Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy alei Papieża Jana Pawła II 45 w Szczecinie wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości


Rodzaj: Lokale

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku
i udziałem w nieruchomości gruntowej 

Lp.

Położenie i opis lokalu

Nr działki

Obręb

 

Pow. lokalu
w m²

Pow.
działki
w m2

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej 
zagospodarowania

Udział
w częściach wspólnych budynku i w nieruchomości gruntowej

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

1.

aleja Papieża Jana Pawła II 45/1

(parter) 

Opis:
4 pokoje,1 kuchnia,
1 łazienka z WC,
1 spiżarka,
1 pomieszczenie gospodarcze,
1 przedpokój

nr dz.: 15/27, 31

 

Obr. 1032

 

 

146,39

1246

wielofunkcyjna śródmiejska zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa, usługowa

zgodny
z charakterem użytkowania

51/1000

870 000,00(osiemset siedemdziesiąt  tysięcy złotych)

w tym:

782 300,00
lokal mieszkalny
 

87 700,00
udział
w nieruchomości gruntowej

43 500,00(czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych)

 
 PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27.06.2022 R. O GODZ. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala sesyjna.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30.03.2022 r.
Lokal został przeznaczony do zbycia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym oświadczeniem woli nr 162/WMiRSPN/2022 złożonym w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 07.04.2022 r.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego wiąże się ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej.
Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz cena za udział w nieruchomości gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.
Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, poz. 694, poz. 802, poz. 1163, poz. 1243, poz. 1598, poz. 1626, poz. 2076, poz. 2105, poz. 2427, z 2022 r. poz. 196) jest zwolniona z podatku VAT.
Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, płatne są  nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu  notarialnego.
Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  a podlegających rejestracji
  - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu
  nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości  (dowód osobisty
  lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin
Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504
Termin wniesienia wadium upływa dnia 17.06.2022 r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,imię i nazwisko lub nazwę oferenta, numer Pesel lub numer NIP.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. 

Informacje dodatkowe dotyczące lokalu mieszkalnego:

 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia 3” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr XIV/488/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 28.01.2020 r. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie elementarnym S.C.2007.MC, dla którego określono ustalenia funkcjonalne: wielofunkcyjna śródmiejska zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa, usługowa. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia w/w planu.
 2. Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy alei Papieża Jana Pawła II 45 uzyskał zaświadczenie znak: WUiAB-S.7120.428.2019.ML z dnia 17.05.2019 r. o samodzielności, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).
 3. Stan techniczny lokalu mieszkalnego opisany został w Protokole stanu technicznego lokalu z dnia 13.05.2019 r.
 4. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Nabywca udziału w nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działki w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
 6. Dla przedmiotowego lokalu nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497).
 7. Część nieruchomości odpowiadająca niewyodrębnionemu lokalowi mieszkalnemu nr 1 położonemu w budynku przy alei Papieża Jana Pawła II 45 jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
 8. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 9. Zbywany lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy alei Papieża Jana Pawła II 45w Szczecinie zostanie udostępniony do lustracji od 26.04.2022 r. do 27.06.2022 r., po wcześniejszym uzgodnieniuz Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych Działem Techniczno – Eksploatacyjnym z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 34c, kontakt e-mail: sekretariat-dte@zbilk.szczecin.pl. W wizji lokalu będą mogły uczestniczyć pojedyncze osoby,z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.
 10. Z dokumentacją lokalu mieszkalnego można zapoznać się w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – Referat ds. sprzedaży lokali Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 424 5433,e-mail: jkonopka@um.szczecin.pl

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Informacji związanych z procedurą przetargową udziela
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości-
Referat ds. sprzedaży lokali
Urząd Miasta Szczecin,
pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 424 5433
www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.eu

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskaćna stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.Data publikacji: 2022/04/26
Datawygaśnięcia: 2022/06/27
udostępnił: WMIRSPN, wytworzono: 2022/04/26, odpowiedzialny/a: Marzena Oleszczuk-Iber, wprowadził/a: Jaromira Konopka-Bomba, dnia: 2022/04/26 09:07:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jaromira Konopka-Bomba 2022/04/26 09:07:33 modyfikacja wartości
Jaromira Konopka-Bomba 2022/04/26 09:05:12 nowa pozycja