Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Bolesława Krzywoustego 54 w Szczecinie wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej.


Rodzaj: Lokale

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku
oraz udziałem w nieruchomości gruntowej

 

Lp.
Położenie i opis lokalu
Nr działki
Obręb
Nr KW
Pow.
lokalu (m2)
Pow.
działki (m2)
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania
Udział w częściach wspólnych budynku i w nieruchomości gruntowej
Cena wywoławcza (zł)
Wadium (zł)
1.
ul. Bolesawa Krzywoustego 54/8
 
(III piętro)
 
Opis: cztery pokoje, dwie kuchnie, łazienka z wc, przedpokój.
nr dz.: 44, 6/28
 
Obr. 2254
 
 
 
121,75
 
1123
brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
zgodny z charakterem użytkowania
44/1000
490 000,00
(czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy)
 
w tym:
 440 100,00 -
lokal mieszkalny,
49 900,00 -
udział w nieruchomości gruntowej
24 500,00
( dwadzieścia cztery tysiące piećset złotych)
 Poprzedni przetarg odbył się dnia 16.06.2021 r.

Przetarg odbędzie się w dniu  04.10.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala sala sesyjna Rady Miasta (wejście lewym skrzydłem).

UWAGA zmiana sali: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 04.10.2021 R. O GODZ. 10:30 W SALI 161
(wejście prawym skrzydłem)

Lokal został przeznaczony do zbycia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym oświadczeniem woli nr 328/WMiRSPN/21 złożonym w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin w dniu 09.07.2021 r.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego wiąże się ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.
Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz cena za udział w nieruchomości gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.
Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, poz. 694, poz. 802, poz. 1163, poz. 1243) jest zwolniona z podatku VAT.
Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.
 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin
Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504
Termin wniesienia wadium upływa dnia 24.09.2021 roku.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, imię i nazwisko lub nazwę oferenta.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe dotyczące lokalu mieszkalnego:

 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym S.T.09, dla którego określono w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin, uchwalonym uchwałą Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r., funkcję dominującą: wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska, mieszkaniowa wielorodzinna wysokiej intensywności i mieszkaniowo – usługowa.
 2. Lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 54 uzyskał zaświadczenie znak WUiAB-S.7120.253.2019.ML z dnia 20.03.2019 r. o samodzielności, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).
 3. Stan techniczny lokalu mieszkalnego opisany został w protokole stanu technicznego lokalu z dnia 12.03.2019 r.
 4. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Nabywca udziału w nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, remontów i usuwania awarii, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
 6. Część nieruchomości odpowiadająca niewyodrębnionemu lokalowi mieszkalnemu nr 8 położonemu w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 54 jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
 7. Dla lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 54 nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia  2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497).
 8. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 9. Zbywany lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 54 w Szczecinie zostanie udostępniony do lustracji od dnia 23.07.2021 r. do 04.10.2021 r., po wcześniejszym uzgodnieniuterminu oględzinz Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych Działem Techniczno – Eksploatacyjnym z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 34c, kontakt e-mail: sekretariat-dte@zbilk.szczecin.pl. W wizji lokalu będą mogły uczestniczyć pojedyncze osoby, z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.
 10. Z dokumentacją lokalu mieszkalnego można zapoznać się w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – Referat ds. Sprzedaży Lokali Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 42 45 443, e-mail: isuruda@um.szczecin.pl.

 Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

 Informacji związanych z procedurą przetargową udziela
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości- Referat ds. Sprzedaży Lokali
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 42 45 443
www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.eu

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

  
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 815) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z 2020 r. poz. 1698). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

 Data publikacji: 2021/07/23
Datawygaśnięcia: 2021/10/05
udostępnił: WMIRSPN, wytworzono: 2021/07/23, odpowiedzialny/a: Marzena Oleszczuk-Iber, wprowadził/a: Iwona Suruda, dnia: 2021/10/20 08:33:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Suruda 2021/10/20 08:33:38 modyfikacja wartości
Iwona Suruda 2021/10/01 15:11:40 modyfikacja wartości
Iwona Suruda 2021/07/23 08:41:55 nowa pozycja