Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gminnego lokalu użytkowego nr U2 położonego przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29 w Szczecinie wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej


Rodzaj: Lokale

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż gminnego lokalu użytkowego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku
i udziałem w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin

 

Lp.

Położenie i opis lokalu

Nr działki

Obręb

Nr KW

Pow. lokalu

Pow.

działki

w m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania

Udział w częściach wspólnych budynku i w nieruchomości gruntowej

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1.

ul. Władysława Stanisława Reymonta 29/U2

Opis:
pomieszczenie usługowe, komunikacja, pomieszczenie gospodarcze, WC, korytarz, natrysk, pomieszczenie socjalne.

nr dz.: 277, 175/9

 

Obr. 2069

 

KW SZ1S/00065610/4

84,51

789

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca i bliźniacza, dopuszcza się usługi wbudowane

zgodny
z charakterem użytkowania

172/1000

    176 100,00

(sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych)

 

w tym:

 

113 400,00

lokal użytkowy

 

62 700,00

udział
w nieruchomości gruntowej

 

 

8 900,00

(osiem tysięcy dziewięćset złotych)

 PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  16.12.2019. O GODZ.  12.00  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala 418
(wejście od ul. Odrowąża, IV piętro).

Sprzedaż lokalu użytkowego wiąże się ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku i sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.
Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz cena za udział w nieruchomości gruntowej
z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.
Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, poz. 1629, poz. 2193, poz. 2215, poz. 2244, poz. 2392, poz. 2433, poz. 2354, z 2016 r., poz. 2024, z 2019 r. poz. 675, poz. 1018, poz. 1495, poz. 1520, poz. 1751, poz. 1818) jest zwolniona z podatku VAT.
Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej płatne są nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu  notarialnego.
Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich
    z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
  • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
    a podlegających rejestracji
    - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.
    Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin
Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504
Termin wniesienia wadium upływa dnia 06.12.2019 r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, imię i nazwisko lub nazwę oferenta, numer Pesel lub numer NIP.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. 

Informacje dodatkowe dotyczące lokalu użytkowego:

1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Pogodno-Reymonta” w Szczecinie ustanowiony uchwałą Nr XLV/1316/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 30.11.2018 r., poz. 5550), w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem Z.P.5033.MN, dla którego plan ustala przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca
i bliźniacza, dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną na wskazanych działkach, dopuszcza się usługi wbudowane.
Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia w/w planu.
2. Lokal użytkowy nr U2 położony w budynku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29 uzyskał zaświadczenie znak: WUiAB-S.7120.632.2018.ML z dnia
16.11.2018 r. o samodzielności, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r., poz. 716, poz. 1496, poz. 1506).
3. Stan techniczny lokalu opisany został w protokole zdawczo – odbiorczym z dnia 13.07.2017 r. oraz w zgłoszeniu wolnego lokalu z dnia 13.07.2017 r.
4. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Nabywca udziału w nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działki w celu
ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
6. Lokal użytkowy jest wolny od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań Gminy Miasto Szczecin.
7. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
8. Zbywany lokal użytkowy nr U2 położony w budynku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29 w Szczecinie zostanie udostępniony do lustracji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych Działem Techniczno – Eksploatacyjnym z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 34c,
tel. 91 351 6559.
9. Z dokumentacją lokalu mieszkalnego można zapoznać się w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – Referat ds. sprzedaży lokali        Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 424 5433. 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Informacji związanych z procedurą przetargową udziela
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości-
Referat ds. sprzedaży lokali
Urząd Miasta Szczecin,
pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 424 5433
www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, z 2017 r. poz.1509, z 2019 r. poz. 270, poz. 492,
poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716, poz. 1924) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Data publikacji: 2019/11/08
Datawygaśnięcia: 2019/12/17
udostępnił: WMIRSPN, wytworzono: 2019/11/08, odpowiedzialny/a: J. Konopka-Bomba, wprowadził/a: Jaromira Konopka-Bomba, dnia: 2019/11/08 11:06:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jaromira Konopka-Bomba 2019/11/08 11:06:02 modyfikacja wartości
Jaromira Konopka-Bomba 2019/11/08 11:04:06 nowa pozycja