Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejpn. „Obwodnica Śródmiejska Szczecina – etap VI, Budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do al. Wojska Polskiego z budową węzła Łękno wrazz niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie”

Gmina Miasto Szczecin zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości w związku z wydaniem na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 t.j. ze zm.) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Obwodnica Śródmiejska Szczecina – etap VI, Budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do al. Wojska Polskiego z budową węzła Łękno wrazz niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie”.

Operaty szacunkowe stanowić będą podstawę do ustalenia wysokości odszkodowań, w myśl przepisu art. 130 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 t.j. ze zm.).

Przedmiotem powołania będzie sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość utraconego/wygasłego prawa do nieruchomości ustanowionych na poszczególnych działkach (wskazanych w załączniku do niniejszego zaproszenia) wraz z zagospodarowaniem, położonych w rejonie ulic Pawła Jasienicy, Jana Kochanowskiego, Wojska Polskiego, Traugutta, Bohdana Zalewskiego, w Szczecinie, które zostały objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Cena za sporządzenie ww. operatów szacunkowych obejmować będzie również potwierdzenie ich aktualności, bądź sporządzenie nowych operatów, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jak również innymi czynnościami związanymi z prowadzonym postępowaniem do momentu jego zakończenia.

Termin wykonania zamówienia: 15 dni roboczych licząc od daty dostarczenia postanowienia o powołaniu biegłego.

Warunki płatności: Wynagrodzenie biegłego z tytułu sporządzenia opinii w formie operatu szacunkowego, określone zgodnie z ofertą biegłego, zostanie zapłacone przez organ administracji publicznej na podstawie wystawionej przez biegłego faktury, na rachunek bankowy wskazany w fakturze, z terminem płatności 14 dni od daty wpływu do Urzędu Miasta Szczecin, gdzie za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Gminy Miasta Szczecin.

 

Podstawą do wystawienia faktury jest wydanie przez organ administracji publicznej postanowienia o przyjęciu opinii biegłego jako materiał dowodowy w sprawie.

 

Dodatkowe wymagania i uwagi: oferty cenowe winny zawierać kwotę netto, podatek VAT oraz kwotę brutto.

Termin składania ofert: do dnia 31.03.2017 r.

Ofertę złożyć można:

-      pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl ,

-      przesłać faxem pod nr 091 455 36 09,

-       w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów sala 62, Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

 

W związku z rozległym zakresem planowanej wyceny – zapraszamy przed złożeniem oferty do zapoznania się z dokumentami znajdującymi się w posiadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich, w celu określenia szczegółowego charakteru poszczególnych nieruchomości objętych inwestycją.

 Załącznik

Działki objęte inwestycją, które podlegają wycenie:

 Obręb 2064 :

11/1 - do wyceny prawo własności;

59/2 – do wyceny prawo własności;

 Obręb 2070 :

15/1 – do  wyceny prawo własności;

57/1– do wyceny użytkowanie wieczyste;

80/10– do wyceny prawo własności;

 Obręb 2138 :

1/3– do wyceny prawo własności i użytkowanie wieczyste;

1/6– do wyceny prawo własności i użytkowanie wieczyste;

1/8, 1/9, 1/11(przed podziałem działka 1/2) – do wyceny służebność;

1/12, 1/13(przed podziałem działka 1/4) – do wyceny prawo własności i służebność;

1/16, 1/17, 1/18(przed podziałem działka 1/5) – do wyceny prawo własności i użytkowanie wieczyste;

2/9– do wyceny prawo własności;

2/14, 2/15(przed podziałem działka 2/7) – do wyceny prawo własności;

2/19, 2/20, 2/22(przed podziałem działka 2/8) – do wyceny prawo własności;

3/8, 3/11(przed podziałem działka 3/5) – do wyceny prawo własności i służebność;

3/9, 3/10 - (przed podziałem działka 3/5) – do wyceny służebność;

3/12, 3/13(przed podziałem działka 3/6) – do wyceny prawo własności i służebność;

5/8– do wyceny prawo własności;

20/32– do wyceny prawo własności i użytkowanie wieczyste;

20/11– do wyceny użytkowanie wieczyste;

20/34– do wyceny prawo własności i użytkowanie wieczyste;

20/36, 20/37(przed podziałem działka 20/10) – do wyceny służebność;

21/1– do wyceny prawo własności;

27/1, 27/2, 27/3, 27/4(przed podziałem działka 27) – do wyceny prawo własności;

 Obręb 2145 :

55/5 – do wyceny prawo własności i użytkowanie wieczyste.


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2017/03/24, odpowiedzialny/a: Agnieszka Belina, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2017/03/24 08:07:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2017/03/24 08:07:27 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/03/24 08:01:23 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/03/24 08:00:21 nowa pozycja