Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego-pomieszczenia gospodarczego nr 17A przy Al. Boh. Warszawy 104-oficyna wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej


Rodzaj: Lokale

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 ogłasza
   PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków
oraz udziałem w nieruchomości gruntowej

Lp.
Położenie i opis lokalu
Nr działki
Obręb
 
Pow.
lokalu (m2)
Pow.
działki (m2)
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Udział w częściach wspólnych budynków i w nieruchomości gruntowej
Cena wywoławcza (zł)
Wadium (zł)
1.
Al. Bohaterów Warszawy 104-oficyna/17A
 
(IV piętro)
 
Opis: dwa pomieszczenia i korytarz
nr dz.: 77, 1/15
 
Obr. 2157
 
 
 
25,30
 
 
844
wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska mieszkaniowa wielorodzinna wysokiej intensywności i mieszkaniowo-usługowa zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin
 
zgodny z charakterem użytkowania
12/1000
45 600,00
(czterdzieści pięć tysięcy sześćset złotych)
 
w tym:
31 500,00 - lokal niemieszkalny,
14 100,00 - udział w nieruchomości gruntowej
2 300,00
(dwa tysiące trzysta złotych)
  

Przetarg odbędzie się w dniu 18.07.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala sesyjna Rady Miasta.

Lokal został przeznaczony do zbycia w  przetargu ustnym nieograniczonym oświadczeniem woli nr 657/WMiRSPN/2021 złożonym w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin w dniu 29.12.2021 r.
Sprzedaż lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego wiąże się ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynków oraz sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej.
Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków oraz cena za udział w nieruchomości gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.
Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i udziałem w nieruchomości gruntowej, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, poz. 974, poz. 1137) jest zwolniona z podatku VAT.
Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i udziałem w nieruchomości gruntowej, płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 11.07.2022 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, imię i nazwisko lub nazwę oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe dotyczące lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego:

 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym S.T.06, dla którego określono w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin, zawartym w Uchwale Nr XXXIX/1061/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2022 r., funkcję dominującą: wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska, mieszkaniowa wielorodzinna wysokiej intensywności i mieszkaniowo-usługowa.
 2. Lokal niemieszkalny - pomieszczenie gospodarcze nr 17A położony w budynku przy Al. Bohaterów Warszawy
  104-oficyna uzyskał zaświadczenie znak WUiAB-S.7120.63.2021.MO z dnia 15.04.2021 r. o samodzielności, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).
 3. Stan techniczny lokalu opisany został w opisie technicznym bydynku i lokalu z dnia 26.03.2021 r.
 4. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynków oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Nabywca udziału w nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, remontów i usuwania awarii, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
 6. Część nieruchomości odpowiadająca niewyodrębnionemu lokalowi niemieszkalnemu - pomieszczeniu gospodarczemunr 17Apołożonemu w budynku przy Al. Bohaterów Warszawy 104-oficynajest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
 7. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 8. Zbywany lokal niemieszkalny - pomieszczenie gospodarcze nr 17A położony w budynku przy Al. Bohaterów Warszawy 104-oficyna w Szczecinie zostanie udostępniony do lustracji od dnia 14.06.2022 r. do dnia 18.07.2022 r., po wcześniejszym uzgodnieniuterminu oględzinz Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych Działem Techniczno – Eksploatacyjnym z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 34c, kontakt e-mail: sekretariat-dte@zbilk.szczecin.pl.
 9. Dla lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 17A położonego w budynku przy Al. Bohaterów Warszawy 104-oficyna nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia  2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 poz. 497).
 10. Z dokumentacją lokalu można zapoznać się w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – Referat ds. Sprzedaży Lokali Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 42 45 443,e-mail: isuruda@um.szczecin.pl.

 Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Informacji związanych z procedurą przetargową udziela
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości- Referat ds. Sprzedaży Lokali
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 42 45 443

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.eu, www.miastooferuje.szczecin.eu

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.


 Data publikacji: 2022/06/14
Datawygaśnięcia: 2022/07/19
udostępnił: WMIRSPN, wytworzono: 2022/06/14, odpowiedzialny/a: Marzena Oleszczuk-Iber, wprowadził/a: Iwona Suruda, dnia: 2022/06/14 13:14:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Suruda 2022/06/14 13:14:18 modyfikacja wartości
Iwona Suruda 2022/06/14 13:08:53 nowa pozycja