. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego  i  jego wyniku  odbędzie  się   poprzez   umieszczenie    informacji    w   Urzędzie   Miasta    Szczecin    na    stronie   internetowej    w    Biuletynie   Informacji   Publicznej   http://bip.um.szczecin.pl  

 

10. Prezydent   Miasta  Szczecin  zastrzega   sobie  prawo  bez  podania  przyczyny   do   przesunięcia    terminu   składania    ofert,   odwołania   konkursu,  zamknięcia   konkursu   bez   wyboru  oferty   oraz  nie  rozstrzygnięcia konkursu.

 

11. W  toku  dokonywania   oceny  prawidłowości    formalnej   złożonych  ofert,  Komisja  Konkursowa może zażądać udzielenia  przez oferentów wyjaśnień dotyczących zawartości  złożonych  przez  nich  ofert.

12.Prezydent Miasta Szczecin ma prawo do wyboru więcej niż jednej oferty.

 

13.Złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za spełniającą kryteria nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości o którą występuje podmiot.

 

14.Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

 

15.Podmiot,którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony pisemnie o wysokości przyznanych środków finansowych na realizację zadania.

 

16.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zwartej pomiędzy Gminą  Miasto Szczecin, a wyłonionym w drodze postępowania konkursowego Oferentem.

 

17.Do  postępowania  konkursowego  stosuje  się  przepisy  ustawy  z  dnia  27  sierpnia 2004 r. o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  (Dz. U.  z 2019r. r. poz. 1373 z późn. zm.).

 

18.W  zakresie   nieuregulowanym w ustawie, o  której   mowa  w  ust. 17, do   trybu  przeprowadzenia  konkursu  ofert   i  zawarcia  umów   na   realizację   programu   polityki   zdrowotnej   stosuje    się    odpowiednio   przepisy   Kodeksu cywilnego.

 

19.Warunkiem  przekazania   środków   finansowych jest   zawarcie   umowy pomiędzy  Gminą Miasto   Szczecin,  
 a   Podmiotem  oraz   przedstawienie    sprawozdania   merytoryczno – finansowego  z   wykonania     Programu
(co stanowi ramowy wzór umowy, w tym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia).
 

20.Realizator  zadania  ponosi  odpowiedzialność  za ewentualne  szkody wyrządzone przy realizacji  programu, w tym również za szkody wyrządzone przez   podwykonawców.

 

21.Wysokość  środków finansowych przeznaczona   ze  strony  Urzędu  Miasta  Szczecin na  realizację  całego  zadania (programu) w  2020 roku wynosi   400 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: czterysta tysięcy złotych).

 

22.Osobą uprawnioną do  kontaktów z  oferentami  oraz do udzielania szczegółowych  informacji   w  przedmiocie
postępowania   konkursowego  jest  p. Wioletta  Perzyńska   Główny  Specjalista  w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin,  pok.336 B,  tel. 91 4245 674,  e-mail:wperzyn@um.szczecin.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

do ogłoszenia  o  konkursie nr WSS-I.1.2020.WP  na  realizację zadania – program polityki zdrowotnej  pn.
”Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”, w 2020 roku.

Szczegółowe warunki konkursu

 1. Nazwa zadania: Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 rok życia zameldowanych w Szczecinie”, w 2020 roku.
 2. Cel   zadania:   zwiększenie   dostępności    do   szczepień    przeciw   grypie   i   zwiększenie   liczby   osób zaszczepionych   przeciwko    grypie   wśród   populacji   objętej  programem,   a  tym samym  zapobieganie zachorowaniom  na  grypę  i  występowania   powikłań  pogrypowych.
   
 3. Realizator:  Realizatorem   zadania   może   być   podmiot   leczniczy  w   rozumieniu  ustawy  o  działalności
  leczniczej   z  dnia  15    kwietnia  2011 r., prowadzący    działalność    w    ramach     Podstawowej   Opieki Zdrowotnejna  terenie  Szczecina  oraz  spełnia  wszelkie  warunki  określone w  ogłoszeniu  o  konkursie.
   
 4. Realizator  Programu zatrudnia na   zasadzie  umowy cywilnoprawnej wykwalifikowany   personel medyczny  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  dla  podmiotów  leczniczych.
   
 5. Dopuszcza się realizację zadania z udziałem podwykonawców, lecz Realizator zadania również musi brać czynny udział w wykonaniu zadań określonych w pkt. 9 niniejszych warunków szczegółowych konkursu. Organizator  konkursu  ma  Prawo  zażądać  wglądu  w umowy o współpracy z podwykonawcami.
   
 6. Miejsce realizacji zadania : Gmina Miasto Szczecin.
   
 7. Dostępność  do  bezpłatnych  szczepień  przeciwko  grypie:  nie  mniej  niż  5  dni  w  tygodniu, przynajmniej w  trzech  dniach tygodnia  możliwość  wykonania  lekarskiego   badania  kwalifikującego  do  zaszczepienia i szczepienia do godz. 18.00.
   
 8. Adresatami  zadania  są mieszkańcy Szczecina osoby po 65 roku życia posiadający zameldowanie stałe lub czasowe  na  terenie  miasta Szczecina  (tj.: mieszkańcy  Szczecina   urodzeni   do   końca  1955  roku            i   zameldowani   w   Szczecinie).  W   Programie    będą    uczestniczyć    mieszkańcy     miasta   Szczecina
  spełniający  kryteria  udziału  w  programie,  którzy  zgłoszą  się  do  realizatora  Programu, wyrażą  pisemną zgodę    na   udział    w    Programie,   okażą    dowód   osobisty    celem   zakwalifikowania    do   Programu (zameldowanie   w  Szczecinie  i  wiek)   lub   pisemne   oświadczą,   iż    mają    zameldowanie   na   terenie Miasta Szczecina. Wszyscy  uczestnicy  Programu  wyrażą zgodę   na   przetwarzanie   danych  osobowych   takich jak: imię i nazwisko, pesel, miejsce zameldowania (zgodnie zgodnie z rozporządzeniem   parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób   fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)-zwanego dalej    RODO). 

9.   Zakres  zadania,  przeprowadzenie  programu  polityki  zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie i  jej powikłaniom
      dla osób w wieku 65 lat i powyżej  zameldowanych w  Szczecinie”, w 2020 roku”, należy  zapewnić wykonanie
      szczepień,  w tym:
1)  rozpowszechnienie informacji  o  programie na  stronie internetowej  oraz  siedzibie  realizatora  i   w  siedzibie
     podwykonawców w widocznym dla potencjalnych pacjentów miejscu (deklaracji pacjenta w POZ);
2)  przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, druków  oświadczeń  zgody  na  udział  w  Programie –
     z   jednoczesnym  zamieszczeniem   logo  Miasta  oraz   informacji,   że  ,,Program  polityki   zdrowotnej     pn.
     Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób  po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”, w 2020 roku,
     w  całości  finansowany jest przez  Gminę  Miasto  Szczecin”  wraz  z  ankietą   satysfakcji   z  udziału  seniora
     w Programie;
3)  zakup szczepionek przeciwko  grypie  na  sezon  epidemiologiczny  2020/2021 (czterowalentna  szczepionka
     przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana)  i  niezbędnych materiałów  medycznych do   wykonania  
     szczepienia;                                                                                                                       
4)  przeprowadzenie  lekarskiego    badania   kwalifikującego   do   szczepienia  w celu wykluczenia ewentualnych
      przeciwwskazań  do  szczepienia  po  uzyskaniu  pisemnej   zgody  beneficjenta   na  wykonanie  szczepienia
      (zgodnie   z   przepisami RODO);                                   
5)  wykonanie  szczepienia   preparatem    szczepionkowym  na   sezon   epidemiologiczny   2020/2021  zgodnie
     z  zaleceniami producenta   szczepionki;                                                                                               
6)  zapewnienie organizacji bezpłatnych   szczepień    w    zakresie  przedmiotu konkursu  (wyznaczenia punktów
     i  godzin  szczepień  -  przychodnia,    adres,  godziny,   telefon);     
7)   zapewnienie   warunków  lokalowych  zgodnie  z    obowiązującymi  przepisami   prawa  do  przeprowadzenia
     świadczeń   w   ramach   realizowanego   Programu   (Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  czerwca
     2012 r. w  sprawie  szczegółowych   wymagań,   jakim   powinny   odpowiadać   pomieszczenia   i   urządzenia
     podmiotu  wykonującego  działalność   leczniczą);
8)  zapewnienie   fachowego  personelu   medycznego   i   niemedycznego   na  potrzeby   Programu   w   każdej
     placówce  realizującej Program;                                                                                                  
9)  zapewnienie  jednorazowego  sprzętu  medycznego do wykonania szczepień   zgodnie  z  zasadami  aseptyki
     i  antyseptyki;                                                                                                                      
10)wskazanie  koordynatora   Programu  oraz   określenie  jego  zadań
11)prowadzenie  imiennego  wykazu  osób objętych szczepieniem zawierającego: imię i nazwisko, nr pesel, datę
     i miejsce szczepienia  (zgodnie   z   przepisami RODO);
12)określenie celów i zamierzonych działań w ramach realizacji  programu;
13)przeprowadzenie  medialnej  kampanii  informacyjnej  nt. Programu;
14)przeprowadzenie  akcji  informacyjno-edukacyjnej  adrowanej  do  beneficjentów  Programu;
15)zbieranie, opracowanie i  przetwarzanie danych  na   potrzeby  Programu   (zgodnie   z   przepisami RODO);       
16)prowadzenie rejestru  (wykazu) uczestników  Programu  i  dokumentacji   medycznej  związanej  z  realizacją
     Programu   (zgodnie   z   Dziennikiem  Urzędowym   Ministra   Zdrowia    Komunikat     Głównego  Inspektora
     Sanitarnego  z  dnia 16 października 2019r.  w  sprawie  Programu   Szczepień  Ochronnych  na  rok   2020)
     w formie   papierowej    i   elektronicznej     (w  edytowalnej   formie   Excel)   oraz   uzyskanie    zgody    osób
     zaszczepionych      na      przetwarzanie    danych    osobowych    związanych   z   realizacją   i  rozliczeniem
     Programu (zgodnie z przepisami RODO);                                                                                                                                  
17)zbieranie, opracowywanie,  przetwarzanie  i analiza danych,  w  tym danych wrażliwych(zgodnie z przepisami
     RODO);                 
18)przygotowanie dla Urzędu Miasta Szczecin  sprawozdania  merytoryczno - finansowego z  realizacji   zadania
     w formie pisemnej  i elektronicznej ( w edytowalnej  formie Excel);   

                                                                                                                           

10.   Czas realizacji zadania:
      1) realizacja programu z zakresu polityki zdrowotnej pn. ,,Zapobieganie grypie i jej  powikłaniom dla  osób  po  65
          roku  życia  zameldowanych  w Szczecinie”  rozpocznie  się  od daty  zawarcia  umowy  i  zakończy się  w dniu
          30.11.2020 r. lub w chwili  wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
      2) ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia prawidłowo  wystawionego rachunku
          lub  faktury  za  faktycznie  wykonane  szczepienia,  w  siedzibie  Zleceniodawcy, jednakże  nie  później  niż  do
          15 grudnia 2020 roku.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Załącznik nr 2


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

                                      - Informacje o Oferencie

 

do ogłoszenia o  konkursie nr WSS-I.1.2020.WP na realizację zadania program polityki zdrowotnej
pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”,
w 2020 roku.

 

1. Pełna nazwa podmiotu składającego ofertę:

.................................................................................................................................................................................
………………………………………...........................................................................................................................

      2.Dokładny adres:…………………………………………………………………..……..………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..………

ulica i numer                                  miejscowość                                       kod pocztowy        

 …………………………………………………………………………………………………………………………………
  Telefon                                            fax.                                                                   adres e-mail

3. Osoba prawnie upoważniona do reprezentowania Oferenta(funkcja w POZ):

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

4. Organ założycielskilub właściciel:

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

.................................................................................................................................................................................

6. NIP:      ................................................................................................................................................................

 

7. Regon:  .................................................................

 

8. Nazwa banku i rachunku bankowego:………………………………………………..……………………………..

 

9. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie złożonej oferty (imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail):

..................................................................................................................................................................................

 

10. Koordynator zadania (imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail):

  ..................................................................................................................................................................................

Zadania koordynatora: …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

11.Proponowany czas trwania umowy oraz rozpoczęcia i zakończenia szczepień …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

12. Miejsce  realizacji  planowanych  działań (nazwa,  adres i  telefon  kontaktowy  jednostki, dni i godziny realizacji zadania)

 

nazwa

adres

tel. kontaktowy

dni i godziny realizacji zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

13. Określenie składu i kwalifikacji zespołu osób realizujących  poszczególne  zadania w ramach Programu:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

 

14. Zakładane rezultaty realizacji  Programu:  …………………..….…………………………..………….……………
 ………………………………………………………………………………………………………………..…………………..    

 

 

15. Informacje o instytucjach współpracujących (nazwa i zasady współpracy):................................................
16. Planowane  działania informacyjno - promocyjne:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

17. Sposób zapraszania pacjentów do udziału w Programie.

 

Potwierdzam zgodność danych zawartych w  formularzu.

 

Oświadczenia:

1)Oświadczam, że wszystkie zawarte w niniejszym formularzu dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
2)Oświadczam, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, oferent, którego reprezentuję, nie będzie wykazywał do  rozliczenia  świadczeń  zdrowotnych, udzielonych  uczestnikom Programu  (pacjentom), które  są  jednocześnie  finansowane  z innych środków, w szczególności w ramach powszechnego ubezpieczenia finansowego.

 

 

 

 

 

.......................                                                 ……………...............................................

 data:                                                                    pieczątka  i podpis(y) osób  uprawnionych do
                                                                          reprezentacji oferenta, w przypadku oferty
                                                                          wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ

 

do ogłoszenia o  konkursie nr WSS-I.1.2020.WP na realizację zadania program polityki zdrowotnej pn.
„ Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych
 w Szczecinie”, w 2020 roku.

 1. Pełna nazwa Oferenta
  ………………………………………………………………………..……………………

        .................................................................................................................................

 1. Proponowana ilość osób objętych programem bezpłatnych szczepień przeciwko grypie:
  ..................................................................................     ..................................................................;
 2. Forma rekrutacji pacjentów do Programu:.....................................................................................;
 3. Nazwa preparatu szczepionkowego…………………………………………………………………………….., 
 4. Doświadczenie Oferenta  tak/nie (niepotrzebne skreślić) w realizacji zadań/świadczeń/ programów
  z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia - szczepienia ochronne  przeciwko grypie dla osób powyżej
  65 roku  życia (proszę podać liczbę odbiorców zadania)  …………………………

 

 1. Kalkulacja kosztów zadania:

 

6.1.Cena jednostkowa  szczepienia przeciwko  grypie: .....................zł brutto,  z rozbiciem na koszty:
      a) zakupu preparatu szczepionkowego:...........................zł brutto

      b) badania  lekarskiego kwalifikującego do szczepienia i prowadzenie dokumentacji medycznej 
          zgodnie z obowiązującymi przepisami:.................. zł brutto
     c)  usługi szczepienia i prowadzenie dokumentacji medycznej  zgodnie z obowiązującymi
          przepisami: .........................zł brutto.
      

 

      6.2. Koszt całkowity realizacji zadania (zł brutto ......................................
         

             (słownie złotych brutto:………………….……………………………………………

 

 Oświadczenia:

1)Oświadczam, że wszystkie zawarte w niniejszym formularzu dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
2)Oświadczam, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, oferent, którego reprezentuję, nie będzie wykazywał do  rozliczenia  świadczeń  zdrowotnych, udzielonych  uczestnikom Programu  (pacjentom), które  są  jednocześnie  finansowane  z innych środków, w szczególności w ramach powszechnego ubezpieczenia finansowego.

      

 

...........................................                              ...........................................................................................

          data:                                                   pieczątka  i podpis(y) osób  uprawnionych do reprezentacji
                                                                     Oferenta, w przypadku oferty wspólnej – podpis
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Załącznik nr 4
wzór umowy
 

 

Nr Centralnego Rejestru Umów............................................

                    zawarta w dniu …………………...…………..……2019 roku

pomiędzy:                                                                                                                                                    

Gminą Miasto Szczecin 

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP: 851-030-94-10                                                                                                                      
REGON: 811684232     
zwaną dalej w treści umowy ,,Zamawiającym”, reprezentowaną przez:   

 
……………………………………………………  – Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin

a                                                                                                                                              
…………………………………
ul. ……………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:…………………
NIP: ……………………….;                                                                                                                               REGON: …………………….;                                                                                                                                                                                  

reprezentowanym przez:

      

 ………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

 

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
art.48, ust.1 i art.48 b ust.1ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i otwartego konkursu ofert ,
nr WSS.I.1.2020.WP z dnia ……………….2020 r. strony umowy ustalają co następuje:

 

§ 1

1. Przedmiotem   umowy jest  realizacja  programu polityki  zdrowotnej pn. ,,Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku  życia zameldowanych  w Szczecinie” w 2020 roku  polegającego na wykonaniu  szczepień ochronnych   przeciwko   grypie   dla   mieszkańców  (………. osób)   powyżej   65  roku  życia  (tj.: urodzeni  do  końca 1955 roku  i  zameldowani  w  Szczecinie), zwanego dalej ,,Programem”.

2. Za   dzień   rozpoczęcia   realizacji   zadania   uważa   się  datę   podpisania   umowy,   a   zakończenia    dzień
    30 listopada 2020 r.
3. Zadanie    realizowane   będzie   zgodnie   z   przedstawioną  ofertą   oraz  obowiązującymi  przepisami prawa
    dotyczącymi wykonania świadczeń zdrowotnych.

§ 2

Koordynatorem zadania jest …………………………………………………….…………………………………………..

 

§ 3

1.Wykonawcazobowiązuje się na podstawie niniejszej umowy do:

a)Wykonania szczepień ochronnych przeciwko grypie  dla …….. mieszkańców Szczecina powyżej 65 roku życia (tj.: urodzeni do końca 1955 roku i zameldowani w Szczecinie), zgodnie  z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

b)promocji programu wśród  mieszkańców Szczecina  w wieku 65 lat i powyżej, spełniających kryteria.

c)zapraszania uprawnionych mieszkańców Szczecina do udziału w szczepieniach w ramach  realizacji programu, przeprowadzenia  we  własnym  zakresie  promocji  realizowanego programu z jednoczesnym zamieszczeniem znaku  identyfikującego  Gminę  Miasto  Szczecin (logo Urzędu Miasta)  oraz informacji, że ,,Program w całości finansowany   jest  ze  środków  Miasta Szczecin”. Ponadto  Pani/Pan   zobowiązana/y   jest   do  brania udziału
w zorganizowanych przez Zamawiającego w akcjach promocyjno - informacyjnych oraz konferencjach  prasowych dotyczących realizacji programu;

d)zakupu preparatów szczepionkowych przeciwko grypie …….. sztuk (…………………………………………...)
na sezon epidemiologiczny 2020/2021 zgodnie z obowiązującymi przepisami i ich przechowywania
w warunkach określonych przez producenta.

e)prowadzenia dokumentacji medycznej wykonywanych badań i szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami;

f)wykonania każdorazowo przed szczepieniem badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia.

g)wykonania   przedmiotu  umowy   przy   pomocy   wykwalifikowanej   kadry   posiadającej  niezbędną wiedzę
i doświadczenie  do  prawidłowego  wykonania  zadania  zgodnie  z  §  3 ust. 1umowy w odpowiednich warunkach lokalowych z wyposażeniem w sprzęt medyczny niezbędny do realizacji zadania  i utylizacji odpadów zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

h)przedłożenia  sprawozdania  końcowego  z  wykonania   zadania   z zakresu szczepień ochronnych  przeciwko  grypie  w  terminie do 15 grudnia 2020 roku,  co stanowi  załącznik nr 4 do niniejszej umowy;

i) kreowania  pozytywnego  wizerunku  Zamawiającego   w   sposób  uzgodniony    z    Zamawiającym   w   tym:

 1)informowania, że zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od  Zamawiającego ,,Program
 w całości finansowany jest ze środków  Miasta Szczecin”.  Informacja  na  ten  temat  powinna  się  znaleźć  we
 wszystkich materiałach,   publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach  publicznych
 dotyczących realizowanego zadania publicznego;

  2)umieszczania   logo    Zamawiającego,    na    wszystkich    materiałach,    w   szczególności    promocyjnych, informacyjnych,  szkoleniowych  i  edukacyjnych,  dotyczących   realizowanego    programu  oraz zakupionych rzeczach, o  ile  ich  wielkość  i  przeznaczenie   tego  nie  uniemożliwia,  proporcjonalnie do  wielkości  innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność;

  3)Logo oraz treść wymaganych informacji Zamawiający przekazuje Wykonawcy. Wszystkie elementy przekazów promocyjnych Zamawiający dostarczy Wykonawcy na nośniku elektronicznym CD lub pocztą elektroniczną, w uzgodnionym terminie, umożliwiającym oznakowanie materiałów promocyjnych                                  i informacyjnych;

   4)znakowanie przekazami promocyjnymi (logo, treść) Zamawiającego  oraz  akceptacja   powinny odbywać się zgodnie z procedurą udzielenia licencji /sublicencji na używanie  znaków towarowych  Gminy Miasto Szczecin dla  celów  niekomercyjnych  zawartą  w Zarządzeniu Prezydenta  Miasta Szczecin Nr 364/12  z dnia 30  lipca 2012 roku   dotyczącym  zasad  używania  w  obrocie  znaków  towarowych   identyfikujących  Gminę   Miasto Szczecin  (zm.  Zarządzenie   Prezydenta   Miasta  Szczecin  Nr 56/15 z dnia 18.02.2017r., Nr   122/17  z dnia
28 marca 2017 r. , Nr 208/17  z  dnia 19 maja 2017 r. oraz Nr 252/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.);

   5)wszystkie  materiały  reklamowe   wyprodukowane   przez  Wykonawcę   po   podpisaniu   niniejszej  umowy, oznakowane przekazem promocyjnym Zamawiającego oraz realizacja  działań promocyjno – informacyjnych, wymagają  akceptacji  wyznaczonych  pracowników   Biura  Prezydenta  Miasta w  Urzędzie  Miasta Szczecin.

2. Wykonawca  ponosi   wyłączną   odpowiedzialność   wobec  osób  trzecich  za  szkody  powstałe  w  związku
      z realizacją zadania.

3. Wykonawca zobowiązany  jest podać do publicznej wiadomości sposób rejestracji osób do szczepień, miejsce
      i godziny wykonania szczepień oraz do przestrzegania praw pacjenta.
4.Wszystkie   materiały  niezbędne  do  prawidłowej  realizacji  umowy,  w   tym  szczepionki  i  sprzęt medyczny
      Wykonawca dostarcza we własnym zakresie.
5.Wykonawca  zobowiązany   jest   do   posiadania   polisy OC  przez  cały  okres realizacji  umowyw zakresie
      ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody  wyrządzone  w  związku  z  udzielaniem  świadczeń. 
      Przypadku  gdy  okres  ważności  polisy,  o  której  mowa upływa  w  trakcie trwania umowy, Wykonawca jest
      zobowiązany przedstawić Zamawiającemu  nową polisę ubezpieczeniową w terminie 7 dni od dnia zawarcia
      nowej polisy.  
6. W zakresie  związanym  z  realizacją  programu, w tym z gromadzeniem,  przetwarzaniem   i  przekazywaniem
     danych  osobowych,  a   także   wprowadzaniem  ich  do   systemów    informatycznych, Wykonawca  odbiera
     stosowne  oświadczenia  o  zgodzie  na  gromadzenie,  przetwarzanie  i   przekazywanie  danych  osobowych,
     od osób,  których  dotyczą  te dane,  zgodnie  z  rozporządzeniem   parlamentu   Europejskiego  i   Rady (UE)
     2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób   fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
     osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich  danych   oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne
     rozporządzenie o ochronie danych osobowych)-zwanego dalej RODO. 

 

§ 4

Realizacja zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, przeprowadzona będzie
przez personel wskazany w ofercie od ….. września 2020 r. preparatem szczepionkowym
(…………………………………) na sezon 2020/2021  w poniższych placówkach:

 

 

LP

Nazwa

Adres

Tel. kontaktowy

Dni i godziny realizacji zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

1. Zamawiający z tytułu realizacji całego  przedmiotu  umowy, tj. wykonania …………..…  szczepień  ochronnych
    przeciw grypie u mieszkańców Szczecina powyżej 65 roku życia, zapłaci  kwotę …………………..…... zł brutto
    
(słownie: ……………………………………………………………………….. zł brutto).

2. Zamawiający zapłaciWykonawcy kwotę ……. zł brutto (słownie: ………
zł brutto), za udzielenie jednego pełnego świadczenia zdrowotnego tj. badania kwalifikującego  do szczepienia i szczepienia przeciw grypie preparatem szczepionkowym na sezon 2020/2021.  

3.Wynagrodzenie za wykonanie zadania przekazane zostanie w terminie 14 dni od daty otrzymania
      prawidłowo sporządzonego i zaakceptowanego przez Zamawiającego rachunku lubfaktury VAT  
      za faktycznie wykonane świadczenia medyczne i usługi wynikające z przedmiotu umowy
      oraz sprawozdania   częściowego, co stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy i listę osób zaszczepionych,
      co stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy (w formie papierowej  oraz w edytowalnym
      wedytowalnym zabezpieczonym hasłem zapisie elektronicznym   –CD w programie Excel,), z zastrzeżeniem,
      iż w przypadku, gdy liczba rzeczywiście wykonanych szczepień nie osiągnie liczby przewidzianej w § 3 ust. 1
      umowy, wynagrodzenie zostaniewypłacona  zgodnie z liczbą rzeczywiście wykonanych  szczepień i usług,
      na rachunek bankowy…….nr:………...................,nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
4. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia numeru umowy i liczby wykonanych szczepień, usług w treści
     rachunku lub faktury.

5. Wykonawca na swój koszt i ryzyko dokona zakupu szczepionki. W przypadku nie wykorzystania całości lub
     części zakupionych szczepionek, Wykonawca nie może domagać się od  Zamawiającego zwrotu kosztów ich
     zakupu.
6. Podstawą do przyjęcia rozliczenia przez Zamawiającego jest faktyczne wykonanie szczepienia i usług
     będących przedmiotem umowy. Wykonawcy nie  przysługuje wynagrodzenie, jeśli nie wykonał szczepień
     i usług związanych z realizacją umowy.

§ 6

1.  Zamawiający ma prawo żądać, aby Wykonawca w wyznaczonym terminie przedstawił  dodatkowe informacje i wyjaśnienia do przedkładanego sprawozdania.

2.  W przypadku nie przedłożenia sprawozdania i wyjaśnień, Zamawiający wzywa pisemnie Wykonawcę do ich złożenia.

3.   W przypadku  nie przedłożenia  sprawozdania  i wyjaśnień,  Zmawiający zwróci Wykonawcy  złożoną fakturę
      lub rachunek.

§ 7

1.  Wykonawca zobowiązany jest  do poddania się kontroli w zakresie   realizowanego  zadania  o  którym  mowa w § 1 umowy,   przeprowadzonej   przez Zamawiającego,   w   uzgodnionym  przez  obie  strony  terminie  lub  w  przypadku  braku uzgodnień  w  terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego, w  miejscu  jego realizacji. Kontrola  może  być  przeprowadzona  w toku realizacji Programu  lub po jego realizacji przez upoważnionych  pracowników Urzędu Miasta Szczecin z udostępnieniem pomieszczeń i sprzętu wykorzystanego  do  realizacji zadania.

2.   Z   przeprowadzonej    kontroli   kontrolujący   sporządzają   pisemny   protokół   w   dwóch    jednobrzmiących
      egzemplarzach.
3.   W  przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek  nieprawidłowości  kontrolowany ma  prawo do  złożenia  wyjaśnień
      w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu. Wyjaśnienia składane są  na piśmie.
4.   Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę  wyjaśnień.

 

§ 8

1. Strony zastrzegają wzajemne prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2.   W  przypadku  rozwiązania  umowy  Wykonawcy  przysługuje kwota za prawidłowo  i faktycznie zrealizowaną usługę do czasu rozwiązania umowy.

3.  W przypadku  realizacji  zadania  w  sposób  niezgodny  z  warunkami  niniejszej  umowy, Zamawiający  może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 9

1. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego  ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) nieterminowego  lub  nienależytego  wykonania   umowy,  w  szczególności   zmniejszenia zakresu rzeczowego
    realizowanego    zadania,   stwierdzonego  na  podstawie  wyników  kontroli   oraz  oceny  realizacji   wniosków
    i zaleceń pokontrolnych;

b) jeżeli  Wykonawca   odmówi     poddania   się   kontroli,   bądź   w   terminie  podanym przez  Zamawiającego
 
   nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  rozliczenia  umowy  w  terminie  7 dni od dnia wypowiedzenia umowy przez
    Zamawiającego.
3.Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu  karę umowną za opóźnienie w przekazaniu  sprawozdania końcowego
    w wysokości  0,1 %  z  wynagrodzenia, o którym  mowa  w  § 5 ust. 1 umowy  za  każdy  dzień  opóźnienia.
4. W przypadku  odstąpienia od umowy lub  rozwiązania umowy  przez Zamawiającego   z   przyczyn    leżących
   po stronie  Wykonawcy, Wykonawca  zapłaci  na  rzecz  Zamawiającego   karę  umowną  w  wysokości  10 %
   wartości umowy, o której  mowa w § 5 ust. 1 umowy.
5. Zamawiający  ma  prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego w sytuacji,  gdy wysokość kary umownej
    będzie niższa niż wysokość poniesionej szkody.

 

§ 10

1. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zamawiającego sprawozdania końcowego, 
o  którym  mowa w  §  3 ust. 1 pkt. h) umowy.

2. Uznanie wykonania umowy może również nastąpić po kontroli realizacji zadania w formie protokołu pokontrolnego bez uwag.

§ 11

Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. t.j. z 2019  r. poz. 1429) i podlega udostępnieniu  na zasadach i w trybie określonym w w/w ustawie.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

§ 14

Wszystkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego.

 

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 W imieniu Zamawiającego:                                                    W imieniu Wykonawcy:                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 Oferta ……………………………………………;
2. Załącznik nr 2 Sprawozdanie częściowe z realizacji umowy;
3. Załącznik nr 3 Lista osób zaszczepionych przeciwko grypie;                                                                   
4. Załącznik nr 4 Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jt. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1793 z późn. zm.)

 

 

 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2020/06/15, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Anna Lisica, dnia: 2020/06/16 14:53:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Lisica 2020/06/16 14:53:14 modyfikacja wartości
Anna Lisica 2020/06/15 14:56:21 nowa pozycja