Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 73206841

Aktualna strona: 1761

Wydrukowano: 0

Senior +

OTWARTY NABÓR OFERT


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza otwarty nabór Partnera w realizacji projektu, na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r., poz. 1307 i 1669)

 

Celem naboru jest wyłonienie Partnera zainteresowanego realizacją Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r.”, w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu ofert oraz wsparcie seniorów poprzez utworzenie i udostępnienie Klubu Seniora w jednej ze wskazanych dzielnic Szczecina: Pomarzany, Osów, Gumieńce, Dąbie, Bukowo, Żelechowo lub Głębokie.

 

  1. Nazwa zadania:

Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+”, dofinansowanego ze środków Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, edycja w 2019 r.”,

Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

 

  1. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

W naborze mogą brać udział podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

3.    Finansowanie zadania:

a) Realizacja Zadania będzie finansowana w oparciu o środki uzyskane z dotacji z budżetu państwa w ramach Programu „Senior+” oraz w oparciu o środki pochodzące z budżetów Gminy Miasto Szczecin i Partnera.

b) W roku 2019, w ramach Modułu I (utworzenie /przebudowa / remont i wyposażenie placówki)) Partner zapewni na realizację zadania środki własne w wysokości co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania,
a pozostałe środki stanowić będą dotację uzyskaną z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, stanowiących maksymalnie 80% całkowitego kosztu realizacji zadania (w ramach Modułu I).

c) W latach kolejnych 2020-2022, w ramach realizacji Modułu II zadania (zapewnienie funkcjonowania placówki), procentowy udział dotacji wyniesie:

- do 40% z dotacji budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego (200 zł/osobę);

- 40% z budżetów Gminy Miasto Szczecin;

- nie mniej niż 20%  pochodzących z budżetu Partnera.

d) Wysokość środków oraz terminy ich przekazywania i rozliczania będzie określał harmonogram płatności
i rozliczania, zwany dalej „harmonogramem”, zatwierdzony przez Gminę Miasto Szczecin, po podpisaniu umowy z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zatwierdzenie harmonogramu na kolejne lata, zgodnie z obowiązkiem zapewnienia ciągłości realizacji zadania, nastąpi po uprzednim złożeniu przez Partnera jego projektu na kolejny rok oraz uchwaleniu budżetu przez Gminę Miasto Szczecin.

 

4.    Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa jest zapewnienie wsparcia seniorom, tj. osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 +, zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin, poprzez umożliwienie im korzystania  z oferty
na rzecz społecznej aktywizacji oraz oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, kinezyterapii, edukacji, kultury, rekreacji oraz zawiązanie partnerstwa lokalnego.

Udział w konkursie odbywać się będzie na zasadach określonych w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 228) oraz opublikowanego na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłoszenia o otwartym konkursie ofert - PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r.

 

5.  Przewidywany zakres działań dla każdego Partnera:

1. Współpraca w przygotowaniu oferty konkursowej.

2. Współpraca w realizacji zadań wynikających z umowy oraz oferty.

3. Ścisłe przestrzeganie założeń Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

 

6.  Wymagania wobec Partnera:

  1. Zgodność działalności statutowej Partnera z celem konkursu.
  2. Posiadanie doświadczenia merytorycznego i praktycznego w realizacji podobnych zadań.
    1. Posiadanie niezbędnych zasobów lokalowych, spełniających standardy określone dla Klubu Senior + wynikające z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. oraz zasobów kadrowych, technicznych, organizacyjnych i finansowych do wykonania zadań w zakresie partnerstwa, zgodnych z wymogami Regulaminu otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r.

4. Wyrażenie zgody na współpracę z Gminą Miastem Szczecin, jako Partnerem Wiodącym oraz zawarcie umowy o partnerstwo.

 

7.  Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny zawierać następujące informacje oraz dokumenty, które zostaną uwzględnione przy wyborze Partnera:

1)Poprawnie wypełnioną „ofertę o współpracy”, stanowiącą załącznik do ogłoszenia o naborze Partnera.

2) Informację dotyczącą zgodności działań potencjalnego Partnera z celem partnerstwa.

3) Przedstawienie diagnozy i proponowanych rozwiązań problemów osób starszych.

4) Informację na temat wkładu własnego Partnera w realizację partnerstwa (zasoby: finansowe, ludzkie, organizacyjne, techniczne, lokalowe) z określeniem ich wysokości w przeliczeniu na środki finansowe.

5) Opis sposobu zarządzania zadaniem z uwzględnieniem personelu kluczowego i podziału obowiązków zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r.

7) Aktualny statut podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8)  Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub równorzędnego wyciągu z ewidencji Partnera lub inne dokumenty potwierdzające status prawny i umocowanie osób go reprezentujących.

9) Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

 8.    Przy wyborze Partnera oceniana będzie w szczególności:

1. Znajomość problemów grupy docelowej oraz uzasadnienie potrzeby realizacji działań zawartych
w ofercie, z uwzględnieniem lokalizacji placówki.

2. Zgodność proponowanych działań i celów zawartych w ofercie potencjalnego Partnera z celem Programu
i partnerstwa.

 

9.   Ocena punktowa oraz kryteria wyboru Partnera:

1. Zgodność działań statutowych Partnera z celami partnerstwa – 0 - 10 pkt.

2. Zasoby Partnera (ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe itp.) – 0 - 10 pkt.

 3. Zasoby lokalowe spełniające standardy określone dla Klubu „Senior +” wynikające z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2019 r. – 0 - 15 pkt.

 4. Propozycja realizacji poszczególnych działań przedstawionych w ofercie – 0 - 50 pkt.

5. Doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze – 0 - 10 pkt.

6. Rekomendacje – 0 – 5 pkt.

 

 Łącznie uzyskać można 100 punktów.

 10. Procedura wyboru Partnera:

1) Zgodnie z art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1307 i 1669),Gmina Miasto Szczecin dokona wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

2) Po zakończeniu naboru Komisja dokona oceny nadesłanych ofert pod kątem:

- spełnienia wymogów formalnych oraz prawnych,

- merytorycznym.  

3) Z wybranymi podmiotami spełniającymi wymagania formalnoprawne, które uzyskają najwyższą ilość punktów przeprowadzone zostaną indywidualne rozmowy dotyczące zakresu partnerstwa, dookreślenia zadań i ich podziału pomiędzy Partnerów, sposobu zarządzania projektem oraz innych kwestii niezbędnych do rozpoczęcia współpracy.

4) Przy wyborze Partnera uwzględnia się: zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa, oferowanego przez potencjalnego Partnera wkładu własnego oraz dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

5) Informacja o wyborze Partnera przez Komisję oceniającą zostanie podania do publicznej wiadomości na stronie BIP Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.

 11.  Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin składania ofert: 02.01.2019 r. do godz. 12.00

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie dopiskiem: „Otwarty nabór partnerów na realizację zadania pn. „Utworzenie i/lub wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior + edycja w 2019 r.” na adres:

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Spraw Społecznych

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

lub w Biurze Obsługi Interesantów (sala 62).

UWAGA: Liczy się data wpływu dokumentów do kancelarii Urzędu Miasta Szczecin.

 

  2. Ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku wycofania przez oferenta, wpływu dokumentów po terminie, bądź złożenia niekompletnej oferty.

 

Informacje dodatkowe:

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania oferty i umowy o partnerstwie oraz do unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji oferty w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji oferty przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, a tym samym nie uzyskaniu dofinansowania.

Osoba do kontaktu:

Kamila Bujel - Wydział Spraw Społecznych, telefon 91 4351184, e-mail: kbujel@um.szczecin.pl


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin