Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu dla potrzeb placówki oświatowej, na działce 120/3 z obrębu 3099, oddanej w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu dla potrzeb placówki oświatowej, na działce 120/3 z obrębu 3099, oddanej w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie.
 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych dla budowy parkingu na działce 120/3 z obrębu 3099.
Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Niebuszewo”
(Uchwała Rady Miasta Nr XXIII/597/08 z dnia 16 czerwca 2008 r.)

I. Zakres zamówienia:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego”. Wykonanie prac projektowych obejmuje:
1) opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500, w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej. Aktualizacja mapy musi uwzględniać dokumentacje będące w posiadaniu właścicieli i użytkowników infrastruktury podziemnej, dokumentacje znajdujące się w zasobach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.
2) opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. oraz jeśli będzie to wymagane opracowanie dodatkowo dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze(Dz. U. Nr 163, poz.981),
3) Projekty budowlane i wykonawcze,
4) Projekt Zagospodarowania Terenu
5) Inwentaryzację zieleni (plan wycinek i nasadzeń),
6) Plan BIOZ
7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
8) Przedmiary robót,
9) Kosztorysy inwestorskie,
2. Uzyskanie, na koszt Projektanta, pozwoleń, uzgodnień lub opinii niezbędnych dla uzyskania decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych
3. Złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o decyzję umożliwiającą prowadzenie robót budowlanych.
4. Uzyskanie, na koszt Projektanta, wszelkich uzgodnień, opinii sprawdzeń, warunków technicznych, wytycznych do projektowania od właścicieli i użytkowników infrastruktury technicznej, decyzji, pozwoleń i zatwierdzeń dokumentacji oraz innych dokumentów, wymaganych obowiązującymi przepisami.

II. Dokumentacja projektowa
1. Projektant jest zobowiązany wykonać dokumentację projektową zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymaganych obowiązującymi przepisami. W szczególności dokumentację projektową, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, należy wykonać zgodnie z:
1) Ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Szczecinie,
2) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.290),
3) Ustawą z dn. 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 - tekst jednolity),
4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),
5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389),
6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129),
7) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.462 z późn. zmianami),
8) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463),
9) Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 124),
10) Warunkami technicznymi wydanymi przez użytkownika drogi oraz gestorów infrastruktury podziemnej w zakresie opracowania np. ZDiTM, ENEA, ZWiK, operatorzy telekomunikacyjni itp.,
11) Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod-kan – Wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie - wydanie IV z 2010 r. lub nowsze
12) Mapę do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych założenia bazy danych GESUT i BDOT 500 na terenie Miasta Szczecin na rok 2016 znak: GM-II.6631.1.2016.MP z dnia 25.01.2016r., opracowane przez Biuro Geodety Miasta.
13) Innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
14) Ustaleniami szczegółowymi spisanymi przez Projektanta z Zamawiającym,
2. Prace projektowe muszą obejmować między innymi:
1) Budowę parkingu,
2) Odwodnienie parkingu,
3) Budowę oświetlenia,
4) Usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu,
5) Inwentaryzacje istniejącej zieleni w tym plan wycinek i plan nasadzeń,
6) Inwentaryzację stanu istniejącego i kolizji obiektów, zagospodarowania terenu, projekt rozbiórek i wyburzeń,
7) Budowę murów oporowych,
3. Projektant przekaże Zamawiającemu dokumentację ze szczegółowym spisem zawartości, spakowaną w odpowiednie kartony z załączonym spisem dla każdego egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki musza być odpowiednio opisane, oznakowane i ponumerowane.
4. Wyniki prac geodezyjnych tj. mapy do celów projektowych muszą być przekazane do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w wersji cyfrowej jako pliki wsadowe opracowane w formacie SIP GEO - INFO.
5. Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej, tj. w wersji [PDF] oraz w wersji edytowalnej tzn. wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, zestawienia, przedmiary robót itp. należy zapisać w formatach Word [doc], lub Excel [*xls], kosztorysy w formacie [ath]. Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie [dwg] i przekazać Zamawiającemu z odpowiednim stylem wydruku.
Na każdej płycie CD lub DVD muszą się znaleźć kompletne tomy, części dokumentacji w kolejności, układzie i z nazwami jak w spisie głównym dokumentacji, przy czym kosztorysy inwestorskie należy przekazać Zamawiającemu na oddzielnej płycie
Pliki nie mogą posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem.
6. Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośnikach CD, w następującej ilości egzemplarzy:
1) Projekt budowlany – 4 egz.
2) Projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egz.
3) Szczegółowy kosztorys inwestorski składający się z kosztorysów dla wszystkich branż – 1 egz.
4) Dokumentacja w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD – 2 egz.
7. Projektant zobowiązany jest przedłożyć wraz z dokumentacją projektową oświadczenie o kompletności we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy oraz oświadczenie, że dokumentacja ta została wykonana w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 – tekst jednolity ze zm.) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
8. Dokumentacja projektowa będzie podstawą do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, w związku z tym jej kompletność, zawartość i szczegółowość powinna być wystarczająca dla tego celu. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny służyć do precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia oraz ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane.
9. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
Projektant jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowej do opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowej j nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformułowania, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję.
W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Projektant może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz sformułowań, które mogłyby utrudnić uczciwą konkurencję, Projektant powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia.

III. Termin wykonania zamówienia – kompletna dokumentacja potrzebna do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót powinna być złożona w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

IV. Warunki płatności
1. Wynagrodzenie za projekty budowlane i wykonanie we wszystkich branżach wraz z kopią złożenia wniosku o decyzję umożliwiających prowadzenie robót budowlanych.
2. Wynagrodzenie po uzyskaniu decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

V. Termin złożenia oferty – do 03.02.2017 r.

 


Załączniki:
1. Wydruk mapy interaktywnej z lokalizacją działek.

Oferty można składać:
– pocztą elektroniczną na adres: WIM@um.szczecin.pl,
– w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

Osoba do kontaktu: Joanna Zawadzka email: jzawad@um.szczecin.pl, tel.: 91 424 5491
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2017/01/31, odpowiedzialny/a: Agnieszka Belina, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2017/01/31 12:56:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2017/01/31 12:56:37 nowa pozycja