Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy

Informacja o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ul. Wiosny Ludów w Szczecinie

WUiAB-V.670.2.2020.AD,UNP: 4340/WUiAB/-0/20                                 Szczecin, dnia 11.03.2020r.

  

INFORMACJA

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
i inwestycji towarzyszących

 

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U.2020.219 t.j.) Prezydent Miasta Szczecin informuje o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Wiosny Ludów w Szczecinie (działka nr 28 obr. 2035, część działki nr 22 obr. 2035, część działki nr 8/16 obr. 2035)w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131267.asp

Uwagi do wniosku można wnosić:

  • w postaci papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. 62, stanowisko 39, czynne: poniedziałek 7.30-15.30, wtorek-piątek 7.30-16.00 lub za pośrednictwem poczty na adres Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
  • w postaci elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019r. poz. 123 i 730) na adres: wuiab@um.szczecin.pl

w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie BIP, tj. do dnia 01.04.2020r.,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy oraz przedmiotu wniosku.

 

Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku zbierania danych osobowych zgodnie z art.13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.

Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin; telefon: 914245702; e-mail: iod@um.szczecin.pl

Informuję  o prawie żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym
w RODO.

Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin- Urzędu Miasta Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

IV
udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2020/03/11, odpowiedzialny/a: Aneta Dudaczyk, wprowadził/a: Aneta Dudaczyk, dnia: 2020/03/11 15:07:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Dudaczyk 2020/03/11 15:07:34 modyfikacja wartości
Aneta Dudaczyk 2020/03/11 14:37:05 nowa pozycja