Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za lata 2021-2022


 

Gmina Miasto Szczecin

PL. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA,
KTÓREGO WARTOŚĆ JEST NIŻSZA NIŻ 130.000,00 ZŁ NETTO


NA USŁUGI PN:

 

„Przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin:

-za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

-za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

oraz sporządzenie, odrębnie za każdy okres, pisemnego sprawozdania z badania”

 

Przedmiotem badania i oceny jest sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Szczecinza lata 2021 i 2022 składające się z:

 • bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin,
 • łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych (170szt.wg stanu na dzień 24.08.2021 r.*),
 • łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków istrat samorządowych jednostek budżetowych (170szt.wg stanu na dzień 24.08.2021 r.*),
 • łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych (170szt.wg stanu na dzień 24.08.2021 r.*),
 • informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych (170szt.wg stanu na dzień 24.08.2021 r.*).

 

*Ilość jednostek budżetowych w trakcie okresów badania może ulec zmianie.

 

Termin przedłożenia sprawozdania z ustawowego badania sprawozdania finansowego: 

 • za rok 2021 -do 20 maja 2022 roku,
 • za rok 2022 -do 19 maja 2023 roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, w tym pełna treść zaproszenia, opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania ich spełnienia, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin – Postępowania – Zamówienia Publiczne -  Postępowania do 130 000 zł (bip.um.szczecin.pl/chapter_131078.asp):

 • Zaproszenie do złożenia oferty,
 • Formularz oferty – załącznik nr 1 do zaproszenia,
 • Wykaz zbadanych sprawozdań - załącznik nr 1a do zaproszenia,
 • Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do zaproszenia,
 • Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego – załącznik nr 3 do zaproszenia.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Gmina Miasto Szczecin  pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin pok. nr 118, oferta na„Przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin:

-za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

-za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

oraz sporządzenie, odrębnie za każdy okres, pisemnego sprawozdania z badania.

 

Termin składania ofert: do 20 września 2021r. do godz. 12.00w Urzędzie Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój nr 118 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta (decyduje data wpływu). Ofertyzłożone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Adres do składania zapytań dotyczących zaproszenia do składania ofert: sekretariat-wks@um.szczecin.pl


Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2021/08/26, odpowiedzialny/a: Żaneta Konczalska, wprowadził/a: Żaneta Konczalska, dnia: 2021/08/26 11:15:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Żaneta Konczalska 2021/08/26 11:15:24 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2021/08/26 11:13:45 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2021/08/26 10:39:52 nowa pozycja