Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74852773

Aktualna strona: 10654

Wydrukowano: 0

Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron

Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania dot. remontu, przebudowy i rozbudowy kamienicy położonej przy ul. Malczewskiego 34 w Szczecinie.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 t.j. ze zm.)  

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia, że w dniu11.02.2019r. wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania (znak: WUiAB-III.6740.480.2018.TS, UNP: 70088/WUiAB/-I/18) w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, obejmującego: Inwestycję pod nazwą:Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa przy ul. Malczewskiego 34 w Szczecinie”, polegającą na: remoncie, przebudowie i rozbudowie kamienicy położonej przy ul. Malczewskiego 34 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu (dz. nr: 12/28, 12/29, 12/30, 12/31, 12/22 i 17/5, obr. 1031).

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj: od dnia 11.02.2019r. do dnia 25.02.2019r.

Zgodnie z art. 49 §2 k.p.a. po upływie ww. terminu zawiadomienie uważa się za dokonane.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w godzinach 7:30-15:30,w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Urbanistyki    i Administracji Budowlanej - pok. 207.

 

Art.49b §1 k.p.a.: W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49§1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin