Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75047948

Aktualna strona: 6236

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Teodora Axentowicza 15 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej


Rodzaj: Lokale

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków
oraz udziałem w nieruchomości gruntowej, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin 

Lp.

Położenie i opis lokalu

Nr działki

Obręb

Nr KW

Pow. lokalu

Pow.

działki

w m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania

Udział w częściach wspólnych budynku i w nieruchomości gruntowej

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1.

ul. Teodora Axentowicza 15/2
 
(I piętro)
 
Opis: trzy pokoje, kuchnia oraz pomieszczenia przynależne - piwnica o pow. 4,90 m2 i pomieszczenie gospodarcze o pow. 9,50 m2
nr dz.: 106
 
Obr. 3094
 
KW SZ1S/00001591/8

44,00

 

 

602

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług

zgodny z charakterem użytkowania

397/1000

114 900,00
(sto czternaście tysięcy dziewięćset złotych)
 
w tym:
 
15 000,00
lokal mieszkalny,
 
99 900,00
udział w nieruchomości gruntowej

5 800,00

(pięć tysięcy osiemset złotych)

     PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU   18.06. 2019 r. . O GODZ.  10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro).

 Sprzedaż lokalu mieszkalnego wiąże się ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynków oraz sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej, na której położone są budynki.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków oraz cena za udział w nieruchomości gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.

Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i udziałem w nieruchomości gruntowej, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, poz. 1629, poz. 2193, poz. 2215, poz. 2244, poz. 2392, poz. 2433, poz. 2354, z 2016 r. poz. 2024) jest zwolniona z podatku VAT.

Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i udziałem w nieruchomości gruntowej, płatne są nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.
 Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
 
 Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin
Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504
Termin wniesienia wadium upływa dnia  11.06.2019 roku.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 Informacje dodatkowe dotyczące lokalu mieszkalnego:
 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Park Brodowski” w Szczecinie uchwalony uchwałą Nr XXXVIII/944/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 13 października 2009 r. Nr 69, poz. 1863), w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem P.Z.2065.MN.U, dla którego plan ustala przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia w/w planu.
 2. Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Teodora Axentowicza 15 uzyskał zaświadczenie znak WUiAB-S.7120.112.2019.ML z dnia 04.02.2019 roku o samodzielności, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24.06.1994 roku o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 716, poz. 1496, poz. 1506).
 3. Stan techniczny lokalu mieszkalnego opisany został w protokole zdawczo – odbiorczym z dnia 02.03.2016 r. oraz w zgłoszeniu wolnego lokalu mieszkalnego z dnia 02.03.2016 r.
 4. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynków oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Lokal mieszkalny jest wolny od obciążeń.
 6. Nabywca udziału w nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
 7. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 8. Zbywany lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Teodora Axentowicza 15 w Szczecinie zostanie udostępniony do lustracji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych Działem Techniczno – Eksploatacyjnym z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 34c, tel. 91 44 20 773.
 9. Z dokumentacją lokalu mieszkalnego można zapoznać się w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – Referat ds. sprzedaży lokali Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 328, tel. 91 424 57 67.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Informacji związanych z procedurą przetargową udziela
W
ydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości-Referat ds. Sprzedaży Lokali
Urząd Miasta Szczecin,
pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 42 45 433, 91 42 45 443

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.pl
 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, z 2017 r. poz.1509, z 2019 r. poz. 270, poz. 492) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.Data publikacji: 2019/05/13
Datawygaśnięcia: 2019/06/18
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin